12:12:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriBemanning & Rekrytering
NetJobs Group är verksamma inom rekrytering. Rekryteringen sker via bolagets jobbrelaterade hemsida som bedrivs främst inom Norden. Verksamheten styrs utifrån tre interna arbetsområden: Sales & Business, Management och IT & Product Development. Bolaget grundades 2004 och gick tidigare under namnet Svensk Internetrekrytering. Huvudkontoret ligger idag i Stockholm.

Kalender

2020-07-01 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2020-06-30 Årsstämma 2019
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2019-05-15 Årsstämma 2018
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-11-09 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-17 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2018-05-16 Årsstämma 2017
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-10 Årsstämma 2016
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-12 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-11 Årsstämma 2015
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-09-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2015-05-12 Årsstämma 2014
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Analytiker möte 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2014-05-07 Årsstämma 2013
2014-05-07 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-14 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-08 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-16 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-24 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-07 Ordinarie utdelning NJOB 0.00 SEK
2013-05-06 Årsstämma 2012
2013-05-06 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-15 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-09 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-17 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.30 SEK
2012-05-09 Årsstämma 2011
2012-05-09 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-11 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-13 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Ordinarie utdelning NJOB 0.18 SEK
2011-05-09 Årsstämma 2010
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-05 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-13 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-04-13 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2010-04-12 Årsstämma 2009
2010-02-19 Bokslutskommuniké 2009
2009-11-06 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-07 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-05-08 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-08 Ordinarie utdelning NJOB 0.10 SEK
2009-04-07 Årsstämma
2020-05-28 08:00:00

2020-05-28, 08:00

Aktieägarna i NetJobs Group AB (publ), org nr 556656-5502, ("Bolaget"), kallas till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl 14.00 på Narvavägen 12, 6tr, Stockholm.

Anmälan till stämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB ("Euroclear") förda aktieboken senast onsdagen den 24 juni 2020, dels anmäla sig och eventuella biträden hos Bolaget senast onsdagen den 24 juni 2020 under adress NetJobs Group AB (publ), att: "Investors", Narvavägen 12, 115 22 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 08-67 87 420 eller per e-post till niklas.eriksson@netjobs.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav samt adress och telefonnummer. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig daterad fullmakt för ombudet. För att underlätta inpasseringen vid bolagsstämman bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.NetJobsgroup.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna hos Euroclear i eget namn. Sådan omregistrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd hos Euroclear senast onsdagen den 24 juni 2020 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid dessförinnan.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

INFORMATION MED ANLEDNING AV CORONAVIRUSET
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna bör noga överväga möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi uppmanar även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset. Ta gärna också del av Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer.

Kringarrangemangen runt årsstämman kommer också att hållas så begränsade som möjligt. Bland annat har Bolaget beslutat att det inte kommer att serveras någon förtäring. Planerade anföranden begränsas till ett minimum, VD kommer inte att hålla något sedvanligt stämmoanförande och antalet närvarande representanter från Bolaget begränsas. Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Styrelsens förslag till dagordning

1.
Stämmans öppnande

2.
Val av ordförande att leda stämman

3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

4.
Val av minst en justeringsman

5.
Prövning av om kallelse skett på riktigt sätt

6.
Godkännande av dagordning

7.
Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.
Beslut om fastställande av den i årsredovisningen upptagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9.
Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om eventuell avstämningsdag

10.
Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören

11.
Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer

12.
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

13.
Val av styrelse

14.
Val av revisorer

15.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att genomföra emissioner

16.
Övriga frågor

17.
Stämmans avslutande

NetJobs Group AB (publ) | Narvavägen 12 | 115 22 STOCKHOLM
Telefon 08-678 74 20 | info@netjobs.com| www.NetJobs.com Organisationsnummer: 556656-5502 | Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun

Styrelsen föreslår

2. Stämmoordförande föreslås på stämman.

9. Att till förfogande stående vinstmedel för verksamhetsåret 2019 balanseras i ny räkning.

11. Att stämman väljer 3-6 styrelseledamöter och inga suppleanter.

Att Bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

12. Att arvode till styrelseledamöterna för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå på så sätt att ordföranden erhåller 0 SEK och att övriga ledamöter erhåller vardera maximalt 40 000 SEK. Ersättning till ledamot som är anställd i Bolaget skall inte utgå. Arvode till Bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

13. Att val av styrelse görs på stämman.

14. Till revisor föreslås revisionsbolaget Crowe Osborne AB, som i sin tur utsett auktoriserade revisorn Christer Eriksson till huvudansvarig revisor. Revisionsbolagets uppdrag föreslås löpa till och med årsstämman 2021.

15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet omfattar även möjligheten att utge konvertibla förlagslån. Bemyndigandet skall omfatta högst 20 miljoner aktier (innefattande de aktier som kan tillkomma efter utnyttjande eller konvertering av teckningsoptioner respektive konvertibla förlagslån utgivna med stöd av bemyndigandet). Syftet med bemyndigandet är att på ett tidseffektivt sätt stärka Bolagets kassa eller möjliggöra förvärv där betalning sker kontant eller med egna aktier. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan föranledas av registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.
 

Övrigt
Aktieägare har på stämman möjlighet att ställa kompletterande frågor till styrelse och VD enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

____________________

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida (www.NetJobsgroup.com) senast från och med tre veckor innan stämman. Kopior av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stämmohandlingar kommer även att finnas tillgängliga invid stämmolokalen innan stämmans öppnande.

Stockholm i maj 2020

NetJobs Group AB (publ)

Styrelsen

Om NetJobs Group AB

NetJobs är ett svenskt HR-techbolag som hjälper arbetsgivare med digitala Talent Sourcing- och Employer Brandinglösningar. Genom vår tekniska plattform och nischade digitala karriärvarumärken matchar vi kvalificerade kandidater med attraktiva arbetsgivare. Vi drivs framåt av vår Vision att bli den självklara partnern i Sverige inom Employer Branding och Talent Sourcing digitalt. NetJobs Group AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Adviser är Avanza Bank. Mer information finns på www.netjobs.com. Kontaktuppgifter till Avanza Bank, Bolagets Certified Adviser: Mail: corp@avanza.seTel: 08-409 421 20  (http://tel:08-409 421 20)