04:54:27 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-21 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2023-04-20 Årsstämma 2023
2023-03-09 Extra Bolagsstämma 2022
2023-01-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-22 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2022-04-21 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-16 Ordinarie utdelning NSKOG 0.00 NOK
2021-04-15 Årsstämma 2021
2021-02-05 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-22 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Bonusutdelning NSKOG 3
2020-07-16 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-23 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-17 Ordinarie utdelning NSKOG 3.25 NOK
2020-04-16 Årsstämma 2020
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019

Beskrivning

LandNorge
ListaOB Match
SektorMaterial
IndustriSkog & Cellulosa
Norske Skog är verksamma inom skogsindustrin. Bolaget är en tillverkare av diverse produkter för nyhetstidningar, posters samt kontorspapper. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, men företaget har även produktionsanläggningar runtom den australiensiska marknaden. Kunderna består av diverse företagskunder inom varierande branscher.
2022-10-21 07:00:00
Norske Skogs EBITDA i tredje kvartal 2022 var NOK 508 millioner, en nedgang fra
NOK 905 millioner i andre kvartal 2022. EBITDA i tredje kvartal ble negativt
påvirket av reduserte volumer og høyere faste kostnader per tonn etter
stengningen av avispapirmaskinen ved Norske Skog Bruck for konvertering til
emballasjeproduksjon, redusert CO2-kompensasjon i Norge samt betydelige økninger
i energi og råvarer, som mer enn oppveide økningen i salgspriser for alle
kvaliteter. Maskinkonverteringene til emballasje utvikler seg som planlagt.

«Til tross for turbulente råvare- og energimarkeder i kvartalet, har vi klart å
opprettholde tilfredsstillende marginer på papirproduktene våre. Våre
konverteringsprosjekter på Bruck og Golbey går som planlagt, og vil bidra til en
langsiktig, bærekraftig industriell plattform,» sier Sven Ombudstvedt,
konsernsjef i Norske Skog.

Kontantstrøm fra driften var NOK 627 millioner i kvartalet sammenlignet med NOK
473 millioner kroner i forrige kvartal, og var positivt påvirket av
driftsresultatet og endringer i arbeidskapitalen. Driftsresultatet i tredje
kvartal 2022 var på NOK 113 millioner sammenlignet med et driftsresultat på NOK
1 195 millioner i andre kvartal 2022. Kvartalet ble negativt påvirket av
endringer, uten kontanteffekter, i verdsettelsen av energikontrakter i Norge på
NOK 273 millioner. Forslaget til det norske statsbudsjettet for 2023
introduserte et NOK 200 gulv per tonn CO2 som fradrag i CO2-kompensasjonen med
tilbakevirkende kraft for 2022. Dette vil øke de årlige energikostnadene for de
norske fabrikkene med NOK 140 mill. Underskuddet i kvartalet var NOK 11
millioner mot et overskudd på NOK 935 millioner i forrige kvartal. Netto
rentebærende gjeld var NOK 970 millioner ved utgangen av tredje kvartal, med en
egenkapitalandel på 38%.


Status prosjekter
Konvertering av avispapirmaskiner ved Norske Skog Bruck og Norske Skog Golbey
vil gi 760 000 tonn med konkurransedyktig og lavutslipps emballasjekapasitet.
Emballasjeproduksjonen vil være fullt ut basert på resirkulert fiber og bruke
grønn energi generert fra forbrenningsanlegget for avfall i Bruck og fra
biomasseanlegg under konstruksjon på fabrikkområdet i Golbey (Green Valley
Energie). Disse investeringene er finansiert med låneavtaler til et samlet beløp
på EUR 265 millioner, med en gjennomsnittlig løpetid frem til slutten av 2030.

«Vi er godt forberedt til snart å betjene både publikasjons- og
emballasjepapirmarkedet på en bærekraftig og lønnsom måte. Vi forbereder nå hele
vår organisasjon til en ny æra av muligheter innenfor emballasjemarkedene,» sier
Ombudstvedt.

Bruck stanset avispapirproduksjonen (PM3) i kvartalet, som en forberedelse til
maskinombygging til resirkulert emballasjepapir. De ansatte vil drive med
forberedende aktiviteter frem til Bruck går inn i emballasjepapirmarkedet i
første kvartal 2023. Ved Golbey går ombyggingen av én avispapirmaskin (PM1) til
produksjon av resirkulert emballasje som planlagt med forventet oppstart i
fjerde kvartal 2023.

Green Valley Energie (GVE) joint venture, der Norske Skog Golbey har en 10%
eierandel, vil starte byggingen av den største biomassekjelen av sitt slag i
Frankrike på fabrikkområdet til Golbey. Bioenergianlegget vil produsere rundt
200 GWh elektrisitet og rundt 700 GWh fornybar damp, og dermed generere
CO2-besparelser på 210 000 tonn per år og produsere elektrisitet tilsvarende
forbruket til mer enn 13 000 boliger.

«Dette energiprosjektet representerer transformasjonen av Norske Skog mot nye
vekstmarkeder og bærekraftig energi. Bioenergianlegget vil sikre stabil,
langsiktig forsyning av konkurransedyktig fornybar damp, som et alternativ til
fossile energikilder, og vil skjerme oss fra volatile energimarkeder,» sier
Ombudstvedt.

Norske Skog arbeider aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å
utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Saugbrugs har inngått
et samarbeid med BEWI og BE Form for å skalere opp produksjonen og
kommersialisere biokomposittproduktet CEBICO. Det mikrofibrillære
celluloseproduktet CEBINA har med suksess blitt innblandet i ulike materialer
som epoksy og sprøytesparkel. Gjennom partnerskapene med Ocean GeoLoop på Norske
Skog Skogn og Borg CO2 på Saugbrugs, har Norske Skog som mål å utnytte
mulighetene til å bli CO2 netto negative eller klimapositiv, samt å utforske
økonomisk levedyktige metoder for bruk av biogent CO2.


Drift
Samlet årlig produksjonskapasitet for publikasjonspapir for konsernet er 2,0
millioner tonn. I Europa er konsernets kapasitet 1,7 millioner tonn, mens i
Australia er kapasiteten 0,3 millioner tonn. Norske Skog har en rekke pågående
bioprodukt- og energiaktiviteter ved alle industrianlegg.

Til tross for høyere salgspriser gikk driftsinntektene ned fra forrige kvartal
på grunn av reduserte produksjons- og salgsvolumer som følge av den pågående
ombyggingen av Bruck PM3. Salgsprisene ble påvirket av høyere energi- og andre
råvarekostnader. Variabel kostnad per tonn økte hovedsakelig på grunn av
redusert CO2-kompensasjon i Norge, høyere energi- og råvarepriser i kvartalet.
Faste kostnader per tonn økte noe på grunn av lavere produksjonsvolum.
Konsernets kapasitetsutnyttelse var 85 % i kvartalet, 83 % i Europa og 94 % i
Australasia. Høye topper på energiprisene samtidig med begrenset tilgjengelighet
og høye priser på returpapir i Europa forårsaket noe driftsstanser i kvartalet,
som påvirket kapasitetsutnyttelsesgraden.

Ifølge Eurograph falt etterspørselen etter standard avispapir i Europa med 3%
til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. Etterspørselen etter
superkalandrert magasinpapir (SC) falt med rundt 10%, og LWC magasinpapir falt
med rundt 14% til og med august sammenlignet med samme periode ifjor. I følge
offisiell australsk handelsstatistikk falt etterspørselen etter avispapir i
tredje kvartal i Australasia med 5% sammenlignet med samme periode i fjor.


Nøkkeltall, tredje kvartal 2022
NOK millioner (om ikke annet er oppgitt)
Q322 Q222 Q321 YTD22 YTD21
Resultatregnskap
Totale inntekter 3 630 3 937 2 642 11 157 7 222
EBITDA 508 905 111 2 022 240
Driftsresultat 113 1 195 -565 1 901 -638
Resultat for perioden -11 935 -602 1 507 -763

Kontantstrøm
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
627 473 -99 1 295 -126
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter
-520 -451 -168 -1 084 -565

Driftsmargin og lønnsomhet (%)
EBITDA margin 14.0 23.0 4.2 18.1 3.3
Avkastning på investert kapital (annualisert)
-0.7 33.8 -20.8 16.2 -13.4

Kapasitetsutnyttelse (produksjon/kapasitet %)
85 91 95 90 88


Utsikter
Utviklingen i den globale økonomien, spesielt for råvare- og energimarkedene, er
vitale for publikasjonspapirindustrien, og dermed for Norske Skogs virksomheter.
Det høye usikkerhetsnivået forventes å gjelde fremover. Råvare- og energiprisene
forventes å forbli høye og volatile gjennom vinteren, og vil påvirke prisene på
publikasjonspapir i Europa. De høye energiprisene og manglende tilgjengelighet
av råvarer kan føre til noe produksjonsbegrensninger. Under disse forholdene vil
Norske Skog aktivt håndtere energieksponeringen fremover.

De allerede gjennomførte og planlagte kapasitetsstengningene i industrien har
resultert i et stramt papirmarked. Den fordelaktige markedsbalansen forventes å
eksistere inn i 2023. Turbulente driftsforhold, spesielt på energisiden, kan
resultere i ytterligere midlertidige eller permanente stengninger i bransjen.

Energianlegget ved Bruck har vært i drift siden 2. kvartal 2022 og Valmet er i
sluttfasen av igangkjøringen for å oppnå full kapasitetsutnyttelse. Anlegget vil
redusere gassforbruket, og dermed CO2-utslippene for Norske Skog Bruck
betydelig.

Norske Skog fortsetter å utvikle forretningsmuligheter for CEBINA og CEBICO.
Dette betyr blant annet å evaluere en potensiell kapasitetsøkning for CEBICO
utover den eksisterende pilotanleggskapasiteten på 300-800 tonn årlig.
Vurderinger rundt kapasitetsøkninger er et resultat av partnerskapet mellom
Norske Skog Saugbrugs, BEWI og BE Form for å kommersialisere CEBICO.


Om Norske Skog
Norske Skog er en verdensledende produsent av publikasjonspapir med sterke
markedsposisjoner og kundeforhold i Europa og Australasia. Norske Skog konsernet
driver fire fabrikker i Europa, hvorav to vil produsere resirkulert emballasje
etter gjennomføringen av de planlagte konverteringsprosjektene. I tillegg driver
konsernet en papirfabrikk i Australia. Norske Skog tar sikte på å diversifisere
virksomheten ytterligere og fortsette omstillingen til en voksende og
høy-margins virksomhet gjennom en rekke spennende energi- og
bioproduktprosjekter. Konsernet har cirka 2 100 ansatte, hovedkontor i Norge og
er notert på Oslo Børs under tickeren NSKOG.


Presentasjon og kvartalsmateriell
Selskapet vil ikke holde en live presentasjon, men vil arrangere et webinar idag
klokken 08:30 for forhåndsregistrerte deltakere. Liveopptak, presentasjon,
kvartalsregnskapet og pressemeldinger er tilgjengelig på www.norskeskog.com og
publisert på www.newsweb.no under tickeren NSKOG. Hvis du ønsker å motta Norske
Skogs pressemeldinger på publiseringstidspunktet, kan du abonnere på dette
gjennom www.newsweb.no.

Norske Skog kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør

Carsten Dybevig
Email: Carsten.Dybevig@norskeskog.com
Mob: +47 917 63 117

Norske Skog finansmarkedet:

Investor Relation Manager
Even Lund
Email: Even.Lund@norskeskog.com
Mob: +47 906 12 919