08:08:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-21 Bokslutskommuniké 2024
2024-10-25 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-23 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-27 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2024-05-24 Årsstämma 2024
2024-05-17 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-25 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.45 SEK
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-05-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-28 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-27 X-dag ordinarie utdelning WTG 1.40 SEK
2022-05-25 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.70 SEK
2021-05-25 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-22 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2020-05-25 Årsstämma 2020
2020-05-25 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-25 Årsstämma 2019
2019-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2019-05-23 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-20 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2018-05-23 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-23 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-31 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2016-05-18 Årsstämma 2016
2016-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2015-05-25 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-25 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-19 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-17 Split WTG 100:1
2014-05-26 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2014-05-23 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-22 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-11 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-02 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2013-05-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-20 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-27 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-05-09 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-29 Extra Bolagsstämma 2012
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-29 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-09 Årsstämma 2011
2011-05-24 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2011-05-23 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-05 Extra Bolagsstämma 2011
2011-02-22 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-01 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-06-28 Split WTG 20:1
2010-05-19 X-dag ordinarie utdelning WTG 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-02 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Wonderful Times Group är verksamt inom konsumentindustrin. Bolaget är en tillverkare av barn- och underhållningsprodukter. Koncernen marknadsför och säljer både egna och licensierade varumärken. Verksamheten styrs utifrån flertalet affärsområden och exempel på produkter innefattar spel, barnleksaker och barnvagnar. Största delen av kunderna återfinns på den nordiska marknaden. Huvudkontoret ligger i Huskvarna.
2020-04-23 08:48:40

Måndagen den 25 maj 2020

Aktieägarna i Wonderful Times Group AB (publ), 556684-2695 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 13.00 i Perido ABs lokaler, Katarinavägen 15, Stockholm.

 

Anmälan och rätt att deltaga på årsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen måndagen den 18 maj 2020 och måste anmäla sig senast måndagen den 18 maj 2020 till Bolaget på adress Wonderful Times Group AB, Järnvägsgatan 18, 561 34 Huskvarna, eller via e-post till sofia.ljungdahl@wonderfultimes.se.Vid anmälan ska namn, personnummer alternativt organisationsnummer uppges samt gärna adress, telefonnummer och eventuella biträden (maximalt 2).

 

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska tillse att ombudet till stämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan om deltagande. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.wonderfultimes.se samt sänds utan kostnad till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post. För att beställa fullmaktsformulär gäller samma adress och e-post som ovan.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare i god tid före måndagen den 18 maj 2020, då sådan omregistrering ska vara verkställd.

 

Förslag till dagordning

1.
Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

2.
Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut om

1.
fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

2. dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och,
3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

8.
Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse samt revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Avslutande av stämman
 

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen inför årsstämman 2020 har utgjorts av Matts Kastengren (Gillesvik Invest AB samt styrelseordförande i Wonderful Times Group AB (publ)), Kasper Ljungkvist, Patrik Tillman samt Magnus Unger.

Valberedningen föreslår att till ordförande vid årsstämman välja Ola Brageborn.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2019, och att resultatet skall balanseras i ny räkning.

 

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelse och revisor samt val av styrelse och revisor (punkterna 810)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter för tiden intill nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår att styrelsens arvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 75 000 kronor till styrelsens ordförande och med 50 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna som ej är anställda i Bolaget. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Ola Brageborn och Catherine Ehrensvärd samt nyval av Kasper Ljungkvist och Marcus Krüger Valberedningen föreslår vidare val av Ola Brageborn som styrelsens ordförande. Om uppdraget som styrelseordförande skulle upphöra i förtid, ska styrelsen inom sig välja ny ordförande.

Valberedningen föreslår val av det auktoriserade revisionsbolaget BDO AB som Bolagets revisor, för en mandattid som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma. Som huvudansvarig revisor har BDO AB för avsikt att utse den auktoriserade revisorn Anna Grimäng Carlman.

Beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 11)

Valberedningen föreslår att valberedning inför nästkommande årsstämma ska utses enligt följande principer. Styrelsens ordförande ska äga rätt att sammankalla en valberedning bestående av en representant för envar av de, minst tre och högst fyra, största aktieägarna i Bolaget jämte styrelseordföranden, om denne inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Ordförande och sammankallande i valberedningen ska vara styrelsens ordförande. Valberedningen ska presentera sitt förslag senast i samband med att kallelse till årsstämma utfärdas.

_____________

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt punkt 6 ovan finns tillgängliga i Bolagets lokaler samt på Bolagets hemsida för aktieägarna senast tre veckor före årsstämman och övriga handlingar finns tillgängliga senast två veckor före årsstämman. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

_____________

Stockholm i april 2020

Wonderful Times Group AB (publ)

Styrelsen