17:52:56 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-27 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-10 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2023-05-09 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-09 Årsstämma 2023
2023-02-27 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-09 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-03 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2022-05-02 Årsstämma 2022
2022-05-02 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-05 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2021-05-03 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-18 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-09 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-23 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2020-06-22 Årsstämma 2020
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-18 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-26 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2019-05-06 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-06 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-08 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2018-05-07 Årsstämma 2018
2018-02-27 Bokslutskommuniké 2017
2017-09-25 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-06 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2017-04-05 Årsstämma 2017
2017-02-22 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-09 Årsstämma 2016
2016-02-23 Ordinarie utdelning REDS 0.00 SEK
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Redsense Medical är ett medicinteknikbolag som är specialiserade inom utvecklingen av blodläckage-alarm. Bolagets produkt fungerar som en sensor baserad på fiberteknik som snabbare skall upptäcka blodförlust, samt larma och rapportera till olika larmenheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds träning och utbildning inom affärsområdet. Bolaget grundades år 2006 och har sitt huvudkontor i Halmstad.
2021-05-11 14:33:31

Vid Redsense Medical AB:s ("Redsense") extra bolagsstämma den 19 april 2021 fattades beslut om utdelning av samtliga aktier i det dåvarande dotterbolaget Odinwell AB ("Odinwell") till aktieägarna i Redsense. I samband med detta aviserades även att styrelsen i Odinwell avsåg att ansöka om notering av bolagets aktie på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Odinwell har nu godkänts för notering på Spotlight med planerad första dag för handel den 9 juni 2021. Noteringen föregås av en företrädesemission om cirka 30 MSEK, där teckningstiden inleds den 20 maj och pågår till och med den 3 juni 2021. Inför företrädesemissionen har större befintliga aktieägare i Odinwell, däribland institutionella investerare, ingått teckningsförbindelse samt avsiktsförklaringar om totalt cirka 12 MSEK (motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen).

Bakgrund

Odinwells sårvårdsteknologi började utvecklas inom Redsense under 2018 och är baserad på Redsenses teknik för hemodialys. Den nya teknologin möjliggör kostnadseffektiv och kontinuerlig optisk mätning av substanser som blod, sårvätskor, temperatur och tryck i bandage eller plåster. Redsense beslutade att affärsområdet skulle utvecklas i ett separat dotterbolag, Odinwell, eftersom dialys och sårvård är två skilda områden med olika marknader och kunder. Därtill befinner sig Redsense i tillväxtfas med fokus på kommersialisering, medan Odinwell är i R&D-fas. Genom att separera affärsområdena i två bolag ges varje verksamhet utrymme att fokusera och utvecklas enligt marknadsspecifik strategi och därigenom generera aktieägarvärde. Odinwell erhöll under 2020 ett aktieägartillskott från Redsense om totalt cirka 30 MSEK, och har även förvärvat patent avseende sårvårdsteknologin från moderbolaget.

Odinwell bedömer att sårvårdsplattformen som nu utvecklas av bolaget har goda förutsättningar att bidra till ett paradigmskifte inom sårvård. Tack vare mycket tunna sensorlager kan teknologin hjälpa vårdpersonal att få bättre förståelse för vad som sker i såret och därmed föregå exempelvis infektioner. Sensorer uppfattar förändringar i tryck, temperatur, blod eller mättnadsgrad, och kan då larma patient och/eller vårdpersonal. Detta leder till förbättrad patientvård, tidsoptimering och kostnadsbesparingar för sjukvården och samhället. Samtidigt kan smartare sårvård genom minskad användning av antibiotika för behandling av infektioner bidra till att motverka antibiotikaresistens.

Odinwell befinner sig i teknologiutvecklingsfas och kommer under de kommande två åren utveckla sårvårdsplattformen inför planerad lansering i kunds produkt innan slutet av 2023. Plattformen har enligt Odinwell en betydande konkurrensfördel i att den enkelt kan integreras i befintliga plåster och förband; därmed kan också större sårvårdsbolag enkelt tillföra teknologin i sina egna industriella produktionslinjer utan väsentliga anpassningar.

Odinwells företrädesemission

Odinwell fick under 2020 ett aktieägartillskott från Redsense (dåvarande moderbolag) på cirka 30 MSEK. I syfte att fram till produktlansering innan slutet av 2023 accelerera teknologi- och produktutveckling, samt säkerställa finansiell stabilitet och långsiktighet, genomför Odinwell nu en företrädesemission om cirka 30 MSEK inför notering på Spotlight där även allmänheten i Sverige ges möjlighet att teckna aktier.

Företrädesemissionen i sammandrag
 • Teckningstid: 20 maj - 3 juni 2021.
 • Teckningskurs: 5,00 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 6 017 490 aktier, motsvarande cirka 30 MSEK.
 • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 18 maj 2021 är aktieägare i Odinwell äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
 • Antal aktier innan företrädesemissionen: 14 040 810 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 70,2 MSEK.
 • Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar: Odinwell har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,58 MSEK, motsvarande cirka 11,9 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har skriftligen avtalats med huvudägare och styrelseledamot Patrik Byhmer (genom bolaget Seventh Sense Adventures Holding AB). Utöver teckningsförbindelser har ett flertal institutionella investerare och befintliga aktieägare lämnat avsiktsförklaringar avseende att de ämnar teckna sin andel av företrädesemissionen. En avsiktsförklaring utgör inte ett bindande åtagande. Odinwell har erhållit avsiktsförklaringar om totalt cirka 7,4 MSEK, motsvarande cirka 24,66 procent av företrädesemissionen. Totalt uppgår erhållna teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till cirka 12 MSEK, motsvarande cirka 36 procent av emissionsvolymen.
 • Handel med BTA: Handel med betald tecknad aktie (BTA) äger rum på Spotlight från och med den 9 juni 2021 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade aktier är bokförda som BTA på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av juni 2021.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer inte att äga rum.
 • Utspädning: Genom företrädesemissionen kan Odinwells aktiekapital öka med högst 216 629,64 SEK genom nyemission av högst 6 017 490 aktier, motsvarande en maximal utspädning om 30 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.
 • Notering på Spotlight: Odinwell har godkänts för notering på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 9 juni 2021.
 • Ticker, ISIN: ODIN, SE0015809967.

Investerarpresentationer

Odinwell kommer den 17 maj 2021 att presentera verksamheten och framtidsplanerna via en livestreamad webbsändning tillsammans med Aktiespararna. Se nedan för mer information.
 • Datum och tid: Den 17 maj 2021, kl.13.30.
 • Länk till webbsändning: www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiedagen-goteborg-17-maj-digitalt-evenemang

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig efter livesändningen. Odinwell har även producerat en video där Odinwell och sårvårdsteknologin presenteras närmare. Vänligen klicka här (https://odinwell.com/investors-media/ipo-2021/) för att se videon.