22:05:17 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-22 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-06 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-24 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-05-24 10:50:00

Med "Bolaget" eller "SensoDetect" avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464.

Sammanfattning av delårsrapporten

Första kvartalet (2022-01-01 - 2022-03-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -1 679 (-1 588) KSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,02 kr (-0,02) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2022 till 80 % (81 %).

* Periodens resultat dividerat med 88 577 340 aktier vilket är genomsnittligt antal aktier per 2022-03-31. Samma period föregående år dividerades resultatet med 82 626 143 aktier.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022
 • SensoDetect AB informerar att bolagets valideringsstudie i Bolivia är klar och markerar inträdet på den bolivianska marknaden.

 • SensoDetect har förnyat sin ISO 13485:2016 certifiering vid revision

 • SensoDetect beslutar att genomföra en riktad nyemission om cirka 4,0 MSEK i syfte att lansera egna kliniker utöver fortsatt fokus på internationell expansion

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • SensoDetect öppnar egen klinik. Bolaget har sedan tidigare en tydlig inriktning att leverera en 100% objektiv metod för diagnostisering av ADHD, autism och schizofreni. Det kliniskt bevisade, och inom EU godkända, verktyget säljs idag främst till specialistkliniker och sjukhus. För att nå ut ännu snabbare på marknaden har bolaget nu lanserat en egen klinik där privatpersoner inom en timme själva kan få svar på om de har ADHD, autism eller schizofreni. 

 • SensoDetect meddelar att Saudi Food and Drug Authority, SFDA, godkänt SensoDetect® BERA. I och med godkännandet är tjänsten SensoDetect® Diagnostics och dess produkter för diagnosticeringsstöd av ADHD, autism samt schizofreni nu klara för lansering vilket innebär säljstart i Saudi Arabien.

 • Bolaget lanserar molnbaserad mjukvara och kan därmed leverera en snabbare och förbättrad tjänst

 • Bolagets valideringsstudie i Bolivia är nu publicerad och introduktionen på den sydamerikanska marknaden fortsätter

Kommentarer till den finansiella utvecklingen
Under första kvartalet beslutade styrelsen om en riktad emission som i april tillförde bolaget 4 MSEK vilket gav en bas för fortsatt arbete enligt bolagets strategiska plan. Tidigare annonserad försäljning under Q4 2021 har på grund av den globala Covid situationen försenats. Bolaget arbetar aktivt med att säkerställa verksamhetens finansieringsbehov och utvärderar löpande olika finansieringsmöjligheter.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Bolaget redovisar en nettoomsättning på 0 (0) KSEK för årets första kvartal. Övriga intäkter uppgick till 831 (497) KSEK och avser aktiverat arbete för egen räkning om 788 (475) KSEK samt lönebidrag om 43 (22) KSEK.

Resultat

Rörelseresultat för första kvartalet uppgick till -1 667 (-1 552) KSEK.

Bolagets kostnader
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick för perioden januari till mars till 439 (506) KSEK. Övriga externa kostnader uppgick för första kvartalet till 1 391 (921) KSEK. Personalkostnaderna för anställd personal uppgick för kvartalet till 258 (251) KSEK. Avskrivningarna för patent och aktiverade utvecklingskostnader uppgick för kvartalet till 410 (371) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till mars 2022 uppgick till -1 679 (-1 588) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för SensoDetect AB var 80 (81) procent den 31 mars 2022 och det egna kapitalet uppgick till 6 795

(10 644) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 208 (6 028) KSEK. I april 2022 genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 4 MSEK till kassan. Totala tillgångar för Bolaget uppgick den 31 mars till 8 483 (13 137) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

SensoDetects kassaflöde för perioden januari till mars 2022 var -2 284 (5 915) KSEK. Investeringarna uppgick till 788 (454) KSEK som avser immateriella anläggningstillgångar.

VD kommenterar 

Första kvartalet 2022 var månader fyllda av positiva nyheter. Även om vi fortsatt var blockerade av COVID-restriktioner, framför allt i Kina och Indien, så levererades de sista dokumenten för ansökan till kinesiska NMPA och nya affärskontakter slöts i Indien. Vår nya mätklinik SENSO diagnostics såg dagens ljus i Lund och vi kunde planera vårt första besök till våra återförsäljare i Saudi Arabien. Vi har även fått väldigt bra mottagande av vår nya cloud mjukvara från våra distributörer och vår förbättrade mätmetod har fått lovord från våra slutkunder, patienterna.

Jag ser även mycket positivt på att vi kommer närmare och närmare ett godkännande i Kina, som vid ett godkännande ger oss en minsta intäkt på 20 MSEK de första 3 åren. Vi har också kommit betydligt närmare vår säljstart i Saudi Arabien där vi förväntar oss en årlig försäljning på 1 till 2 MSEK de första tre åren samt positiva signaler från Indien där förväntningarna på den årliga försäljningen ligger på 3 till 4 MSEK under de första tre åren.  Bolivia är också på väg ur sin värsta COVID pandemi sedan starten och där ligger vår förvänta på en årlig försäljning på 0,5 till 1 MSEK de första tre åren. Vi är även väldigt nära en godkänd CB certifiering vilken skulle innebära återupptagen kontakt med den Sydkoreanska marknaden där vi förväntar oss en årlig försäljning på 2 till 3 MSEK initialt.

Vi väntar dock inte på att vågskålen skall tippa över till vår fördel utan fortsätter parallellt med att bearbeta den svenska och den danska marknaden med vår nya mätklinik. Detta så att vi inte enbart förlitar oss på att andra ska lyckas med våra verktyg och metoder utan att vi även själva kan bevisa för marknaden att ett svar på om en patient har ADHD eller Autism inom en timme är enormt värdefull för patienten, dess anhöriga och för samhället i stort.

Slutligen vill jag passa på att tacka våra investerare som deltog i den riktade emissionen som beslutades under kvartalet. Ni gjorde det möjligt för SensoDetect att bygga vidare på befintlig affär såväl som att skapa nya affärsmöjligheter. Stort tack för fortsatt visat förtroende!

Med detta vill jag önska er alla en härlig sommar!

Lund i maj 2022

PA Hedin

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

För fullständig delårsrapport, se bifogad fil