14:52:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
SensoDetect är verksamma inom hälsovårdssektorn. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicinsk utrustning som används för att analysera hur en patients hjärna reagerar på ljudstimulans. Tekniken används inom psykiatrin för att urskilja potentiella psykiska sjukdomar. Produkten består av elektroder som fästs på patientens huvud som sedan analyserar hjärnaktiviteten. Resultaten jämförs mot en databas för vidare analys. SensoDetect grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2021-11-23 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2021-05-03 Årsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-30 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-06-29 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-17 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-11 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-05-13 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2019-05-02 Årsstämma 2019
2019-02-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-03 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2018-05-02 Årsstämma 2018
2018-02-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2017-05-15 Årsstämma 2017
2017-05-12 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-22 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-20 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2016-06-17 Årsstämma 2016
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-24 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2015-06-03 Årsstämma 2015
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-28 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-26 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-18 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2013-06-17 Årsstämma 2013
2013-05-17 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-03 15-7 2013
2013-03-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-01-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-23 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-08 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2012-03-07 Årsstämma 2012
2012-02-06 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-24 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2011
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-07 Ordinarie utdelning SDET 0.00 SEK
2020-08-28 09:53:05

Sammanfattning av delårsrapporten

Andra kvartalet (2020-04-01 - 2020-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -1 560 (-1 016) TSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,03 kr (-0,03) SEK.
 • Soliditeten** uppgick per den 30 juni 2020 till 71 % (41 %).
Första halvåret (2020-01-01 - 2020-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
 • Resultat efter finansiella poster var -2 841 (-2 493) TSEK.
 • Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,05 kr (-0,07) SEK.

* Periodens resultat dividerat med 59 726 990 aktier per 2020-06-30. Samma period föregående år fanns 35 836 194 aktier registrerade.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Med "Bolaget" eller "SensoDetect" avses SensoDetect AB (publ) med organisationsnummer 556682-7464.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020
 • SensoDetect lanserar i Bolivia tillsammans med distributören. Under året har en valideringsstudie av BERA 3.1 pågått med en distributör i Bolivia. Nu utökas samarbetet med den sydamerikanska distributören Icys Medical och vi går in i lanseringsfas. Gemensamma målet ligger fast, försäljning i Sydamerika under första halvåret 2020.

 • SensoDetect AB har försäljning i England. Ett stort steg framåt för Sensodetect då man i samarbete med Dr Ghazala Afzal, Consultant in Child, Adolescent and Family Psychiatry med egen klinik samt även verksam på Nightingale Hospital i London. Utvärdering av patienter med hjälp av BERA teknologin.

Samarbetet innebär att Sensodetect får ersättning enligt en pay per use modell, för ett antal patienter som kommer att mätas på kliniken den 28 februari. För Sensodetect är detta första steget inpå den europeiska marknaden.
 • Sensodetects patentombud, AWA, har meddelat att USA nu har avsikts förklarat godkännande av ytterligare ett av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen i den grundläggande tekniken som Sensodetect använder sig av. Den så kallade BERA enheten. Patentet innefattar både metod och hårdvara.
(WO2012028749) SYSTEM AND METHOD FOR DETERMINATION OF A BRAINSTEM RESPONSE STATE DEVELOPMENT
 • Sensodetets patentombud, AWA, har meddelat att Kanada nu har avsikts förklarat att godkänna ytterligare en av bolagets patentansökningar. Det aktuella patentet skyddar särdragen av den analys som Sensodetect använder sig av. Det är analys av data som de BERA enheten samlar in. Patentet innefattar både metod och hårdvara.

(WO2013131932) SYSTEM AND METHOD FOR IMPROVED DETERMINATION OF A BRAIN RESPONSE STATE

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
 • Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) flyttar fram årsstämman till 29 juni.

 • Den 4 maj publicerar Bolaget delårsrapporten för första kvartalet 2020.

 • Den 1 juni publiceras kallelsen till årsstämman.

 • Den 1 juni meddelar Bolaget om vårens omorganisation och den nya, mer marknadsinriktade organisationen som ska möte de kundkrav som kommer att komma framöver.

 • Den 15 juni offentliggör bolaget årsredovisningen för 2019.

 • Den 29 juni håller bolaget årsstämma. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång

VD Jonas Hagberg kommenterar

Gammal i bolaget men jag ny som VD. Jag har nu varit VD i bolaget under knappt 3 månader och mitt huvudsakliga fokus har under denna period varit att fortsätta arbetet med att skapa en produkt som är kommersiell och attraktiv på vår marknad, för att kunna ta nästa steg mot kommersialisering. Vi har även valt att omorganisera oss och istället övergått till en mer marknadsinriktad organisation, i syfte är att kunna bemöta de kundkrav som ställs på oss nu.

Den tidigare organisationen byggde i huvudsak på externa experter och konsulter som varit extremt viktiga i att bygga forskning för att grunda bolaget och för att få en stabil plattform att nu arbeta vidare från. Dessa har arbetat, oförtröttligt med att säkerställa en hög tillförlitlighet, enkel hantering och effektiva lösningar. Behovet av utveckling och vidare arbete med både BERA och analysverktyg innebär inte att dessa kommer att försvinna men att bolaget nu kan omfördela en del av sina resurser mot mer marknadsinriktade insatser och personal. Mot den bakgrunden har vi valt att rekrytera två starka individer som kommer bidra och stärka upp arbetet inför den planerade kommersialiseringen. Viktoria Andersson har redan tillträtt tjänsten som ansvarig för vår test- och studieverksamhet och till hösten ansluter även Per-Anders Hedin som Business Development Officer. Jag är väldigt tillfreds med rekryteringen av både Viktoria och Per-Anders och jag bedömer dessa individer som en nyckel till vår framtid och marknadslansering. Med hjälp utav Viktoria och Per-Anders kommer vi att kunna hantera kundförfrågningar på ett bättre och effektivare sätt, utföra fler tester och analyser samt supportera och utbilda nya och befintliga kunder i större utsträckning.

Under det första halvåret har SensoDetect uppnått ett antal mycket viktiga milstolpar. Vi har bland annat utökat vårt samarbete med den sydamerikanska distributören Icys Medical för att lansera våra BERA-system och därmed ta ännu ett steg närmre mot vår etableringsplan om kommersialisering i Sydamerika. Den initiala lanseringen i Bolivia uppmärksammades dessutom betydligt mer än väntat och lokala samarbetspartners blev kontaktade av flertalet intressenter, såväl sjukhus som patienter med intresse av vår teknik. Det är väldigt glädjande att se att vi nått ut till en väldigt bred kanal i Bolivia och läkare, psykiatriker och psykologer välkomnar initialt metoden som ett stöd till diagnos. Tjänsten är väldigt bra linjerad med behovet i landet och den satsningen på sjukvård som Bolivias regering gör de kommande åren. Det är ett bevis för att vår metod är behövd när man ser hur stort genomslag vi har fått på kort tid. Bristen på utbildade professionella i landet gör att behovet av innovativa lösningar som effektiviserar diagnostisering är väldigt attraktivt och frigör tid för behandling.

Tyvärr lyckades vi, beroende av Corona-pandemins utveckling, inte sätta kronan på verket och signera något kommersiellt avtal. Det är mycket lovande att vi nu lyckats ta oss in på en marknad med stort intresse för vår produkt och vi förväntar oss att samarbetet återupptas och utvecklas vidare i takt med att rådande pandemi förhoppningsvis avtar.

Jag kan även konstatera att vi via vårt patentombud AWA, fått ytterligare två av bolagets patentansökningar godkända i USA och Kanada. Patentet i USA skyddar särdragen i den grundläggande tekniken som vi använder oss av. Den så kallade BERA-enheten. Patentet i Kanada skyddar istället särdrag av tillvägagångssättet vid analys av den data som BERA-enheten samlar in. Detta innebär att vi är skyddade och rustade för vår offensiva lansering.

Covid-19 har drabbat stora delar av världen och ur ett affärsmässigt perspektiv haft en väldigt negativ inverkan på många verksamheter, även för SensoDetect. Den rådande pandemin har för vår del medfört att den initiala marknadslanseringen i Bolivia och det pågående forskningsprojekt i England fördröjts. Covid-19 påverkar sjukvården i allra största grad och all fokus för sjukvården har och är fortsatt att hantera patienter med Covid-19, vilket resulterat i att andra hälsotillstånd prioriteras ned för tillfället för att minska spridningen. Utöver ovan fokusområden har även våra möjligheter till global försäljning och närvaro påverkats negativt till följd av restriktionerna. Jag ser dock med stor tillförsikt fram emot de lättnader som förhoppningsvis sker inom kort i takt med att pandemin avtar och därefter successivt återuppta arbetet med att genomföra möten med befintliga och potentiella kunder för fortsatt stark kommersialisering på våra fokusmarknader.

Sammanfattningsvis har det varit ett intensivt och mycket bra första halvår och vi har tagit flera kliv mot kommersialisering. Covid-19 har dock medfört att vi inte är där vi vill vara idag men planen för kommersialisering av nya BERA 3 kvarstår. De tekniska framsteg som gjordes under förra året medför att våra system nu både är enkla att använda, effektivare och bredare i sina svar än något annat alternativ på marknaden. Fler inom vården kan ta till sig och använda systemen, utan att vara experter på teknik, med enkelhet, stabilitet och trygghet. Vår förbättrade produkt i kombination med en mer marknadsinriktad organisation gör att jag känner mig trygg och förhoppningsfull om att vi inom kort får ordentligt fäste på marknaden. Med stora förhoppningar och en stor portion ödmjukhet ser vi framtiden an med extremt positiv tillförsikt och det skall bli riktigt roligt att vara VD för Sensodetect och ta bolaget in i framtiden

Lund i augusti 2020

Jonas Hagberg

Verkställande direktör,

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Allmänt om SensoDetects verksamhet

SensoDetect Aktiebolag bildades 2005 och är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i SensoDetects mätinstrument, SD-BERA, utgår från hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet (Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är noterad på Spotlight.

Affärsmodell

SensoDetects affärsmodell består av att generera intäkter från mätinstrument och genomförda mätningar. Prissättningen är beroende av flera parametrar såsom indikation/område, avtalstid och antal mätningar. SensoDetect har ett datahanteringssystem som möjliggör en väl fungerande struktur för hantering av stora datamängder och system för smidig hantering av data från genomförda mätningar. Datahanteringssystemet möjliggör autonom användning av Bolagets produkt för såväl nationella som internationella kunder. Med kontinuerliga nya anonymiserade rådata vidareutvecklas SensoDetects databas och modeller, varvid analyssäkerheten kontinuerligt förbättras. Försäljning sker direkt mot kund i Norden och planeras ske via distributörer och/eller partnerskap i övriga delar av Europa/världen.

Målsättningar

SensoDetects övergripande målsättning är att genom kostnadskontroll och ökad försäljning uppnå positivt kassaflöde under slutet av 2020. Bolagets primära försäljningsfokus är inriktad mot vuxenpsykiatrin med nuvarande produktportfölj (ADHD, Asperger och Schizofreni). Andra viktiga satsningsområden är barn- och ungdomspsykiatrin för ADHD samt demens i takt med att Bolaget uppnår CE-märkning. 

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Under föregående år genomfördes två emissioner som tillförde bolaget ca. 16 Mkr vilket gett en stabil bas för fortsatt arbete enligt den plan som presenterats. Bolaget räknade med att försäljning skulle komma igång under 2020 men tidigare gjord prognos har reviderats något med hänsyn till Covid-19, då det finns en risk för att efterfrågan på företagets produkter kan ha förskjutits framåt. Just nu är det emellertid svårt att uppskatta om denna påverkan är kortsiktig, dvs ett antal månader, eller om påverkan kommer att bli mer långsiktig. Styrelsen och ledningen kan konstatera att det råder en betydande osäkerhet i omvärlden vilket får som konsekvens att det föreligger en osäkerhet såväl i möjligheten att erhålla leveranser som att få avsättning för företagets produkter. Styrelsen och ledningen följer noggrant utvecklingen och vidtar kontinuerligt åtgärder för att begränsa de negativa effekterna på företaget.  

Aktien

SensoDetect Aktiebolag noterades på Spotlight (f.d. AktieTorget) i november 2009. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Spotlight Stock Market driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier i SensoDetect 59 726 990 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie ger en (1) röst per aktie och medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Optionsprogram

Vid extra bolagsstämman den 15 aug 2019 beslutades det att införa två riktade teckningsoptionsprogram vilket ett omfattande högst 2 500 000 teckningsoptioner riktat till styresledamöter samt ett teckningsoptionsprogram omfattande högst 3 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare och personer som kommer att utföra konsulttjänster för Bolaget. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för teckningskursen 1,50 kronor per aktie under 1 november till den 10 december 2021. Priset på den optionspremie som deltagarna erlägger för respektive teckningsoption har fastställts till 0,0356 kronor.

Vid företrädesemissionen 2019/2020 berättigade varje unit till en två (2) aktier och två (2) teckningsoption. Varje en (1) Teckningsoption berättigar till en (1) ny aktie till en kurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Spotlight Stock Markets officiella kurslista för aktie i Bolaget över 30 börsdagar närmast före den 2 november 2020, dock lägst 0,45 kronor och högst 1,04 kronor. Teckningskursen får dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna är bestämt till 2 november 2020 - 11 december 2020.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

SensoDetect Aktiebolag tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd BFNAR 2012:1 (K3) vid upprättandet av finansiella rapporter.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 3, 2020                         27 november 2020
Bokslutskommuniké, 2020                26 februari 2021

Avlämnande av delårsrapport

Lund, den 28 augusti 2020

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Styrelsen och verkställande direktör

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.