12:19:19 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-05-03 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-09 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-09-25 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2023-09-22 Årsstämma 2024
2023-08-31 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-04 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-09 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-10-07 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2022-10-06 Årsstämma 2023
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-07-05 Extra Bolagsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-02-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-10-06 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2021-10-05 Årsstämma 2022
2021-08-30 Bokslutskommuniké 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-08 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2020-10-07 Årsstämma 2021
2020-08-31 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-05-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-11-01 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-10 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2019-10-09 Årsstämma 2020
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-02-14 Kvartalsrapport 2019-Q2
2018-10-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-17 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2018-10-16 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-02-14 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-10-02 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2017-09-29 Årsstämma 2018
2017-08-30 Bokslutskommuniké 2017
2017-05-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-20 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-01-25 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-07 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-08-29 Ordinarie utdelning VSD B 0.00 SEK
2016-08-26 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Vibrosense Dynamics är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar produkter och tjänster för diagnostikstöd vid nervskador i händer och fötter. Produkterna mäter och kvantifierar förmågan att känna vibrationer i huden, och används av vårdgivare för att kunna anpassa behandlingen eller sätta in förebyggande åtgärder vid potentiella nervskador. Bolagets kunder består huvudsakligen av diabetesmottagningar, sjukhus, vårdcentraler och forskningsinstitut.
2023-02-28 09:15:00

Idag, den 28 februari 2023, inleds teckningsperioden i VibroSense Dynamics AB:s ("VibroSense" eller "Bolaget") nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Även allmänheten inbjuds att teckna B-aktier i Företrädesemissionen. Teckningsperioden löper till och med den 14 mars 2023.

Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas upp till cirka 75 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Memorandum och teaser hålls tillgängliga via Bolagets (www.vibrosense.se), Sedermera Corporate Finance AB:s (www.sedermera.se) och Nordic Issuing AB:s (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. På Nordic Issuing AB:s hemsida finns möjligheten att teckna aktier med digital signering.

Bakgrund
VibroSense Dynamics AB utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Bolagets vision är att produkten ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.

Motiv för Företrädesemissionen och användning av emissionslikviden
Motivet till Företrädesemissionen är primärt att erhålla rörelsekapital för försäljning och marknadsföring av Bolagets VibroSense Meter® II inom områdena diabetes, onkologi och HAVS. Därutöver är syftet med Företrädesemissionen erhålla rörelsekapital för löpande operationella kostnader. Vid fulltecknad emission beräknas emissionslikviden föra Bolaget till "break-even" under 2025.

Om Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 2,8 MSEK. Användning av nettolikviden från Företrädesemissionen planeras att fördelas enligt följande prioritetsordning:
 • Försäljning och marknadsföring inom diabetes: 53 procent
 • Försäljning och marknadsföring inom onkologi och HAVS: 15 procent
 • Operationella kostnader: 24 procent
 • Tillverkning: 4 procent
 • Regulatory Affairs, Quality Assurance, IP (immateriella rättigheter): 4 procent
Villkor
 • Emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 3 020 401 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget cirka 17,4 MSEK före emissionskostnader.
 • Teckningskurs: 5,76 SEK per ny B-aktie.
 • Teckningsperiod: 28 februari 2023 - 14 mars 2023. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden kan inte längre utnyttjas för teckning av aktier och förlorar därmed sitt värde.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 15 102 009 aktier varav 448 840 A-aktier och 14 653 169 B-aktier
 • Tecknings- och garantiåtaganden: Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser om cirka 2,6 MSEK motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen och garantiåtaganden om cirka 10,4 MSEK motsvarande cirka 60 procent av Företrädesemissionen. Garantiåtagandena består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 7,8 MSEK ("bottengarantin"), dels av en så kallad toppgaranti om cirka 2,6 MSEK ("toppgarantin"). Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser, cirka 60 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning i Företrädesemissionen sker till ett belopp minst motsvarande ingångna teckningsförbindelser och bottengarantin, cirka 75 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till cirka 75 procent. För bottengarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 11 procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt 14 procent av garanterat belopp i form av B-aktier till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. För toppgarantin erhåller emissionsgaranterna en garantiersättning om 15 procent av garanterat belopp i kontant ersättning alternativt 18 procent av garanterat belopp i form av B-aktier till en teckningskurs som motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Respektive person som lämnat garantiåtagande har rätt att välja om ersättningen ska utgå kontant eller genom emission men om Företrädesemissionen tecknas till över 90 procent ska ersättningen till emissionsgaranterna endast utgå genom kontant ersättning för att styrelsens bemyndigande att besluta om nyemission inte ska överskridas.
 • Lock-up: Största ägaren i Bolaget och tillika styrelseledamot Toni Speidel, har åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i Företrädesemissionen under en period om sex månader räknat från offentliggörandet av Företrädesemissionen vilket var den 9 februari 2023. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 25,34 procent av det totala antalet aktier innan Företrädesemissionen
 • Företrädesrätt till teckning: Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie i Bolaget som ägs på avstämningsdagen den 24 februari 2023 oavsett aktieslag. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätten att teckna en (1) B-aktie. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i Företrädesemissionen.
 • Villkor och anvisningar: Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget framgår i det memorandum som offentliggjordes 27 februari 2023.
Viktiga datum
 • Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 22 februari
 • Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter: 23 februari
 • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller teckningsrätter för deltagande i Företrädesemissionen: 24 februari
 • Offentliggörande av memorandum avseende Företrädesemissionen: 27 februari
 • Handel i teckningsrätter på Spotlight Stock Market: 28 februari - 9 mars
 • Teckningsperiod för Företrädesemissionen: 28 februari - 14 mars
 • Handel med BTA (betald tecknad aktie): 28 februari till och med det att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket
 • Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: 16 mars
 • Beräknad dag för registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket: 29 mars

Rådgivare
In samband med Företrädesemissionen har VibroSense anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För mer information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Corporate Finance AB
Telefon: +46 (0)40 615 14 10
E-post: cf@sedermera.se
www.sedermera.se
För ytterligare information om Bolaget, vänligen kontakta:
Hans Wallin, CEO VibroSense Dynamics AB
Telefon: +46 40 88 026
E-post: info@vibrosense.se
www.vibrosense.com

"The new Gold Standard for reliable detection of nerve damage"

Viktig information
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara olaglig. Detta pressmeddelande utgör inte heller ett erbjudande om att sälja nya aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper till någon person i en jurisdiktion där det inte skulle vara tillåtet att lämna ett sådant erbjudande till en sådan person eller där sådan åtgärd skulle förutsätta ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än enligt svensk rätt. Informationsmemorandum, anmälningssedeln och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till något land där sådan distribution eller Företrädesemissionen kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier, teckningsoptioner, teckningsrätter, BTA eller andra värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som "avser", "bedömer", "förväntar", "kan", "planerar", "anser", "uppskattar" och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Spotlights regelverk.

Om VibroSense Dynamics AB (publ)
VibroSense Dynamics AB (publ) utvecklar och säljer medicintekniska produkter och tjänster för diagnostik-stöd vid nervskador i händer och fötter. Metoden går ut på att mäta och kvantifiera förmågan att känna vibrationer vid flera frekvenser. Bolagets kunder är diabetesmottagningar, företagshälsovård, sjukhus, vårdcentraler och forskare.

Vår vision är att bolagets produkter ska vara ett standardinstrument vid alla neurologiska undersökningar för att upptäcka tidiga tecken på förändringar i känseln så att patienter och deras vårdgivare kan sätta in förebyggande åtgärder som förhindrar, reducerar eller fördröjer uppkomsten av nervskador i händer och fötter.