12:48:36 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2019-04-12 07:30:00

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656–5502, (”Bolaget”), kallas till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl 16.00 på Linnégatan 87B, plan 4, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast fredagen den 10 maj 2019 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”, Linnégatan 87B, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-551 078 50 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistre­ring, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast torsdagen den 9 maj 2019 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Styrelsens förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande att leda stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner 
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutande

 

Styrelsen föreslår

2. Stämmoordförande föreslås på stämman.

9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2018 balanseras i ny räkning.

11. Styrelsen föreslår att stämman väljer 3–6 styrelseledamöter och inga suppleanter.

12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 0 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera maximalt 40 000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Förslag till styrelse görs på stämman.

14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Carl-Johan Regell till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2020.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier.

Övrigt
Aktieägare har på stämman har möjlighet att ställa kompletterande frågor till styrelse och VD avseende omständigheter rörande frågor på dagordningen i den mån sådan information kan lämnas utan skada för bolaget.

Fullständig underliggande information, yttranden samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com).
                                                                                                ____________________

Årsredovisningen för 2018 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com). Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm i april 2019
NetJobs Group AB (publ)
Styrelsen

Om NetJobs Group AB
NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb, träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX First North. Mer information finns på www.netjobs.com.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Kontaktuppgifter till Avanza Bank:
Mail: corp@avanza.se
Tel: 08-409 421 20