06:11:42 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-31 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-08 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-08 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-22 Ordinarie utdelning SPOL 7.80 NOK
2024-03-21 Årsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-31 Ordinarie utdelning SPOL 6.80 NOK
2023-03-30 Årsstämma 2023
2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-30 Ordinarie utdelning SPOL 6.00 NOK
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-02 Halvårsutdelning SPOL 3.04
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-10 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-26 Halvårsutdelning SPOL 1.75
2021-03-25 Årsstämma 2021
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-05 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-27 Ordinarie utdelning SPOL 4.58 NOK
2020-03-26 Årsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-06 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-29 Ordinarie utdelning SPOL 4.12 NOK
2019-03-28 Årsstämma 2019
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-07 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-23 Ordinarie utdelning SPOL 3.96 NOK
2018-03-22 Årsstämma 2018
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandNorge
Lista39974
SektorFinans
IndustriBank
SpareBank 1 Østlandet bedriver bankverksamhet. Banken erbjuder finansiella tjänster inriktade mot försäkring, lån, sparande och pension. Olika tjänster inkluderar barn, hus- och intäktsförsäkring, bil- och bostadslån, samt traditionell kapitalförvaltning för aktie- och fondsparande. Tjänsterna erbjuds i stor lokal utsträckning, både till privatpersoner och bolag på den norska marknaden.
2024-02-08 17:45:52
SpareBank 1 Østlandets konsernresultat for fjerde kvartal 2023 ble 574 (622)
millioner kroner etter skatt. God utvikling i netto renteinntekter preger
kvartalsresultatet, mens nedgang i bidragene fra finansielle eiendeler og
forpliktelser trekker i motsatt retning.

-Bankens resultat for 2023 gjenspeiler det urolige året vi har lagt bak oss, der
enkelte kunder i utsatte bransjer har hatt et tøffere år, sier konsernsjef
Richard Heiberg. - Vi har jobbet godt med å finne langsiktige løsninger sammen
med kundene, noe som gjør at tapskostnadene i fjerde kvartal er betydelig lavere
enn i de foregående kvartalene, sier han.

Konsernresultatet
Konsernresultatet for 2023 ble 2 222 (1 948) millioner kroner etter skatt.
Banken har hatt god vekst i utlån og innskudd gjennom året og dette bidro til
økning i bankens netto renteinntekter i 2023. Det er hovedsakelig
renteinntektene som trekker konsernresultatet i positiv retning, mens høyere
kredittap, økte kostnader og reduserte provisjonsinntekter fra kredittforetak
bidro motsatt vei.

Kunder har fortsatt behov for lån til sine ulike prosjekter, og utlånsveksten i
konsernet ble samlet sett på 5,3 prosent siste 12 måneder. Sparingen blant
kunder er fortsatt god til tross for en noe strammere økonomi både for
husholdningene og i bedriftene, og innskuddsveksten ble 7,8 prosent siste 12
måneder.

Utbytte og kundeutbytte
SpareBank 1 Østlandets styre foreslår å disponere 60 prosent av konsernets
overskudd til eiere og kunder. Beslutningen om overskuddsdeling tas av bankens
representantskap den 21. mars.

Styret foreslår et utbytte på 903 millioner kroner til eierne. Kontantutbyttet
blir 7,80 kroner per egenkapitalbevis. Bankens største eier Sparebankstiftelsen
Hedmark, som er den største gavegiveren til allmennyttige formål i Hedmark,
mottar det største utbyttet fra banken på 471 millioner kroner.

Videre foreslår styret ovenfor representantskapet å utbetale et kundeutbytte på
381 (306) millioner kroner, det høyeste beløpet siden lanseringen av
kundeutbyttet i 2017. Til sammen har banken i løpet av disse årene utbetalt over
1,8 milliarder kroner i kundeutbytte til sine kunder.

- Nyskapingen kundeutbytte i bank er jeg glad og stolt over at vi fikk etablert.
Det er spesielt gledelig for meg i mitt siste år i banken, å kunngjøre hva vi
deler ut til kundene, sier konsernsjef Richard Heiberg. Han leverer nå sitt
siste årsresultat siden han tiltrådte som konsernsjef. Den 1. april pensjonerer
han seg etter til sammen nesten 30 år som styremedlem, styreleder og
konsernsjef. Han overlater da roret til bankens nye konsernsjef Klara Lise
Aasen.

Satser sterkere i Oppland og Øvre Romerike
SpareBank 1 Østlandet og Totens SpareBanks styrer vedtok den 15. januar å
fusjonere de to bankene for å satse sterkere sammen til kundenes,
medarbeidernes, eiernes og samfunnets beste i Innlandet. Endelige beslutninger
fattes i bankenes generalforsamling og representantskap den 22. februar.
Myndighetsgodkjennelser må også på plass før fusjonen juridisk kan gjennomføres.
SpareBank 1 Østlandet viser også til fusjonsplanens regulering av utbytter, som
innebærer at overskuddsdisponeringen i Sparebank 1 Østlandet blir førende for
overskuddsdisponeringen som etter fusjonsplanen kan vedtas av Totens Sparebank.

Etablerer kontor i Drammen
SpareBank 1 Østlandet har besluttet å etablere kontor i Drammen. Kontoret vil få
en sentral plassering og planen er oppstart i løpet av høsten 2024. Drammen er
en attraktiv og voksende region og etableringen styrker bankens tilstedeværelse
sørvest for Oslo.


Nøkkeltall for fjerdekvartal og året 2023

4. kvartal 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende periode i
2022)
o Resultat etter skatt: 574 (622) mill. kroner
o Egenkapitalavkastning: 11,3 (12,9) prosent
o Resultat per egenkapitalbevis: 3,32 (3,61) kroner
o Netto renteinntekter: 1 005 (789) mill. kroner
o Netto provisjons- og andre inntekter: 319 (370) mill. kroner
o Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 77 (172) mill.
kroner
o Sum driftskostnader: 594 (517) mill. kroner
o Tap på utlån og garantier: 39 (63) mill. kroner
o Utlånsvekst siste kvartal inklusive lån overført til kredittforetak: 0,9 (1,1)
prosent
o Innskuddsvekst siste kvartal: 2,6 (minus 0,1) prosent
o Ren kjernekapitaldekning: 17,0 (17,7) prosent
o Bankens grønne utlån (inkl. utlån overført til kredittforetakene) utgjorde ved
utgangen av fjerde kvartal 39 mrd. kroner (33 mrd. kroner)

Foreløpig årsregnskap 2023 (Konserntall. Tall i parentes gjelder for tilsvarende
periode i 2022)
o Resultat etter skatt: 2 222 (1 948) mill. kroner
o Egenkapitalavkastning: 11,3 (10,5) prosent
o Resultat per egenkapitalbevis: 12,99 (11,37) kroner
o Netto renteinntekter: 3 655 (2 693) mill. kroner
o Netto provisjons- og andre inntekter: 1 455 (1 588) mill. kroner
o Netto resultat fra finansielle eiendeler og forpliktelser: 233 (162) mill.
kroner
o Sum driftskostnader: 2 191 (2 037) mill. kroner
o Tap på utlån og garantier: 307 (27) mill. kroner
o Utlånsvekst siste 12 måneder inklusiv lån overført til kredittforetakene: 5,3
(8,7) prosent
o Innskuddsvekst siste 12 måneder: 7,8 (7,2) prosent
o Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et kontantutbytte på 7,80
(6,80) kroner per egenkapitalbevis, totalt 903 (788) mill. kroner. I tillegg
foreslås et kundeutbytte på 381 (306) mill. kroner, og en avsetning på 6 (31)
mill. kroner til gaver.


Kontaktinformasjon:
Richard Heiberg, konsernsjef, tlf.: 902 06 018
Geir-Egil Bolstad, CFO, tlf. 918 82 071
Bjørn-Erik Orskaug, IR-ansvarlig, tlf. 922 39 185
Siv Stenseth, konserndirektør kommunikasjon og samfunn, tlf. 958 46 991

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.