22:27:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Extra Bolagsstämma 2022
2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.
2022-02-28 09:45:58

Idag, den 28 februari 2022, hölls extra bolagsstämma i Cereno Scientific AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för anställda
Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för anställda i bolaget genom utgivande av högst 3 000 000 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är anställd i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänande­tidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 3 000 000 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet.

Beslut om införande av ett långsiktigt personaloptionsprogram (kvalificerade personaloptioner) för styrelseledamöter
Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för styrelseledamöter i bolaget genom utgivandet av högst 1 111 111 kvalificerade personaloptioner som tilldelas deltagarna vederlagsfritt. Varje personaloption berättigar innehavaren att förvärva en ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 0,10 kronor, motsvarande aktiens kvotvärde. Tilldelning av personaloptioner till deltagare i programmet ska ske senast 31 december 2022. De tilldelade personaloptionerna tjänas in under 36 månader och får endast utnyttjas för förvärv av nya aktier om deltagaren fortfarande är styrelseledamot eller annars fortsatt engagerad i bolaget och övriga förutsättningar för kvalificerade personaloptioner enligt inkomstskattelagen är uppfyllda. Deltagaren kan utnyttja tilldelade och intjänade personaloptioner under perioden från intjänande­tidens utgång till och med under hela det tionde året räknat från tilldelningsdagen. Stämman beslutade vidare att ge ut högst 1 111 111 teckningsoptioner för att möjliggöra leverans av nya aktier till deltagarna i programmet.  

Beslut om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram (teckningsoptioner)
Stämman beslutade om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för nyckelpersoner i bolaget som inte kan tilldelas kvalificerade personaloptioner genom utgivande av högst 3 333 333 teckningsoptioner. Teckningsoptionerna ska ges ut till ett av bolaget helägt dotterbolag och sedan överlåtas till deltagare i programmet till ett pris motsvarande marknadsvärdet vid överlåtelsetidpunkten, beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 150 procent av den volymvägda genomsnittskursen för aktien under den femtondagarsperiod som omedelbart föregår tilldelning. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske under en ett-årsperiod med start tre år från tilldelning. Beslöts även att styrelseledamöter och suppleanter ska kunna delta i programmet.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Brodén, CFO
Telefon: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
https://www.cerenoscientific.se/

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific är ett biotechbolag i klinisk fas inom kardiovaskulära sjukdomar. Den längst framskridna läkemedelskandidaten, CS1, är en Fas II-kandidat under utveckling för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH) och trombosindikationer. CS1 är en HDAC-hämmare (histondeacetylas) som verkar som en epigenetisk modulator med anti-trombotiska, anti-inflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckreducerande egenskaper, alla relevanta för PAH. Dessutom har Cereno två lovande prekliniska utvecklingsprogram inriktade mot behandling av kardiovaskulära sjukdomar. CS585 programmet består av stabila, selektiva och potenta IP (prostacyklin) receptoragonister och CS014 programmet består av HDAC-hämmare med egenskaper av epigenetisk modulering. Bolaget är beläget i AstraZenecas BioVenture Hub i Sverige och har ett amerikanskt dotterbolag Cereno Scientific Inc. med kontor på Kendall Square i Boston, Massachusetts, USA. Cereno är noterat på den svenska Spotlight Stock Market (CRNO B). Mer information finns på www.cerenoscientific.se.