07:17:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-06-26 Bokslutskommuniké 2024
2024-03-27 Kvartalsrapport 2024-Q3
2023-12-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-15 Extra Bolagsstämma 2024
2023-10-27 Årsstämma 2024
2023-10-13 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2023-09-20 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-06-23 Bokslutskommuniké 2023
2023-05-09 Extra Bolagsstämma 2023
2023-03-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2022-12-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Årsstämma 2023
2022-10-14 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2022-09-29 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-06-29 Bokslutskommuniké 2022
2022-03-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-03-15 Extra Bolagsstämma 2022
2021-12-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-10-20 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-11 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2021-09-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-06-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-03-16 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-12-14 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-20 Årsstämma 2021
2020-10-15 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2020-09-28 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-06-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-03-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-12-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-16 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2019-10-15 Årsstämma 2020
2018-09-27 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2018-09-26 Årsstämma 2019
2018-06-18 Extra Bolagsstämma 2019
2018-06-12 Bokslutskommuniké 2018
2018-03-12 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-09-26 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2017-09-25 Årsstämma 2018
2017-09-11 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-06-19 Bokslutskommuniké 2017
2017-03-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-01-01 Extra Bolagsstämma 2018
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-09-06 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2016-09-05 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-09-05 Årsstämma 2017
2016-06-13 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-22 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-16 Extra Bolagsstämma 2017
2015-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-09-08 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2015-09-07 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-09-07 Årsstämma 2016
2015-06-16 Bokslutskommuniké 2015
2015-03-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-12-01 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-10-07 X-dag ordinarie utdelning PHI 0.00 SEK
2014-10-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-10-06 Årsstämma 2015
2014-06-30 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Phase Holographic Imaging PHI är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar instrument och mjukvara för time-lapse cytometri. Produkterna används för kvantitativ långtidsanalys av levande cellers dynamik, särskilt av betydelse inom cancerforskning, samt vid behandling av inflammatoriska - samt autoimmuna sjukdomar. Produkterna säljs på global nivå via bolagets distributörer och störst närvaro återfinns inom Norden. Huvudkontoret ligger i Lund.
2020-09-20 09:35:57

Aktieägarna i Phase Holographic Imaging PHI AB (publ), 556542-7811, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Scheelevägen 22 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 12 oktober 2020, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 14 oktober 2020. Anmälan kan ske skriftligen till Phase Holographic Imaging PHI AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund, eller per e-post till ir@phiab.se (info@phiab.se).I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisations­nummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, upp­gift om ställföreträdare och biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman genom förvaltarens försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Rösträttsregistrering som har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 14 oktober 2020 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller mot­svarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmakts­formulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.phiab.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 14 394 971. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
9. Beslut

a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt revisor.
13. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Aktieägare som tillsammans representerar 8,3 % av aktierna i bolaget föreslår att advokat Micael Karlsson från advokatfirman Delphi väljs till ordförande vid årsstämman.

Resultatdisposition (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30.

Bestämmande av antalet revisorer, fastställande av revisionsarvode samt val av revisor (punkterna 10, 11 och 12)

Styrelsen föreslår att ett revisionsbolag utses och att bolagets revisionsbolag MAZARS SET Revisionsbyrå AB omväljs för perioden intill nästa årsstämma samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, fullständiga beslutsförslag samt full­maktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Scheelevägen 22 i Lund och på bolagets hemsida www.phiab.se senast tre veckor innan årsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Lund i september 2020

Phase Holographic Imaging PHI AB (publ)

STYRELSEN