19:46:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-30 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-13 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-06-01 15:30:00

LIDDS AB (PUBL) (”LIDDS”) har den 1 juni 2022 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

  • Årsstämman fastställde i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.
  • Årsstämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade vidare att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.
  • Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jan Törnell, Maria Forss, Daniel Lifveredson and David Bejker. Max Mitteregger och Johan Lund valdes som nya styrelseledamöter. Jan Törnell omvaldes som styrelseordförande. Vidare beslutades om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har utsett auktoriserade revisorn Tobias Albing som huvudansvarig revisor.
  • Årsstämman beslutade att ett arvode till styrelsen ska utgå om totalt 787 500 konor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande och 112 500 kronor till vardera av övriga ordinarie styrelseledamöter. För arbete i revisionsutskottet beslutade årsstämman att en ersättning ska utgå om 50 000 kronor till utskottets ordförande och 25 000 kronor till vardera av övriga ordinarie utskottsledamöter. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Årsstämman beslutade att valberedning inför årsstämman 2023 ska bestå av fyra ledamöter där tre av dessa ska utses av de två största aktieägarna per den sista september. Den fjärde ledamoten ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska arbeta fram förslag till styrelseledamöter, förslag till styrelseordförande, förslag till styrelsearvoden, förslag till revisor, förslag till revisorsarvode och förslag till riktlinjer för tillsättande av valberedning.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om emission av konvertibler i bolaget i enlighet med det finansieringsavtal som bolaget ingick med Nice & Green S.A. den 22 februari 2022. Det antal aktier som ska kunna tillkomma vid konvertering av emitterade konvertibler ska uppgå till maximalt 25 760 209 aktier.
  • Årsstämman beslutade om en riktad nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om högst 750 000 aktier, varvid bolagets aktiekapital kan öka med högst 39 750 kronor. Rätt att teckna nya aktier ska tillkomma Galba Holding AB. Teckningskursen är 6 kronor per aktie vilket ger en total teckningslikvid om högst cirka 4 500 000 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra bolaget en strategisk och långsiktig investerare. Galba Holding AB ägs av Max Mitteregger, en välrenommerad investerare som dessutom har erbjudit sig att ta plats i bolagets styrelse, vilket bedöms vara positivt för bolagets framtida utveckling.
  • Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras kan högst uppgå till ett antal motsvarande trettio procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman med tillägg för de aktier som tillkommer i den riktade emissionen ovan, och emissionskursen ska vara marknadsmässig.
  • Årsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser såvitt avser aktiekapital och antal aktier (4 och 5 §§). 4 § ändrades till ”Aktiekapitalet utgör lägst 1 700 000 kronor och högst 6 800 000 kronor.”. 5 § ändrades till ” Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 stycken och högst 120 000 000 stycken.”.

Kallelse och fullständiga beslutsförslag finns tillgängliga på bolagets hemsida: https://liddspharma.com/investors/#corporate-governance