10:09:33 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Prenumeration

Kalender

2023-05-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-29 Årsstämma 2023
2023-03-10 Bokslutskommuniké 2022
2023-01-09 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2022-06-01 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-18 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2021-05-18 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-17 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-15 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2020-05-14 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2019-05-16 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-16 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-12 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-27 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-09 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-22 Årsstämma 2016
2016-04-22 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-21 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2016-02-10 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-22 Ordinarie utdelning LIDDS 0.00 SEK
2015-04-21 Årsstämma 2015
2015-04-21 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-11 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-21 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LIDDS är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar läkemedelsprodukter baserade på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi. Egenskaperna hos produkterna utgör grunden för LIDDS teknologiplattform för utveckling av injicerbara läkemedelsprodukter. LIDDS är förkortningen för Local Intelligent Drug Delivery System och bolaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
2022-11-28 07:30:00
 • Nettoomsättningen uppgick till 1,2 (0,4) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -8,1 (-7,8) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick till -8,1 (-7,8) MSEK motsvarande -0,23 (-0,26) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –7,3 (-9,2) MSEK
 • Likvida medel uppgick till 14,9 (44,2) MSEK

Perioden januari – september

 • Nettoomsättningen uppgick till 2,0 (1,2) MSEK
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -27,7 (-28,4) MSEK
 • Resultatet efter skatt uppgick -27,7 (-28,4) MSEK motsvarande -0,81 (-0,90) SEK per aktie
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25,4 (-32,7) MSEK

Väsentliga händelser januari - september

 • Forskningssamarbetet med J&J fortsatte in i nästa fas
 • Avtal tecknades med Nice & Green avseende finansiering om upp till 40,8 MSEK
 • Max Mitteregger och Johan Lund valdes in i LIDDS styrelse. Max Mitteregger förvärvade i samband med tillträdet i LIDDS aktier till ett värde om 4,5 MSEK, vilket skedde genom en riktad emission om 750 000 aktier till en teckningskurs om 6 SEK, vilket motsvarade kursen för LIDDS aktie på Nasdaq First North Growth Market vid tillfället för undertecknandet av en bindande teckningsförbindelse.
 • Anders Månsson efterträdde Nina Herne som VD för LIDDS den 1 september 2022.

VD har ordet

Som ny VD för LIDDS sedan 1 september har jag gjort en genomlysning av verksamheten och skapat mig en bild av var bolaget står och vad som behöver förändras. Jag ser i LIDDS ett bolag som vilar på en mångsidigt användbar teknologiplattform, en plattform som lyckats attrahera ett samarbete med Johnson & Johnson som fortskrider. Dessutom har bolaget gått före och visat vägen med egen utveckling av läkemedelskandidater baserade på plattformen och på redan etablerade substanser. Och kombinationen av egen produktutveckling och teknologi-samarbeten med storbolag baserat på plattformen, bedömer jag vara en väl fungerande, synergistisk och väl riskavvägd affärsmodell.

Därför tror jag att resan framåt kan bjuda på god värdeutveckling med relativt låg risk, bland annat därför att LIDDS i sin egen portfölj arbetar med etablerade läkemedelssubstanser och en depotteknologi som redan använts framgångsrikt i klinisk utvecklig. Det finns därför väldigt få osäkerhetsfaktorer i de förestående kliniska projekten. Däremot kan det ligga ett avsevärt värde i att avancera projekten kliniskt, utan att man för den sakens skull behöver avancera så långt på egen hand. LIDDS TLR9-projekt, Nanoimod (NanoZolid®-formulerad agatolimod), har ett signifikant värdemässigt benchmark i storbolaget Regenerons förvärv av Checkmate Pharmaceuticals för 250 MUSD i maj i år. Målet med affären var främst att ta över Checkmates TLR9-projekt som vid förvärvet befann sig i tidig klinisk fas II. LIDDS kan starta en klinisk fas II-studie med sin läkemedelskandidat på TLR9-området, Nanoimod, under 2024, vilket betyder att vi kan relativt snart avancera till en fas där projektet är som mest intressant för förvärv eller licens. Och Nanoimod har dessutom en NanoZolid®-baserad depotformulering som kan innebära uppenbara fördelar i fråga om att få rätt frisättning av läkemedel i tumörer över tid för optimal effekt, minimala biverkningar, och med en ökad användarvänlighet för patienten i fråga med mindre frekventa injektioner. Projektet har därmed potential för stor värdeutveckling med låg risk, redan i en relativt nära framtid.

Den förestående fas Ib-studien med Nanodotax (NanoZolid®-formulerad docetaxel) i indikationen prostatacancer har inga motsvarande värdemässiga referenspunkter när det gäller förvärv. Substansen har dock prövats förut som förbehandling inför kirurgiskt avlägsnande av prostata. De prövare vi samarbetar med kring studien är också entusiastiska inför möjligheten att testa substansen med NanoZolid®-formulering för intratumoral injektion, en formulering som erbjuder möjligheten att öka den lokalt tillgängliga dosen samtidigt som man undviker de systemiska biverkningar som substansen annars karaktäriseras av. Nanodotax innebär en möjlighet till behandling av prostatacancer men också för behandling av väldigt många andra cancerformer där substansen docetaxel används systemiskt idag.

Bolaget har också ett längre utvecklat prostatacancer-projekt i Liproca® Depot, ett projekt som sedan fas IIb-studien avslutades 2019 är redo för fas III. Utvecklingsresultaten är mycket goda, men här är min bedömning att bolaget inte haft kapaciteten för den affärsutveckling som krävts, något som självfallet också hämmades av covid-pandemin, och som möjligen är huvudorsaken till att vi ännu inte har ett licensavtal för produkten i EU/USA. Nu anser jag dock att bolaget har uppgraderat sin affärsmässiga kompetens och kapacitet, och pandemin är inte längre en betydande faktor, så här är det ”gör om – gör rätt” som gäller. Ett antal nya initiativ är redan sjösatta, något jag kommer att få anledning att återkomma till i detalj längre fram. Naturligtvis är det hämmande att projektet redan varit tillgängligt så länge, men om vi skulle lyckas med en utlicensiering kunde en sådan affär innebära en mycket stor uppsida i förhållande till bolagets totala marknadsvärdering. Min ambition är att nå ett sådant avtal under 2023.

Ytterligare stor potential anser jag ligger i bolagets depot-teknologi, NanoZolid®. Vi har idag ett samutvecklingsprojekt med Johnson & Johnson, ett av världens största och mest välrenommerade läkemedelsbolag. Den typen av samarbeten, som kan tänkas leda till värdegenererande licenser, eller rent av förvärv av hela bolaget, har för mig högsta prioritet. LIDDS bör därför prioritera att uppnå ytterligare något eller några samutvecklingsprojekt av den här typen, och initiativ i den riktningen är också på väg med ökad närvaro på kongresser som BIO Europe och Partnerships in Drug Delivery. Partnerskap med större bolag menar jag att vi bör satsa mer på under det kommande året. Det kan ge en del intäkter direkt, det ger helt säkert kostnadstäckning, och det ger möjlighet till licensavtal kring NanoZolid® vilket kan generera stora värden på sikt. Och att samarbeta med stora bolag omkring plattformen innebär också att man bjuder in potentiella kandidater för förvärv till att lära känna LIDDS och teknologin.

Som redan tidigare annonserats råder det ingen tvekan om att LIDDS kommer att behöva refinansiera sig för att realisera de planer vi har för nästa år. Bolaget har sedan förra vintern tillgång till en konvertibellösning med Nice & Green som kan ge viss flexibilitet, men den kommer till ett pris, så i grunden menar jag att bolaget och aktieägarna är mer betjänta av att LIDDS har tillgång till traditionellt riskkapital, och vi har därför tagit ett brygglån av Erik Penser Bank i syfte att genomföra en kapitalanskaffning under första kvartalet nästa år.

Med det riskkapital som krävs på plats bedömer jag att LIDDS har tillgångar i både teknologiplattform och läkemedelskandidater som kan utvecklas med en för biotechbranschen låg risk, och potentiellt mycket stort värdeskapande. I förhållande till den nuvarande bolagsvärderingen skulle någotdera av en affär med Liproca®, en affär med fokus på Nanoimod, eller en affär avseende bolagets NanoZolid®-teknologi i sig, kunna erbjuda en tämligen stor uppsida och rent av vara helt transformativt för företaget. Produkt- och teknologiutvecklingen i LIDDS fungerar enligt min bedömning bra. Affärsutvecklingen har som jag ser det tidigare varit otillräcklig i bolaget - nu gör vi om och gör rätt på den punkten.

Anders Månsson, VD

Delårsrapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida https://liddspharma.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/