18:39:10 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-30 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-12-16 08:45:00

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRA VÄRDEPAPPER I LIDDS AB. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission om cirka 48,6 MSEK före avdrag för transaktionskostnader (”Företrädesemissionen”). Styrelsens beslut om Företrädesemissionen är villkorat av godkännande av en extra bolagsstämma (den ”Extra Bolagsstämman”) planerad att hållas den 9 januari 2023. Kallelsen till den Extra Bolagsstämman kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande. Företrädesemissionen har säkerställts till cirka 96 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgaranter via botten- samt toppgarantier. Företrädesemissionen avser främst finansiera förberedelser av två kliniska fas Ib-studier och genomförande av minst en av studierna, ett intensifierat arbete med utlicensiering av fas III-projektet Liproca® Depot och annan affärsutveckling, samt återbetalning av den bryggfinansiering Bolaget upptagit från Erik Penser Bank för att påbörja dessa satsningar innan Företrädesemissionens genomförande. För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott kan styrelsen komma att utnyttja en övertilldelningsoption om upp till cirka 15,0 MSEK (”Övertilldelningsoptionen”). Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet till cirka 63,6 MSEK.

Bakgrund och motiv
LIDDS är baserat på den egenutvecklade drug delivery-teknologin NanoZolid®. Med NanoZolid formulerar LIDDS läkemedel för lokal administrering där läkemedlet frisätts på ett kontrollerat sätt i upp till sex månader. Teknologin förbättrar läkemedlens effekt och minskar biverkningar vilket är till stor nytta för såväl patienter som vårdgivare och läkemedelsföretag. Teknologin är mångsidig och kan användas för formulering av olika läkemedelsklasser och lösa problem inom många indikationsområden. Teknologins fördelar är tydligast inom onkologi där behovet av förbättrade behandlingar fortfarande är stort då de substanser som används ofta orsakar svåra biverkningar. LIDDS har därför utvecklat en egen produktportfölj inom det stora och växande onkologiområdet.

LIDDS projekt som har kommit längst i klinisk utveckling, Liproca® Depot, förbereds för en klinisk fas III-studie på prostatacancerpatienter. Bolaget förbereder även två projekt för kliniska fas Ib-studier, Nanodotax respektive Nanoimod. Bolaget kommer i tillägg att arbeta för att säkra flera samarbetsprojekt med större läkemedelsföretag kring Bolagets NanoZolid-teknologi. Genom Företrädesemissionen kan en fas Ib-studie avseende Nanodotax genomföras. Vid en utlicensiering av Liproca® Depot eller erhållande av annan typ av finansiering, exempelvis samarbetsavtal, kommer Bolaget även initiera den kliniska fas Ib-studien avseende Nanoimod.

Vid full teckning tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 39,9 MSEK. Nettolikviden avses disponeras för följande användningsområden, i enlighet med ovan, i prioritetsordning:

 • Återbetalning av brygglån om 8,0 MSEK
 • Affärsutvecklingsarbete med ambition att nå en licensaffär för Liproca Depot, cirka 5 MSEK
 • Slutförberedelser av kliniska fas Ib-studier med Nanodotax och Nanoimod samt genomförande av minst en av studierna, cirka 20 MSEK
 • Övriga kostnader för utveckling och löpande verksamhet, cirka 6,9 MSEK

Sammanfattning

 • En (1) befintlig aktie i LIDDS som innehas på avstämningsdagen den 18 januari 2023 berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.
 • Teckningskursen uppgår till 1,40 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
 • Genom Företrädesemissionen kan LIDDS som högst tillföras cirka 48,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 8,6 MSEK.
 • Teckningsperioden löper under perioden 23 januari – 6 februari 2023.
 • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med teckningsrätter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 23 januari – 1 februari 2023.
 • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst cirka 1 841 208,92 SEK, motsvarande högst 34 739 791 aktier, innebärande en maximal utspädning om cirka 50 procent.
 • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I tredje och sista hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till de som genom avtal ingått garantiåtagande i egenskap av emissionsgaranter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
 • Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras separat.

Företrädesemissionen omfattas av emissionsgarantier och teckningsförbindelser motsvarande sammanlagt cirka 46,5 MSEK, motsvarande ca 96 procent av totalt belopp. Emissionsgarantier har avtalats skriftligen. För emissionsgarantierna, både botten- och toppgaranterna, utgår en garantiprovision om tolv (12) procent av garanterat belopp i kontant ersättning, alternativt tolv (12) procent av garanterat belopp vid ersättning i form av nya aktier i Bolaget. Garantierna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang.

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det EU-tillväxtprospekt som beräknas offentliggöras omkring den 17 januari 2023. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen
16 januari 2023 Sista handelsdag i aktien med rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
17 januari 2023 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen
17 januari 2023 Beräknat datum för offentliggörande av prospekt
18 januari 2023 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
23 januari – 1 februari 2023 Handel i teckningsrätter
23 januari – 6 februari 2023 Teckningsperiod
8 februari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Brygglån
Bolaget har ingått avtal med Erik Penser Bank AB avseende ett brygglån om högst 8,0 MSEK för vilket Erik Penser Bank AB erhåller marknadsmässig ersättning. Lånebeloppet jämte upplupen ränta ska återbetalas senast den 11 maj 2023, dock avser LIDDS att återbetala lånet med den del av nettolikvid som inflyter till Bolaget genom Företrädesemissionen.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 1 841 208,92 SEK, från 1 841 208,92 SEK till 3 682 417,85 SEK, genom utgivande av högst 34 739 791 aktier. Antalet aktier ökar därmed från 34 739 791 till högst 69 479 582 aktier. Utspädningseffekten uppgår till 50 procent vid fulltecknad emission.

Teckningsförbindelser och Garantiåtaganden
Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 96 procent genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Teckningsförbindelser har ingåtts av befintliga aktieägare samt ledande befattningshavare och styrelseledamöter och uppgår till cirka 10 procent av Företrädesemissionen. Cirka 72 procent av emissionen är säkerställd genom så kallade bottengarantier och cirka 14 procent av emissionen är säkerställd genom så kallade toppgarantier. Toppgarantiåtagandena avser åtagande från cirka 82 procent upp till cirka 96 procent av Företrädesemissionen. Närmare information angående de parter som har ingått garantiåtaganden kommer att finnas i det prospekt som avses offentliggöras den 17 januari 2023.

Övertilldelningsoption
För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott för det fall att Företrädesemissionen blir övertecknad kan styrelsen komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 15,0 MSEK. Vid fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med ytterligare 10 714 285 aktier. Styrelsen har begärt bemyndigande av den Extra Bolagsstämman den 9 januari 2023 att fatta beslut om att emittera de 10 714 285 aktierna som omfattas inom Övertilldelningsoptionen. Ifall Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 567 857,105 SEK, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 6,7 procent. Den sammanlagda utspädningen uppgår då till cirka 56,7 procent.

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare till LIDDS i samband med nyemissionen och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare.