11:23:39 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2017-04-07 13:00:00
NetJobs Group AB
Kallelse till årsstämma

KALLELSE till årsstämma i NetJobs Group AB (publ)


                  KALLELSE

                   till

           årsstämma i NetJobs Group AB (publ)Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502, (”Bolaget”), kallas
till årsstämma onsdagen den 10 maj 2017 kl 17.00 på Linnégatan 87B, plan 4,
Stockholm. Anmälan till stämman

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av
Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj
2017, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast fredagen den 5
maj 2017 kl 12.00 under adress NetJobs Group AB (publ), att: ”Investors”,
Linnégatan 18, 115 23 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-678 74
20 eller per e-post till ekonomi@netjobs.com. 

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav
samt adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig
företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas
anmälan. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att
delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn.
Sådan omregistre­ring, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos
Euroclear senast torsdagen den 4 maj 2017 och bör därför begäras hos
förvaltaren i god tid dessförinnan. 

Antalet aktier och röster i Bolaget är 20 750 000.Styrelsens förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande att leda stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av minst en justeringsman
 5. Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
 8. Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna
   resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och
   koncernbalansräkning
 9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda
   balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag
 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
   direktören
 11. Beslut om antal styrelseledamöter 
 12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna 
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner 
 16. Övriga frågor
 17. Stämmans avslutandeStyrelsen föreslår

2. Stämmoordförande förslås på stämman.

9. Disposition av tillgängliga vinstmedel
Styrelsen föreslår till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2016
balanseras i ny räkning. 

11. Styrelsen föreslår att stämman väljer 4-6 styrelseledamöter och inga
suppleanter. 

12. Arvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att
ordföranden erhåller 120 000 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera 60
000 SEK. Ersättning åt ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå.
Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning. 

13. Förslag till styrelse görs på stämman.

14. Styrelsen föreslår att för tiden intill slutet av nästa årsstämma utse
revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB, som i sin tur utsett auktoriserade
revisorn Carl-Johan Regell till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets
uppdrag löper därmed till och med årsstämman 2018. 

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie
bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner,
apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av
aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge
konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 10 miljoner aktier. 

                                        
        ____________________ Årsredovisningen för 2016 hålls tillgänglig hos Bolaget minst fyra veckor före
stämman och på Bolagets hemsida (www.NetJobs.com). Stämmohandlingar kommer även
att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande. Stockholm i april 2017

NetJobs Group AB (publ)

StyrelsenOm NetJobs Group AB

NetJobs Group AB är med 41 jobbsajter i flera länder en av de ledande aktörerna
i norra Europa inom nischade jobbsajter. Sedan starten 2004 har NetJobs hjälpt
människor och organisationer att växa och nå sin fulla potential genom snabb,
träffsäker och kostnadseffektiv hjälp i rekryteringsprocessen. 

NetJobs Group AB (publ) grundades 2004 och är sedan 2006 noterad på Nasdaq OMX
First North. Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns
på www.netjobs.com.