18:46:13 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2023-03-31 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-12 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2022-03-31 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-13 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Split NXTMS 100:1
2021-04-30 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2021-04-29 Årsstämma 2021
2021-03-01 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-16 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-03-26 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2019-03-25 Årsstämma 2019
2019-03-04 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-26 Split NXTMS 30:1
2018-11-21 Extra Bolagsstämma 2018
2018-08-16 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2018-03-28 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-16 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-03-29 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-17 Extra Bolagsstämma 2017
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2016-03-31 Årsstämma 2016
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-12-22 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-20 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-01 Ordinarie utdelning NXTMS 0.00 SEK
2015-03-31 Årsstämma 2015
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandFinland
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Nexstim är verksamma inom medicinteknik. Idag innehas verksamhet främst inom forskning och utveckling av magnetstimulation, en metod som används innan en läkare påbörjar hjärnkirurgi. Tekniken ämnar att kartlägga hjärnan samt uppgifter om hur rehabilitering fortgår för patienter som drabbats av stroke. Bolaget grundades under 2000 och har sitt huvudkontor i Helsingfors.
2023-02-27 08:00:00

Företagsmeddelande, Helsingfors 27 februari 2023 klockan 9.00 (EET)

NEXSTIM ABP:S BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

NEXSTIM GÅR FÖR FÖRSTA GÅNGEN MED VINST FÖR RÄKENSKAPSÅRET

Sammanfattning av januari–december 2022

 • Bolagets omsättning ökade med 48,9 procent och uppgick till 9,5 miljoner euro (6,4)
 • Jämförbara omsättningen ökade med 9,2 procent och uppgick till 6,0 miljoner euro (5,5)
 • Bolaget gick för första gången med vinst för räkenskapsåret, med ett rörelseresultat om 0,8 miljoner euro (-1,5).
 • Räkenskapsperiodens resultat var 1,3 miljoner euro (-0,8)
 • Verksamhetens kassaflöde var 1,0 miljoner euro (-2,1)
 • Försäljningen av utrustning uppgick till 3,1 miljoner euro (3,7), minskning 17,4 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter uppgick till 2,9 miljoner euro (2,7), ökning 9,1 procent.
 • Omsättningen för terapiverksamheten (NBT®) ökade med 126,8 procent och uppgick till 6,1 miljoner euro (2,7)
 • Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) minskade med 7,7 procent till 3,4 miljoner euro (3,7)

Sammanfattning av juli–december 2022

 • Bolagets omsättning var 2,7 miljoner euro (3,4), minskning 20,5 procent.
 • Jämförbara omsättningen ökade med 8,0 procent och uppgick till 2,7 miljoner euro (2,5)
 • Verksamhetens kassaflöde var -1,4 miljoner euro (-0,2)
 • Försäljningen av utrustning uppgick till 1,3 miljoner euro (2,0), minskning 33,4 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter var 1,4 miljoner euro (1,5), minskning 3,4 procent.
 • Rörelseresultatet var -1,5 miljoner euro (-0,5), förlustökning 171,8 procent
 • Rapportperiodens resultat var -1,9 miljoner euro (0,1).

Väsentliga händelser efter räkenskapsperioden 2022

Den 9 januari 2023 meddelade bolaget om att det inleder omställningsförhandlingar vid övergången till en global processorganisation. Förändringsförhandlingarna avslutades 8.2.2023 och förhandlingarnas slutsats möjliggör övergången till en global processorganisation, som kommer att betjäna Nexstims kunder ännu bättre och mer effektivt i framtiden, och genererar långsiktig aktieägarvärdetillväxt för aktieägarna. Permitteringarna undveks.

Den 8 februari 2023 meddelade bolaget att de ansökt om avnotering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market Sweden. Nasdaq Stockholm AB godkände ansökan 9.2.2023. Sista dagen för handel i Nexstims aktier på Nasdaq FN GM Sweden är 14.4.2023.

Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och terapi (NBT®). ´

Nyckeltal

(tusen euro)7–12/2022 6 mån.7–12/2021 6 mån.Förändring, %1–12 2022 12 mån.1–12 2021 12 mån.Förändring, %
       
Omsättning2 733,73 438,9-20,5 %9 526,76 397,548,9 %
Bruttomarginal2 145,72 870,2-25,2 %8 285,95 262,057,5 %
Bruttomarginal (%)78,5 %83,5 % 87,0 %82,3 % 
Justerad jämförbar bruttomarginal*2 145,72 038,25,3 %4 751,14 430,07,2 %
Justerad jämförbar bruttomarginal i procent*78,5%80,5 % 79,3 %80,7 % 
Personalkostnader- 2 333,4- 2 319,60,6 %-4 828,8-4 347,811,1 %
Övriga rörelsekostnader- 1 601,4- 1 528,34,8 %-3389,0-3 083,39,9 %
Rörelseresultat- 1 493,1- 549,4-171,8 %840,3-1 452,2 
Rapportperiodens resultat- 1 902,6114,2 1 306,8-832,1 
Vinst per aktie**- 0,280,02 0,20-0,14 
Utspädd vinst per aktie (euro)**- 0,260,02 0,18-0,13 
       
Verksamhetens kassaflöde- 1 411,9- 190,3-641,9 %1 002,2-2 109,0 
Kassa och bank4 441,35 194,7-14,5 %4 441,35 194,7-14,5 %
Eget kapital4 068,93 202,727,0 %4 068,93 202,727,0 %
Soliditet (%)45,4 %34,7 % 45,4 %34,7 % 

*Bruttomarginalet för räkenskapsåret 2022 har justerats för Magnus Medicals licensavgift för licensavtal om cirka 3,5 MEUR och för jämförelseperioden 2021 har bruttomarginalen för utveckling av två prototyputrustning justerats till cirka 0,8 MEUR

**Antalet aktier som använts vid beräkning av nyckeltalet vinst per aktie har justerats för minskningen av aktier 17.5.2021, där antalet aktier dividerades med 100

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att jämförbara omsättningen kommer att växa år 2023 och att räkenskapsperiodens rörelsevinst (rörelseresultat före avskrivningar) blir positivt.

VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden

Nexstim hade ett rekordstarkt år 2022, mätt i omsättning, rörelseresultat och räkenskapsperiodens resultat. Under helåret 2022 nådde vi en total omsättning om 9,5 (6,4) miljoner euro genom en omsättningsökning på 48,9 procent. Den starka tillväxten gav oss vår första räkenskapsperiod på vinst, med ett rörelseresultat om 0,8 (-1,5) miljoner euro och ett resultat om 1,3 (-0,8) miljoner euro.

Omsättningstillväxten under helåret var starkt tack vare utlicensiering av vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc, och den licensavgiften på cirka 3,5 miljoner euro för avtalet intäktsredovisades under första halvåret 2022. Under andra halvåret 2022 var försäljningen av utrustning mindre än under motsvarande period 2021, vilket berodde främst på att vi under andra halvåret 2021 levererade prototypsystem till ett värde om cirka 0,9 miljoner euro. Motsvarande leveranser förekom inte under 2022. Jag vill tacka Nexstims kunder, medarbetare samt samarbetspartner och investerare som möjliggjort detta rekordstarka år.

Utveckling av operativa verksamheten inom diagnostik- och terapiverksamheterna

Vi har fortsatt öka både diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) genom försäljning av nya system på våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Denna breddning av den installerade kapaciteten bidrar till en stadig ökning av de återkommande intäkterna, vilket ger oss stabilitet och förutsebarhet i verksamheten. Vårt mål är att bygga ut och utveckla verksamheten.

Diagnostikverksamheten gav Nexstim betydande intäkter under 2022, med en omsättning på 3,4 (3,7) miljoner euro. Under 2022 levererade vi totalt 14 nya NBS-system. Inom diagnostikverksamheten har vi hittills sålt över 210 NBS-system till forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. De här framstegen åskådliggörs av att samtliga fjorton NBS-system som vi levererade under 2022 var konfigurerade för både diagnostik och behandling. Vi ser det kombinerade systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga marknader världen över.

Omsättningen för terapiverksamheten ökade med 126,8 procent under 2022 och uppgick till 6,1 miljoner euro (2,7) miljoner euro. Tillväxten berodde på en intäktsredovisad licensförsäljning om cirka 3,5 miljoner euro till Magnus Medical, Inc. Under redovisningsperioden sålde vi sammanlagt åtta nya NBT®-system – fem i Nordamerika och tre i Europa – för behandling av egentlig depression. Inom behandlingsverksamheten hade vid utgången av helåret 2022 sammanlagt 62 Nexstims system med terapiegenskap installerats runt om i världen (21 i USA och 41 i Europa och andra delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och NBS-system med tillval för NBT.

Nexstims kassa per 31 december 2022 var sammanlagt 4,4 miljoner euro. Bolagets lönsamhet har under 2022 fortsatt att förbättras betydligt, vilket också har stärkt bolagets soliditet. Licensavgiften på cirka 3,5 miljoner euro som bolaget erhöll från Magnus Medical i februari 2022 har också bidragit till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Vår avsikt är att stärka bolagets lönsamma tillväxt och på så sätt minimera eventuella behov av nytt eget kapital. Bolaget har inga aktiva planer på nya finansieringsrundor.

Strategin fokuserar på tillväxt och lönsamhet

Enligt vår strategi som omspänner 2024 ska Nexstim även framöver möjliggöra individualiserad och effektiv behandling och diagnostik av patienter som drabbats av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Strategin vilar på stark tillväxt inom både diagnostik och behandling. Utvecklingen av tillväxten och lönsamheten inom bägge verksamheterna spelar en nyckelroll i våra aktioner för att minimera framtida kapitalbehov på vägen till fortsatt lönsamhet. För att trygga en positiv lönsamhetsutveckling genomförde vi omställningsförhandlingar i januari–februari 2023 som en del av övergången till en global processorganisation i bolaget. Den ska hjälpa bolaget att ge kunderna bättre och effektivare betjäning och öka det långsiktiga aktieägarvärdet. De valda terapeutiska indikationerna (egentlig och svår depression samt kronisk smärta) är sådana inom vilka våra kunder med vår unika teknik redan uppnår avsevärda kliniska resultat och lönsammare verksamhet. Vi kommer också att fortsätta förhandla om nya strategiska partnerskap för att ytterligare utvidga patientanvändningen av vår teknik.

Det största projektet inom produktutveckling under 2022 gällde utvecklingen av följande systemgeneration. NBS 6 som kommer att lanseras 2023 är Nexstims senaste systemgeneration som gör Nexstims ledande E-fältsnavigerade TMS-teknik även mer användarvänlig än tidigare. Den nya generationen har bland annat ett användargränssnitt med intuitiv workflowstyrning och en modulär produktkonfiguration som gör det möjligt att anpassa systemets egenskaper efter kundens behov och uppdatera tillvalsegenskaperna enligt de behov som framkommer vid undersökningarna och behandlingarna.

Som ett tecken på ett nytt, framgångsrikt partnerskap meddelade vi i början av året om att vi utlicensierat vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde är cirka 17 miljoner euro. Tills den överenskomna royaltytiden på fem år börjar, vilket enligt Magnus uppskattning sker under 2023, kommer att gå vidare med verksamheten på normalt vis och fokusera på att genomföra vår strategi. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för Nexstim att uppnå ekonomiska fördelar, utbreda patientanvändningen av vår teknik och rikta in våra resurser på andra affärsområden under royaltytiden.

Vårt andra viktiga strategiska mål för 2022 var att utvidga nätverket av Nexstims exklusiva partnerkliniker, särskilt i USA. Vi arbetar vidare på att Nexstim-system installeras på neurovetenskapliga vårdcentraler, i enlighet med vår förnyade strategi och genom samarbete med framstående samarbetspartner. Tyngdpunkten i nya partnerskap ligger på strategiska investeringar i servicebolag, främst på den stora marknaden i Nordamerika, men också genom valda insatser i nya partnerskap på marknaderna i Europa och i Asien.

Vi är mycket nöjda med det påbörjade samarbetet med doktor Kuluva och hans vårdcentral; vi är övertygade om att samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt i framtiden. Samriskföretaget PNC Management Services LLC är det första avtalet om en strategisk allians, och Nexstims förvärv av ett minoritetsintresse i företaget är det första konkreta steget på denna viktiga strategiska utvecklingsväg. Genom samarbetet kommer vi nära patienterna och får exaktare data från patientkontakterna. Dessutom undertecknade parterna i maj 2022 ett avtal i vars villkor det ingår att doktor Kuluva har ett minoritetsintresse på 10 procent i det privatkapitalbolag som Nexstim etablerat i USA. Syftet med bolaget är att utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Vi ser ivrigt fram emot det fortsatta samarbetet med doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i USA möjlighet att få behandling med Nexstims TMS-teknik. Vi förhandlar för tillfället med flera potentiella vårdcentraler om samarbete både i USA och i Europa och arbetar hårt för att utöka vårt nätverk med fler vårdcentraler.

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt

I oktober 2022 rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 403 patienter som slutfört behandling för egentlig depression (MDD) med Nexstims NBT®-system. Nexstims NBT®-system är avsett för behandling av egentlig depression hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella perioden. Utfallet för dessa 403 patienter var utmärkt, så att cirka 50 procent av dem hade uppnått remission då behandlingen avslutades medan 76 procent visade klinisk respons. Detta överträffar klart de normala utfallssiffrorna för depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan nämnas en väl genomförd multicenterprövning där remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons var också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande serie med över 3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7– 70,4 %)2. Vi fortsätter insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdata under 2023.

Pilotprövningen på Kuopio universitetssjukhus fortsätter. I prövningen undersöks användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-systemet. Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-behandling med en behandlingsgång per dag under flera veckor. Vi har tidigare meddelat om fortsättningen av pilotprövningen där effekten av iTBS ska testas på ytterligare 20 patienter. Behandlingarna i den fortsatta pilotprövningen avslutades i slutet av 2022 och studien har övergått till uppföljning av patienterna. Nexstim bevakar läget aktivt och redovisar resultat så fort som möjligt efter att uppföljningen och analysen av resultaten har avslutats.

Vårt system profilerar sig tydligt bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer i teknik för behandling av patienter som intagits på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella suicidtankar. Det innebär för Nexstim en potentiell ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression. Vi behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska affärsutveckling.

För ett starkare ägarvärde under exceptionella omständigheter

Samtidigt som vi satsar på affärstillväxt bevakar vi också aktivt det förändrade världspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina. Vi fortsätter att entydigt fördöma Rysslands krigshandlingar i Ukraina och hoppas på en snar och fredlig lösning på konflikten. Trots det skärpta världspolitiska läget har vi positiva förväntningar för 2023. På Nexstim fortsätter vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna ihållande framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur läget i Ukraina utvecklas.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11.

2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74


Nexstims verksamheter

Diagnostikverksamhet (NBS)

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till över 210 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Terapiverksamhet (NBT®)

 • Nexstims NBT®-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Den aktiva basen omfattar 62 installerade NBT®-system för kommersiell användning på fyra kontinenter.

Publicering av finansiell information

Årsredovisningen för räkenskapsåret som slutade 31 december 2022 publiceras omkring 6 mars 2023. Tvärtemot vad som tidigare meddelats, kommer bolagets halvårsrapport for januari-juni 2023 (H1) att publiceras fredagen den 18 augusti 2023.

Resultatpublicering 27 februari 2023

Bolaget ordnar två webbsändningar för investerare, analytiker och medier måndagen den 27 februari 2023. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Den första sändningen hålls på finska klockan 10.30 (EET). Den andra sändningen hålls på engelska klockan 15.00 (EET).

Anvisningar om deltagande i webbsändningarna:

Anmälan till webbsändningarna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.

Webbsändning på finska måndagen den 27 februari 2023 kl. 10.30 (EET): Till anmälan >>
Webbsändning på engelska måndagen den 27 februari 2023 kl. 15.00 (EET): Till anmälan >>

Helsingfors 27 februari 2023

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Bolagets Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Sändlista:
Nasdaq Helsinki
De viktigaste medierna

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.
Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com