05:52:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Bonusutdelning NSKOG 3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning NSKOG 3.25 NOK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Norske Skog är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget är en tillverkare av diverse produkter för nyhetstidningar, posters samt kontorspapper. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, men företaget har även produktionsanläggningar runtom den australiensiska marknaden. Kunderna består av diverse företagskunder inom varierande branscher.
2023-01-27 06:55:00
Norske Skogs EBITDA i fjerde kvartal 2022 var NOK 1 083 millioner, en økning fra
NOK 508 millioner i tredje kvartal 2022. EBITDA i fjerde kvartal ble positivt
påvirket av høyere salgspriser på publikasjonspapir og betydelige inntekter fra
salg av overskuddsenergi i Frankrike. Lavere salgsvolum ble mer enn oppveid av
prisstigninger på publikasjonspapir. Konverteringsprosjektene for emballasje
utvikler seg i henhold til budsjett og tidsplan. Norske Skog Bruck vil starte
produksjon av emballasje i første kvartal, mens Norske Skog Golbey starter i
fjerde kvartal 2023.

"Våre salgs- og fabrikkteam har oppnådd et sterkt resultat gjennom å utnytte
fluktasjoner i energimarkedet samt å matche en tilfredsstillende etterspørsel
etter publikasjonspapir. Samtidig er vi på vei til å gjennomføre vår strategi om
å bli en uavhengig europeisk emballasjeaktør. I år begynner både salgs- og
produksjonsteamene i Bruck og Golbey å levere emballasje til markedet. Konsernet
vil etter hvert ha en årlig kapasitet på 760 000 tonn resirkulert emballasje,
sier Sven Ombudstvedt, administrerende direktør i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 745 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK
627 millioner i forrige kvartal, og var positivt påvirket av det sterke
driftsresultatet, men negativt påvirket av endringer i arbeidskapitalen.
Driftsresultatet i fjerde kvartal 2022 var NOK 944 millioner sammenlignet med
driftsresultatet i tredje kvartal 2022 på NOK 113 millioner. Kvartalet ble
positivt påvirket av endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av
energikontrakter i Norge på NOK 227 millioner, og negativt påvirket av NOK 164
millioner i nedskrivningen av LWC-maskinen (Light weight coated, PM4) på Bruck.
Overskudd etter skatt ble NOK 1 065 millioner i kvartalet sammenlignet med et
underskudd på NOK 11 millioner i forrige kvartal. Resultatet inneholder en
gevinst på NOK 200 millioner ved salg av bygningsmassen til den videregående
skole i Halden gjennom Porsnes Utvikling AS.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en fullmakt til å utbetale NOK
5,00 per aksje i utbytte. En utbyttebetaling er avhengig av samtykke fra enkelte
långivere om unntak fra bestemmelsene i de aktuelle låneavtalene, som begrenser
adgang til utbytte og tilbakekjøp av egne aksjer. Netto rentebærende gjeld var
NOK 1 092 millioner kroner ved årsskiftet, med en egenkapitalandel på 43 %.


Status prosjekter
Konvertering av avispapirmaskiner ved Norske Skog Bruck og Norske Skog Golbey
vil gi 760 000 tonn med konkurransedyktig og lavutslipps emballasjekapasitet.
Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber og bruke
grønn energi generert fra forbrenningsanlegget for avfall i Bruck og fra
biomasseanlegg under konstruksjon på fabrikkområdet i Golbey (Green Valley
Energie).

«Vi er godt forberedt til snart å betjene både publikasjonspapir- og
emballasjemarkedet på en bærekraftig og lønnsom måte. I løpet av 2023 vil vi
fullføre en omfattende transformasjon av produktporteføljen i Norske Skog. Hele
organisasjonen er nå forberedt på å gå inn i en ny æra av muligheter innenfor
emballasjemarkedene,» sier Ombudstvedt.

Bruck avviklet avispapirproduksjonen (PM3) i tredje kvartal, og vil starte
produksjon av resirkulert emballasjepapir i første kvartal av 2023. Bruck har
allerede inngått salgsavtaler med emballasjekunder. På Golbey ble
avispapirmaskinen (PM1) stengt i fjerde kvartal for konvertering til produksjon
av resirkulert emballasje, som medførte salg av overskuddsenergi. Tidsplan og
totalbudsjett er i tråd med forutsetningene i ombyggingsprosjektet, med
forventet oppstart i fjerde kvartal 2023.

Byggingen av biomasseanlegget på fabrikkområdet til Golbey utvikler seg som
opprinnelige planlagt. Biomasseanlegget vil produsere rundt 200 GWh i
elektrisitet og rundt 700 GWh i fornybar damp, og dermed gi 210 000 tonn i
CO2-besparelser per år. Green Valley Energie (GVE) er et joint venture der
Norske Skog Golbey har en 10% eierandel.

«Bioenergianlegget vil sikre stabil, langsiktig forsyning av konkurransedyktig
fornybar damp, som et alternativ til fossile energikilder, og vil skjerme oss
fra volatile energimarkeder,» sier Ombudstvedt.

Norske Skog Skogn vil investere om lag NOK 180 millioner netto, etter 40-50
millioner kroner i tilskuddsfinansiering fra NOx-fondet, i en ny termomekanisk
produksjonslinje (TMP), som erstatter dyrt returpapir med fersk fiber. Den nye
TMP-linjen vil redusere variable kostnader, betydelig redusere NOx- og fossile
CO2-utslipp, og redusere deponert avfall. Oppstart forventes å være i første
halvdel av 2024.

Norske Skog arbeider aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å
utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Både
biokomposittproduktet CEBICO, og det mikrofibrillære celluloseproduktet CEBINA,
som produseres ved Norske Skog Saugbrugs, har etablert ordinære kommersielle
virksomheter. Produktene blir brukt i ulike prosesser og materialer. Norske Skog
har som målsetting å utnytte mulighetene til å bli netto CO2 negativ eller
klimapositiv, samt å utforske bærekraftige modeller for bruk av biogent CO2.


Drift
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 1,7
millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,4 millioner tonn, mens i
Australia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. Etter maskinkonverteringene ved
Bruck (PM3) og Golbey (PM1) i løpet av 2023, vil Norske Skog ha en årlig
kapasitet på 760 000 tonn i emballasjeproduksjon. Norske Skog har en rekke
pågående bioprodukt- og energiaktiviteter ved alle industrianlegg.

Til tross for lavere salgsvolum i 2022, økte driftsinntektene betydelig på grunn
av salgsprisøkninger og salg av overskuddsenergi i løpet av året, spesielt etter
stengningen av avispapirmaskinen (PM1) ved Golbey, som følge av ombyggingen til
emballasje. Salgsprisøkningene ble påvirket av høyere energi- og andre
råvarekostnader, og en stram markedssituasjon for publikasjonspapir. Variabel
kostnad per tonn var uendret i kvartalet, med lavere distribusjons- og
returpapirpriser, men høyere massevirkepriser. Faste kostnader per tonn økte noe
som følge av lavere produksjonsvolum og økt inflasjon hovedsaklig knyttet til
lønn. Konsernets kapasitetsutnyttelse var 78 % i kvartalet, henholdsvis 74 % i
Europa og 98 % i Australasia. Stengningen av avispapirmaskinen på Golbey og høye
energipriser forårsaket noen driftsstanser i kvartalet, som påvirket
kapasitetsutnyttelsen i Europa.

Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 5%
til og med november sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter
superkaltredjert magasinpapir (SC) falt med rundt 13%, og LWC magasinpapir falt
med rundt 18% til og med november sammenlignet med samme periode ifjor. I følge
offisiell australsk handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i
fjerde kvartal i Australasia med 8% sammenlignet med samme periode i fjor.


Nøkkeltall, fjerde kvartal 2022
NOK millioner (om ikke annet er oppgitt)
Q422 Q322 Q421 YTD22 YTD21
Resultatregnskap
Totale inntekter 4 056 3 630 3 092 15 214 10 315
EBITDA 1 083 508 422 3 105 662
Driftsresultat 944 113 479 2 845 -160
Resultat for perioden 1 065 -11 400 2 572 -363

Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
745 627 317 2 040 191
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-872 -520 -326 -1 956 -891

Driftsmargin og lønnsomhet (%)
EBITDA margin 26.7 14.0 13.6 20.4 6.4
Avkastning på investert kapital (annualisert)
12.1 -0.7 8.1 14.8 -7.8

Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %)
78 85 95 87 89


Utsikter
Utviklingen i den globale økonomien, spesielt for råvare- og energimarkedene,
men også konsumet, er av vital betydning for treforedlingsindustrien, og dermed
for Norske Skogs virksomheter. Usikkerheten i den globale økonomiske utviklingen
forventes å fortsette i 2023. Råvare- og energiprisene er noe lavere en
toppnoteringene, men er forventet å forbli på betydelige nivåer. Under disse
forholdene vil Norske Skog aktivt håndtere energieksponeringen fremover.

Usikkerheten i kostnads- og etterspørselsutviklingen vil påvirke
publikasjonspapir- og emballasjeprisene i Europa. Gjennomførte og planlagte
kapasitetsstenginger i industrien forventes å opprettholde et balansert
avispapirmarked, mens markedene for SC-kvaliteter og spesielt LWC-kvaliteter
forventes å bli svakere. Turbulente driftsforhold, spesielt på energisiden, kan
medføre ytterligere midlertidige eller permanente stengninger i bransjen.

Energianlegget ved Bruck har vært i drift siden 2. kvartal 2022 med en
kapsitetsutnyttelse på rundt 80%. Sammen med leverandøren Valmet vil det i
første kvartal bli gjennomført optimaliseringer og modifikasjoner for å nå full
designkapasitet. Energianlegget reduserer gassforbruket, og dermed
CO2-utslippene for Norske Skog Bruck betydelig.

Norske Skog forventer å starte produksjon av resirkulert emballasje i løpet av
første kvartal 2023 på Bruck (PM3), og i løpet av fjerde kvartal 2023 på Golbey
(PM1). Fra første kvartal 2023 vil Norske Skog etablere Packaging Paper som et
nytt driftssegment. Norske Skog vil fortsette å utvikle andre industrielle
muligheter, som inkluderer ytterligere ombygginger og flere nye initiativ innen
fornybar energi og bioprodukter.


Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke
markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet
driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje
etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver
konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere
virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og
høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og
bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og
er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.

Presentasjon og kvartalsmateriell
Selskapet vil ikke holde en live presentasjon, men vil arrangere et webinar idag
klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Liveopptak, presentasjon,
kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og
publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske
Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette
gjennom www.newsweb.no.

Norske Skog
kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør

Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:

Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919