17:35:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2018-05-16 17:40:00

NetJobs Group AB (publ) har den 16 maj 2018 hållit årsstämma. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om att inte ge någon utdelning.

Beslut kring fastställande av resultat‐ och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat‐ och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för NetJobs Group AB (publ). Styrelsens ledamöter och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen:
‐ att styrelsen skall bestå av fem ordinarie styrelseledamöter.
‐ att omval sker av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Ted Nyberg, Martin Svensson Henning och Peter Zander.
- att nyval sker av styrelseledamot Georg Tsaros.
‐ att Henrik Kvick väljs till ordförande i styrelsen.
‐ att arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 300 000 SEK att fördelas mellan i bolaget ej anställda
ledamöter med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och 60 000 SEK vardera till övriga ledamöter.

Beslut avseende val av revisor och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen:
‐ att Grant Thornton omvaldes för en tid om ett år till och med årsstämman 2019.
‐ att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om införande av teckningsoptionsprogram till verkställande direktören

Årsstämman beslutade i enlighet med det förslag som styrelsen framlagt, nämligen att:

- emittera högst 1 000 000 teckningsoptioner.

- rätten att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Georg Tsaros. Fullständigt underlag finns sedan tidigare på Bolagets hemsida.

- ökningen av Bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 25 000 kronor och motsvarar en utspädning om cirka 4,6 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i Bolaget.


Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner
Stämman beslutade att bifalla förslaget om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt möjlighet att utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet omfattar högst 10 miljoner aktier.

Samtliga årsstämmans beslut fattades med samtliga närvarande aktieägares samtycke.

För ytterligare information:
Georg Tsaros, VD
NetJobs Group AB (publ)
Telefonnummer: 08‐678 74 20

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com.