13:38:10 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-08-31 08:00:00

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "VibroSense" avses VibroSense Dynamics AB (publ) med organisationsnummer 556669-2223. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år. Bolaget tillämpar brutet räkenskapsår.

Fjärde kvartalet (2023-04-01 till 2023-06-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 491 280 (408 751) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 086 218 (-2 350 379) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,12 (-0,16) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 83,6 (78,8) %.
Tolv månader (2022-07-01 till 2023-06-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 1 814 367 (1 476 356) SEK och består av intäkter avseende försäljning och uthyrning av fot- och handinstrument.
  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 432 680 (-7 981 816) SEK.
  • Resultatet per aktie* uppgick till -0,47 (-0,53) SEK.
  • Soliditeten** uppgick till 83,6 (78,8) %.

*Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2022/23: 17 382 932  (15 102 009). Genomsnittligt antal aktier under bokslutsåret 2022/23: 15 672 240 (15 102 009).
Totalt antal aktier i VibroSense per den 30 juni 2023: 17 382 932 (15 102 009).  

**Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet (2023-04-01 - 2023-06-30)
  • VibroSense meddelar den 4 april att bolaget levererar sin produkt VibroSense Meter[®] II med
applikationen Diabetes Foot Screening till ytterligare en ny kund i Tyskland, Chemnitz University of Technology. Affären är utformad som ett hyresavtal vilket beräknas ge en total intäkt på minst 18 000 EUR under tre år. Leveransen av VibroSense Meter[®] II och Diabetes Foot Screening, är den andra på kort tid till Tyskland och bolagets lansering på denna nya marknad utvecklas positivt.
  • VibroSense meddelar den 20 juni att Bolaget levererar ett nytt exemplar av sin produkt VibroSense Meter[®] II till Försäkringsmottagningen Sophiahemmet och att Diabetes Foot Screening införs som standard i den kliniska verksamheten, för regelbunden kontroll av nervskador i fötter hos personer som lever med diabetes. Mottagningen är därmed först i Sverige som privat vårdgivare att använda metoden.

På väg mot stabil tillväxt
- VD Hans Wallin om räkenskapsåret 2022/2023
Räkenskapsåret 2022/2023 har varit bra! Bolaget har nått uppsatta mål och har levererat ökad nettoomsättning under de senaste fyra kvartalen. Detta är en trend som vi följer noga och vi arbetar hårt för fortsatt positiv utveckling. Målsättningen att under året påbörja försäljning av instrumentet VibroSense Meter[®] II och applikationen Diabetes Foot Screening till ledande kliniker i Sverige och Tyskland har infriats och nya instrument har levererats i båda länder. Även i Danmark har kundbearbetning påbörjats inom segmentet Diabetes och vi har goda förhoppningar om en positiv utveckling. Vi förväntar oss att räkenskapsåret 2023/2024 kommer att bli det positiva genombrottsår vi under lång tid arbetat hårt för att nå.  

Nettoomsättningen fortsätter att öka

För det fjärde kvartalet i rad ökar bolagets nettoomsättning och uppgår till 491 280 SEK (408 751) för perioden 1/4 - 30/6 2023. Detta är en ökning med 20,2% jämfört med motsvarande period föregående år. För hela räkenskapsåret 2022/2023 och perioden 1/7 2022 - 30/6 2023 uppgår den ackumulerade nettoomsättningen till 1 814 367 SEK (1 476 356), vilket är en ökning med 22,9 % jämfört med motsvarande period föregående år. Vi förväntar oss att kommande räkenskapsår, som redan påbörjats, i många avseenden blir ett genombrottsår för VibroSense.

Framgång inom området Diabetes  

Diabetes är ett område där vi ser stora möjligheter till tillväxt, både på kort och längre sikt. Vår målsättning under 2022/2023 har varit att etablera Diabetes Foot Screening vid ett antal ledande klinker i Sverige och Tyskland, för att framöver använda dessa som referensklinker. Samarbetet sedan drygt ett år tillbaka med två ledande diabetesklinker har utvecklats positivt. Dessa båda referenser med sin starka position, har bland annat resulterat i att vi kunnat gå vidare och vinna vår första kund inom diabetes i den privata vårdsektorn.

Försäkringsmottagningen vid Sophiahemmet i Stockholm är den första privata vårdgivaren som har infört Diabetes Foot Screening som standard i sin kliniska verksamhet. I förlängningen har detta även öppnat möjligheter hos andra privata vårdaktörer och samtidigt lett oss vidare till nya intressanta diskussioner med aktörer på den danska marknaden, där vi nu för dialog med en nyckelklinik inom diabetsvården.

Vårt mål att vinna ett antal nyckelkunder under året där man ersätter befintliga instrument med VibroSense Meter[®] II har infriats och vi fortsätter arbeta hårt med att konvertera nya kunder.

Satsning på nya marknader

Våra planer och arbetet med lansering i Kina går snart in i ett nytt skede. Tester av vår produkt är i slutskedet och arbetet med att lämna in ansökan för godkännande och registrering närmar sig. Går allt enligt plan kan vår produkt vara godkänd och klar för lansering under första halvåret 2024. Under det senaste året har vi på relativt kort tid efter vi påbörjade bearbetning av marknaden, tagit våra första kunder i Tyskland. På mindre än ett år har vi inlett försäljning och även lyckats knyta reimbursement-koder till vår produkt. Detta är väldigt positivt och ett tydligt incitament för tyska kliniker och läkare att köpa och använda Diabetes Foot Screening i sin verksamhet.

Vår satsning på nya marknader kommer att fortsätta och vi har i nuläget ett starkt fokus på Norden och Tyskland. Ett led i vår plan är att öka Bolagets exponering genom att delta vid flera internationella diabeteskongresser. Syftet är primärt att skapa nya kontakter och generera nya kunder inom internationell diabetesvård, men även att söka internationella återförsäljare för distribution och försäljning av Bolagets produkter. Det senare är ett viktigt led för att i snabbare takt skapa tillväxt och ökad omsättning. Vi har påbörjat sondering av möjliga partners och inlett diskussioner om försäljningssamarbete.      

Ökad omsättning under 2023/2024 !

Diabetes Foot Screening börjar få accept och vi intensifierar arbetet med att söka återförsäljare för vår produkt och öka försäljningen. Vi har flera intressanta pågående projekt som har goda förutsättningar att slå väl ut. Räkenskapsåret 2023/2024 förväntas bli vårt genombrottsår.

Hans Wallin                                                                                                                                               Verkställande direktör
VibroSense Dynamics AB