04:01:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2024
2023-10-27 Årsstämma 2024
2023-10-13 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2023-09-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Årsstämma 2023
2022-10-14 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2022-09-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-15 Extra Bolagsstämma 2022
2021-12-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-11 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2021-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-20 Årsstämma 2021
2020-10-15 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2020-09-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-16 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2019-10-15 Årsstämma 2020
2018-09-27 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2018-06-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-09-26 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-01 Extra Bolagsstämma 2018
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-06 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-05 Årsstämma 2017
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2017
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-08 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-06-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-07 Ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2014-10-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-06 Årsstämma 2015
2014-06-30 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Phase Holographic Imaging PHI är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska - samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2023-09-28 11:14:33

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 oktober 2023 kl. 13.00 på Scandic Star Hotel, Glimmervägen 5 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 19 oktober 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast måndagen den 23 oktober 2023. Anmälan kan ske skrift­ligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Skiffervägen 48, 224 78 Lund, eller per e-post till ir@phiab.se.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i före­kommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshand­lingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndagen den 23 oktober 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller mot­svarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Full­maktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen;
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen;
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m.
14. Stämman avslutas.

Beslutsförslag:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Styrelsen föreslår att advokat Micael Karlsson från Advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-05-01 -2023-04-30.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer (punkt 10)

Neural AB föreslår att fem ordinarie ledamöter och en suppleant utses samt att ett registre­rat revisionsbolag utses.

Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden (punkt 11)

Neural AB föreslår att arvode till styrelsen ska utgå med två inkomstbasbelopp till ord­föranden, ett inkomstbasbelopp till styrelseledamot och ett halvt inkomstbasbelopp till styrelsesuppleant samt att revisionsarvode ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiterings­normer.

Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor (punkt 12)

Neural AB föreslår omval av styrelseledamöterna Goran Dubravcic, Mats Lundwall, Leland Foster, Mattias Lundin, Petter Björquist och Peter Egelberg och omval av styrelsesupple­anten Ann Christine Egelberg. Neural AB föreslår att styrelsen ska välja styrelseordförande inom sig.

Neural AB föreslår omval av revisionsbolaget MAZARS AB för perioden intill nästa års­stämma. MAZARS AB har låtit meddela att auktoriserade revisorn Anders Persson kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier m.m. (punkt 13)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med maximalt 714 543,15 kr. Ökningen av aktiekapitalet får ske genom nyemission av aktier och/eller konver­tibler och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering respektive nyteckning av totalt 3 572 715,75 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om sådan emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om kontant betalning och/eller betalning genom apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska ha rätt att bestämma villkoren i övrigt för emission i enlighet med detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att teckna nya aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets re­gistrering vid Bolagsverket och Euroclear.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller i övrigt med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag, tekniker och/eller rörelser samt kunna genomföra emiss­ioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i före­kommande fall, stämmoprotokoll.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till

23 818 105. Bolaget innehar inga egna aktier.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, beslutsförslag samt fullmakts­formulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor Skiffervägen 48 i Lund och på bolagets hemsida www.phiab.com senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i september 2023

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN