05:35:54 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-03 Årsstämma 2024
2024-03-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-22 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2023-06-01 Årsstämma 2023
2023-05-02 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-08-23 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-02 Ordinarie utdelning HMONY 0.00 NOK
2022-04-01 Årsstämma 2022
2022-03-15 Bokslutskommuniké 2021

Beskrivning

LandNorge
ListaMERK Equities
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Harmonychain är ett hårdvaru- och mjukvaruföretag som specialiserat sig på blockchain-utveckling. Bolaget fokuserar på miljöförbättringar och minskning av energiavfall och koldioxidutsläpp inom blockchain-industrin. Bolagets lågenergimikrochips kan också användas i artificiell intelligens (AI). Verksamheten bedrivs primärt i Europa och Nordamerika. Harmonychain har sitt huvudkontor i Oslo.
2023-03-22 19:00:00
Styret har i dag godkjent årsrapporten og det reviderte årsregnskapet for
godkjenning av Generalforsamlingen.

Vennligst se vedlegg for rapporten i sin helhet.

Høydepunkter:

Årsresultatet ble i 2022 kroner -16 180 511 for konsernet. Driftsresultatet ble
-17 928 596 og resultatet av finansposter 1 748 085.

Underskuddet og de bokførte kostnadene til konsernet skriver seg i hovedsak fra
lønnskostnader for konsernet. Lønnskostnadene, beregnet til 13 340 079, består
av 8 096 946 kroner knyttet til en bokført avsetning i forbindelse med
opsjonsprogrammet. De resterende 5 243 133 utgjør lønn, styrehonorarer,
arbeidsgiveravgift og andre ytelser gjennom hele 2022. Avsetningen i forbindelse
med opsjonsprogrammet er ikke båret i kontanter, men avsettes regnskapsmessig
etter reglene i IFRS og føres mot annen innskutt egenkapital.

Dersom samtlige opsjonsholdere trer inn i opsjonene utstedt i 2022, vil
selskapet få tilført vel 45 millioner kroner i egenkapital. Dersom
opsjonsholderne velger å ikke tre inn i opsjonene innen de utløper 1. april
2024, vil kostnaden reverseres i sin helhet og egenkapitalen oppskrives med
samme beløp som har blitt avsatt i årets regnskap.

Den store forskjellen fra halvårsregnskapet for første halvår 2022, som viste et
underskudd i konsernet på 14 240 590 kroner, er balanseføring av utvikling av
Scrypt-chipen på kroner 9 464 467, ved siden av avsetningen nevnt ovenfor.
Selskapet mener at teknisk risiko ved årsslutt er for lav til å kostnadsføre all
utvikling som har pågått i 2022. En nedskriving vil imidlertid fortsatt kunne
skje i fremtiden dersom teknologien ikke passerer senere milepæler på forventet
måte.

Konsernets likviditetsbeholdning var NOK 17 211 269 per 31.12.2022, mens
likviditetsbeholdningen til morselskapet var NOK 13 770 550 ved årsslutt. I
tillegg har morselskapet plassert penger i obligasjonsmarkedet, totalt NOK 45
490 400 ved årsslutt for både morselskap og konsern. Samtlige obligasjoner har
under 12 måneder løpetid og durasjonsrisiko anses som lav.

Konsernet har ved årsslutt 2 468 049 kroner i gjeld, og all gjeld er kortsiktig.
Den kortsiktige gjelden utgjør ca 3,2% av totalkapitalen på kroner 76 471 400.

Selskapet har ikke mottatt indikasjoner på forsinkelser knyttet til MPW-løpet.
Alle lag på MPW-waferen er ferdigstilte. Prosjektet er i så måte i rute. Waferen
er i dag i såkalt «slice and dice» hos produksjonspartneren. Vi forventer
indikative svar på funksjonalitet i mai, og kundeferdige prototyper i sommer.

For mer informasjon, kontakt selskapet på post@harmonychain.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.