15:35:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Cereno Scientific är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom läkemedelsutveckling av vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Den främsta läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH), samt för trombosindikationer. Särskilt används epigenetisk modulering för att utveckla behandlingar för behövande patienter med kardiovaskulära sjukdomar. Huvudkontoret ligger i Mölndal med kontor även i Nordamerika.

Kalender

2022-02-09 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-29 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-11 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2020-06-10 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-06-19 Årsstämma 2019
2019-06-12 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2018-06-13 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-19 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-14 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-23 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-22 Ordinarie utdelning CRNO B 0.00 SEK
2017-06-21 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-09-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2020-08-27 17:11:57

Aktieägarna i Cereno Scientific AB, org. nr 556890-4071, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 29 september 2020 kl. 11.00 i Gula salongen i Göteborgs universitets lokaler på Universitetsplatsen 1 i Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 10.45.

Anmälan

Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 21 september 2020,

dels     anmäla sitt deltagande per brev under adressen Cereno Scientific AB "Extra bolagsstämma den 29 september 2020", BioVentrueHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal, eller till info@cerenoscientific.com,senast den 21 september 2020.       

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt antal biträden (högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd per den 21 september 2020. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Aktieägare som önskar företrädas av ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas genom bolaget och finns även tillgängligt på bolagets hemsida, www.cerenoscientific.se. Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Den som företräder juridisk person ska bifoga kopia av aktuellt registreringsbevis eller annan tillämplig handling.

Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av sekreterare samt en eller två protokolljusterare;
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad;
6. Godkännande av dagordning;
7. Beslut om ändring av bolagsordningen;
8. Beslut om justeringsbemyndigande;
9. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag

Nedan förslag lämnas av styrelsen i bolaget.

2.Val av ordförande vid stämman

Till stämmans ordförande föreslås att styrelsens ordförande Catharina Bäärnhielm utses.

7. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, varigenom bolagsordningen ändras enligt nedan.

Bakgrunden till förslaget är att skapa flexibilitet för styrelsen att vid behov anskaffa kapital till bolaget på ett praktiskt och tidseffektivt sätt, vilket bedöms vara till gagn för bolaget och dess aktieägare.

Punkt 4 - Aktiekapital

Tidigare lydelse (innan stämman):

"Aktiekapitalet utgör lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor."

Ny lydelse:

"Aktiekapitalet utgör lägst 4 000 000 kronor och högst 16 000 000 kronor."

Punkt 5 - Antal aktier och aktieslag

Tidigare lydelse (innan stämman):

"Antal aktier i bolaget skall vara lägst 19 000 000 och högst 76 000 000 st."

Övriga delar av punkt 5 ska lämnas oförändrade.

Ny lydelse:

"Antal aktier i bolaget skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 st."

Antal aktier och röster

Per kallelsedagen finns 722 248 A-aktier med tio röster per aktie och 39 497 064 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i bolaget är 40 219 312 och att det totala antalet röster är 46 719 544. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på bolagsstämman: styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

__________________________________________________________________________________

Göteborg i augusti 2020

Cereno Scientific AB

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Brodén - CFO
Tfn: +46 768 66 77 87
E-post: info@cerenoscientific.com
www.cerenoscientific.se

Om Cereno Scientific AB
Cereno Scientific utvecklar en pipeline av förebyggande behandlingsmetoder mot hjärt- och kärlsjukdomar och sällsynta sjukdomar genom epigenetisk modulering med hjälp av HDAC-hämmare (HDACi). Företagets första program, CS1, är ett dubbelverkande antitrombotiskt fas II-läkemedel riktat mot venös trombos och prevention av stroke vid förmaksflimmer. Cereno Scientific utvärderar också potentialen för epigenetisk modulering av sällsynta sjukdomar relaterade till lungfibros, trombos, inflammation och högt blodtryck i lungkretsloppet. FDA har beviljat bolagets huvudkandidat CS1 särläkemedelsstatus för indikationen Pulmonell Arteriell Hypertension (PAH). Cereno Scientific har även ett utvecklingsprogram för HDAC-hämmare i preklinisk fas. Bolaget har sina lokaler i AstraZenecas BioVenture Hub. Cereno Scientifics B-aktie är noterad på Spotlight Stock Market sedan juni 2016, kortnamn: CRNO B, ISIN SE0008241558.