07:05:14 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Bonusutdelning NSKOG 3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning NSKOG 3.25 NOK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Norske Skog är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget är en tillverkare av diverse produkter för nyhetstidningar, posters samt kontorspapper. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, men företaget har även produktionsanläggningar runtom den australiensiska marknaden. Kunderna består av diverse företagskunder inom varierande branscher.
2023-02-23 16:07:03
Norske Skog Skogn og Levanger Drift og Montasje, i samråd med Norsk
Landbruksrådgivning, Statsforvalteren i Trøndelag, og gårdbrukere i Trøndelag,
undersøker muligheten for et betydelig klimaløft i norsk landbruk. Med ambisjon
om å håndtere opptil 700 000 tonn med husdyrgjødsel fra det trønderske
landbruket for produksjon av miljøvennlig biogass, vil det kunne oppnås
vesentlig reduksjon i klimagassutslipp, reduserte kostnader og tilgang på
biorest for gjødsling.

Landbrukets klimaavtale med staten har fastsatt et mål om at 25 prosent av norsk
husdyrgjødsel skal gå til biogassproduksjon. I dag er kun ett prosent av de
norske gjødselressursene (ca. 70 000 tonn) utnyttet til dette formålet. Et
storskala biogassanlegg på Fiborgtangen vil kunne øke den nasjonale andelen til
opptil 10 prosent ved å håndtere en vesentlig andel av gjødselressursene i
Innherred. Samarbeidsprosjektet har allerede inngått leverandøravtaler med rundt
20 gårdbrukere, og vil nå undersøke den bredere interessen for å delta.
Interesserte gårdbrukere kan ta kontakt via skogn.biogass@norskeskog.com.

«Norsk biogassproduksjon fra husdyrgjødsel er i dag altfor lav, til tross for
potensialet til å være en svært viktig bidragsyter for å redusere
klimagassutslippene i landbruket. En av de største utfordringene ved denne typen
prosjekter knytter seg til transport, altså levering av husdyrgjødsel til
biogassanleggene og bioresten tilbake til gårdbrukerne. Denne utfordringen, samt
muligheten for å realisere betydelig positive miljø- og klimaeffekter gjennom
biogassproduksjon, var bakgrunnen for at det i 2012 ble etablert et tilskudd for
husdyrgjødsel levert til biogassanlegg, og at denne ordningen ble styrket
ytterligere i 2021. Det er veldig positivt å se at dette nå stimulerer
landbruksnæringen til å satse på biogass» sier Bjørn Huso, Seksjonsleder i
Landbruksdirektoratet.

Husdyrgjødsel har lavt energi- og tørrstoffinnhold, og det er dermed nødvendig å
satse stort for å sikre et økonomisk bærekraftig prosjekt rundt råstoffet. Dette
innebærer tunge investeringer i logistikksystemer, nedbrytnings- og
oppgraderingstanker, samt anlegg for flytendegjøring. Et prosjekt som omfatter
et stort antall gårdbrukere er derfor nødvendig får oppnå tilstrekkelige
skalafordeler.

«Norske Skog Skogn har allerede i dag svært lave klimagassutslipp. Vi ønsker å
bidra med vår industrielle kompetanse og infrastruktur slik at landbruket i
Innherred vil bli nasjonalt ledende i å redusere sine klimagassutslipp gjennom
etablering av et storskala biogassanlegg. Et biogassanlegg på Fiborgtangen
etablert i regi av Norske Skog Skogn vil kunne trekke på flere tiårs erfaring
med storskala prosessindustri og logistikk, samt mange års erfaring med
biogassproduksjon i Norge. Fiborgtangen har stor nærliggende husdyrproduksjon,
høy kapasitet for effektiv inn- og utgående logistikk, samt store og velegnede
arealer for produksjon. Et biogassanlegg i denne størrelsen vil bidra med 10-15
arbeidsplasser knyttet til produksjonen, samt positive ringvirkninger både under
bygging og driftsfasen» sier Håvard Busklein, administrerende direktør i Norske
Skog Skogn AS.

Ved mottak og utnyttelse av opptil 700 000 tonn husdyrgjødsel vil anlegget kunne
produsere store mengder biogass årlig som kan erstatte fossil naturgass i Norge,
Norden og på kontinentet. Trøndelag har i dag flere godt etablerte biogassanlegg
som håndterer avfallsstrømmer fra marin industri og husholdninger. Gårdbrukere
på Innherred søker i dag tilsvarende løsninger for landbruket som komplementerer
dagens biogassanlegg. Ved å benytte husdyrgjødsel som råstoff i produksjonen,
vil et eventuelt nytt biogassanlegg på Fiborgtangen dekke dette behovet.
Produksjonsprosessen vil være basert på store mengder husdyrgjødsel, og vil
derfor generere store mengder biorest. Ettersom anlegget kun baserer seg på
råvarer fra landbrukssektoren, kan gårdbrukerne være trygge på at bioresten
holder høy kvalitet og kan dermed redusere bruken av kunstgjødsel. Dersom
anlegget realiseres, vil det kunne fungere som eksempel til etterfølgelse for
nye anlegg i områder med høy husdyrtetthet.

«For landbruket så er husdyrgjødsel en viktig innsatsfaktor, men det er også en
kilde til klimagassutslipp og genererer store håndteringskostnader for flere
gårdsbruk. Ved å føre husdyrgjødsel inn i biogassproduksjonen vil landbruket
motta transportstøtte fra Landbruksdirektoratet, få tilgang på biorest som
erstatter dyr kunstgjødsel, samt redusere klimagassutslippene. Alt i alt, så er
dette meget positivt for landbruket» sier Frode Lund, gårdbruker.

«Flere landbruksbaserte biogassanlegg er et nasjonalt mål. Landbrukets
klimaavtale med staten sier at 25 prosent av husdyrgjødsla i Norge skal gjennom
et biogassanlegg innen 2030. Restene fra prosessen gir mindre lukt og mindre
klimagassutslipp sammenliknet med vanlig husdyrgjødsel. Bioresten kan bli spredd
på jordene på samme måte som husdyrgjødsel med vanlig sprederutstyr. Biorest
inneholder samme andel plantenæringsstoff som husdyrgjødsla før
biogassproduksjonen, og tilfører jorda viktige næringsstoffer, som er positivt
for planteveksten og jordlivet. Denne satsningen vil være en positiv bidragsyter
til bøndenes klimaregnskap, og styrker økonomien og bærekraften i landbruket»
sier Jan Arve Langørgen, Rådgiver i Norsk Landbruksrådgivning.

Det norske landbruket har redusert klimagassutslippene med 4,7 prosent i
perioden 1990 til 2021. Landbruket utgjør fortsatt 9,4 prosent av de totale
klimagassutslippene i Norge. Produksjon av biogass og biorest fra husdyrgjødsel
vil både bidra til å redusere utslippene av metan- og lystgass, samt bidra til
at næringsstoffer i restprodukter føres tilbake i kretsløpet. Prosjektet vil
også bidra positivt til flere av FNs bærekraftsmål, deriblant (7) Ren energi til
alle, (11) Bærekraftige byer og lokalsamfunn, (12) Ansvarlig forbruk og
produksjon, (13) Stoppe klimaendringene, (15) Livet på land, og (17) Samarbeid
for å nå målene.

«Vi har bidratt med statistikk, faglige råd og lokalkunnskap om jordbruk og
husdyrhold i vårt område. Husdyrgjødsel er en viktig ressurs for jordbruket, men
kan også være en utfordring for jord- og vannmiljø samt for å nå jordbrukets
klimamål. Biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel kan være et godt og
tidsriktig tiltak» sier Ivar Stokkan hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Prosjektet skal nå inn i en forstudie der det vil utarbeides en detaljert
prosjektplan, inngås leverandøravtaler med gårdbrukere, samt undersøke
finansieringsmuligheter. Prosjektet sikter mot å konkludere dette arbeidet sent
i andre halvår 2023.


Om Norske Skog Skogn AS
Norske Skog Skogn har 360 ansatte og en omsetning på rundt NOK 3,0 milliarder
samt en produksjonskapasitet på 480 000 tonn avis- og emballasjepapir med
hovedmarkeder i Europa.

Om Levanger Drift og Montasje AS
Levanger Drift og Montasje har spesialisert seg på håndtering av husdyrgjødsel