15:03:25 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2
2021-05-27 22:20:00

EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

LIDDS AB (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har genomfört en marknadssondering i syfte att genomföra en riktad kontant nyemission av aktier till ett begränsat antal investerare (”Nyemissionen”). Vid årsstämman 2021 bemyndigades styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet förväntas registreras hos Bolagsverket inom de kommande dagarna. Som ett led i marknadssonderingen har Bolaget erhållit bindande anmälningssedlar från ett antal investerare att delta i den kommande Nyemissionen. Omgående efter det att bemyndigandet har registrerats hos Bolagsverket kommer styrelsen i Bolaget besluta om att genomföra Nyemissionen om högst 4 314 478 aktier till emissionskursen 10,43 kronor per nytecknad aktie. När emissionen genomförs kommer Bolaget att tillföras cirka 45 mkr före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts på basis av den volymviktade snittkursen under 5 handelsdagar under perioden mellan den 17-21 maj 2021. LIDDS avser att använda likviden från Nyemissionen primärt för att finansiera bolaget och dess utvecklingsprojekt.

Nyemissionen kommer att riktas till ett antal svenska och internationella investerare som inlämnat bindande anmälningssedlar inom ramen för marknadssonderingen. Inlämnade bindande anmälningssedlar täcker hela emissionsbeloppet i Nyemissionen. Beslutet om att genomföra Nyemissionen kommer att fattas av styrelsen i Bolaget med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2021 så snart detta bemyndigande registrerats hos Bolagsverket. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera Bolagets aktieägarbas.

”Då vi tidigare i veckan påbörjade marknadssonderingen hade styrelsen som mål att tillföra 35 mkr i en riktad nyemission med en överteckningsoption om ytterligare 10 mkr. Det är glädjande att intresset från marknaden att teckna aktier till marknadspris var så stort så att emissionen kommer att bli övertecknad. Bolaget tillförs inte bara kapital utan sofistikerade och långsiktiga investerare inom life science såsom Hans Isoz, Martin Linde och Mohamad Takawa.” Nina Herne, CEO.

Nyemissionen kommer att innebära att antalet aktier i LIDDS ökar med högst 4 314 478 aktier, från 29 675 316 till 33 989 794 aktier. Aktiekapitalet ökar med 228 667,334 kronor, från 1 572 791,75 kronor till 1 801 459,084 kronor. Nyemissionen kommer att medföra en utspädning för existerande ägare om cirka 12,7 procent baserat på antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Bolaget i samband med kapitalanskaffningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nina Herne, VD
Email: nina.herne@liddspharma.com l Mobil: 070 714 7457

Anja Peters, CFO.
Email: anja.peters@liddspharma.com l Mobil: 073 326 0000

Denna information är sådan som LIDDS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-27, klockan 22:20 CEST.

Om LIDDS

LIDDS AB (publ) is a Swedish-based pharmaceutical company with a unique drug delivery technology NanoZolid®. NanoZolid® is a clinically validated drug development technology and superior in its ability to provide a controlled and sustained release of active drug substances for up to six months. LIDDS has licensing agreements where NanoZolid is combined with antiandrogens and in-house development projects in clinical and preclinical phase for cytostatics and immunoactive agents. LIDDS (LIDDS) shares are listed on Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90, is a certified adviser to LIDDS.  For more information, please visit www.liddspharma.com.