12:23:06 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-28 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-16 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2024-05-15 Årsstämma 2024
2024-02-27 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-30 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-30 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-18 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 X-dag ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2020-08-20 08:45:00

APRIL – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
 • Rörelsens kostnader uppgick till MSEK –5,3 (-8,4)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -5,3 (-8,4)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,21 (-0,36) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -6,3 (-8,9)
 • Eget kapital uppgick till MSEK 31,7 (22,8) och soliditeten uppgick till 82 % (81 %)

JANUARI – JUNI 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 0,0 (0,0)
 • Rörelsens kostnader uppgick till MSEK -13,3 (-15,4)
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till MSEK -13,3 (-15,4)
 • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,54 (-0,67) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK -12,2 (-15,9)
 • Eget kapital uppgick till MSEK 31,7 (22,8) och soliditeten uppgick till 82 % (81 %)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA KVARTALET 2020

 • Ytterligare patienter rekryterades till fas I-studien där NanoZolid® kombineras med docetaxel för behandling av solida tumörer. Doseskalering pågår och samtliga patienter som hittills behandlats intratumoralt med NZ- DTX har tolererat behandlingen väl.
 • LIDDS genomförde ett vetenskapligt rådgivningsmöte med Läkemedelsverket där studiedesignen för Liproca® Depot i fas III på patienter med prostatacancer diskuterades. Studieupplägget konfirmerades av Läkemedelsverket. Patientpopulationen i den kommande pivotala studien är patienter som har lokaliserad prostatacancer under aktiv övervakning med en medelhög risk för progression. Vidare bekräftade Läkemedelsverket att en enda pivotal fas III-studie kan vara tillräcklig för att utgöra grund för ett framtida marknadsgodkännande för Liproca® Depot.
 • Finala resultaten av fas IIb-studien med 61 patienter visade att antiandrogen behandling med Liproca® Depot är en effektiv och säker behandling utan några hormonella biverkningar. Studien uppnådde både de primära och sekundära effektmåtten och optimal dos för fas III kunde fastslås. Liproca® Depot ska kontrollera och fördröja cancerutvecklingen och i enlighet med den förväntade behandlingseffekten så sågs ingen försämring hos någon av patienterna i samband med att MRI-undersökningen genomfördes. Tvärtom så noterades till och med en förbättring vid MRI-undersökningen hos 7 av 41 patienter i del II av studien.  
 • Utlicensieringen av Liproca® Depot är i en intensiv fas och ett flertal intresserade läkemedelsbolag har fått tillgång till LIDDS datarum.
 • LIDDS beslutade om en kapitalanskaffning om totalt MSEK 59,3 före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen genomfördes genom en riktad nyemission om MSEK 22,3 samt en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst cirka MSEK 37,1, till fullo garanterad genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden (“Företrädesemissionen”) (gemensamt “Emissionerna”). 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Företrädesemissionen som tillsammans med teckningsemissionen tillförde bolaget MSEK 59,3 före emissionskostnader, blev kraftigt övertecknad och teckningsgraden uppgick till 372 procent. Detta innebär att de garantiåtaganden som lämnades i företrädesemissionen inte har tagits i anspråk. Emissionerna är vid avgivandet av denna delårsrapport till fullo inbetalda.
 • Det prekliniska programmet för TLR9 pågår med bekräftande resultat avseende tumörkontroll och depåeffekt. Viktiga immunmarkörer har identifierats inför fas I-studien som planeras inledas under 2021.
 • Läkemedelsmyndigheten i Kina (NMPA) har nyligen etablerat ett snabbspår, ”Conditional Market Approval” (CMA), för registrering av läkemedel som möter ett stort medicinskt behov. LIDDS kinesiska licenspartner Puheng Pharma avser att ansöka om CMA under hösten och förbereder nu ansökningshandlingarna. Om ansökan beviljas skulle det kunna resultera i en snabbare process för marknadsregistrering.

Delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida, se https://liddspharma.com/investors/#financial-reports

För mer information, vänligen kontakta: 
Monica Wallter, CEO, LIDDS   +46 (0)737 07 09 22  monica.wallter@liddspharma.com

Denna information är sådan information som LIDDS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020, kl. 08:45 CET.

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS. For more information, please visit www.liddspharma.com