19:06:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-30 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2023-01-09 15:25:00

LIDDS AB (publ) (”LIDDS” eller ”Bolaget”) har den 9 januari 2023 hållit extra bolagstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 16 december 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med vilket Bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 841 208,92 kronor genom en nyemission av högst 34 739 791 aktier.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av en ny aktie. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 18 januari 2023. Teckningskursen är 1,40 kronor per aktie, vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 48,6 miljoner kronor.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 23 januari 2023 till och med den 6 februari 2023.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier vid överteckning (övertilldelningsoption)

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om nyemission av ytterligare aktier vid överteckning i företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 567 857,105 kronor genom nyemission av högst 10 714 285 aktier. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är möjligheten att tillföra Bolaget ytterligare kapital (s.k. övertilldelningsoption).

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för ersättning till garanter

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett tillfälle, senast den 28 februari 2023, besluta om nyemission av aktier till garanter i företrädesemissionen. Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 189 891,421 kronor genom nyemission av högst 3 582 857 aktier till en teckningskurs om 1,40 kronor per aktie. De nya aktierna ska tecknas med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att utge ersättning till sådana garanter i företrädesemissionen som har valt att erhålla garantiersättningen i form av nyemitterade aktier.

Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://liddspharma.com/sv/bolagsstyrning/