08:30:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-05-05 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-01-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-03-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2012-12-20 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-21 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Micropos Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-04-28 08:00:00

januari-mars 2022

Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 380 Tkr (1 012 Tkr).

Resultat efter finansiella poster -4 323Tkr (-3 220 Tkr).

Summa eget kapital uppgick till 19 897 Tkr (9 935 Tkr) vid periodens slut.

Soliditeten uppgick till 74 % (59 %).

Antal utestående aktier var 124 401 026 vid periodens slut.

Resultatet per aktie blev -0,03 kr (-0,03 kr).

Installation och start av Raypilot-systemet till Neuchatel Hospital Group i Schweiz.

USA lansering av Raypilot vid Radio Surgery Society (RSS) scientific meeting i San Diego

Ny vetenskaplig artikel med Raypilot publicerad, av Dr D. Panizza m.fl. S. Gerardo Hospital, Italien.

Händelser under perioden

Första kvartalet 2022 är det första sedan mars 2020 som vi kunnat planera aktiviteter utan att ta någon större hänsyn till pandemirestriktioner. Detta underlättar mycket för vår möjlighet till personlig marknadsbearbetning av kund och referensbesök.

Under kvartalet har vi genomfört flera referensbesök med nya intressenter hos befintliga användare. Detta är ett framgångs-rikt arbetssätt där potentiella kunder får se användandet av Raypilot i drift och ges möjlighet att kommunicera med kollegor, som kan och förstår systemet i detalj. Bland annat besökte vi tillsammans med potentiella kunder från Storbritannien sjukhuset i La Chaux des Fonds i Schweiz där man på bara två månader installerat och behandlat mer än 15 patienter. Det är ett imponerade resultat där implement-eringen av både hypofraktionering som behandlingsmetod för prostatacancer och införandet av ny utrustning genomförts på mycket kort tid. Detta är ett högt betyg för Raypilot-systemet. Det visar på enkelheten med systemet där logistiken i det viktiga arbetsflödet kan bibehållas. Tidsåtgången för varje patient vid prostatabehandling ligger ofta i tidsinter-vallet om ca 15 minuter. I tiden ingår också att vårdpersonalen skall kunna bemöta en cancersjuk patient på ett tryggt och säkert sätt. I detta förtroliga möte och samtal gäller det att vårdpersonalen kan sin teknik och har etablerade rutiner. Därför är det så viktigt att vi som leverantör av innovativ utrustning förstår helheten och lyssnar på våra kunder, tar till oss den senaste forskningen och möjliggör den i vår lösning. Detta tog vi ordentligt fasta på under restriktionerna och har arbetat speciellt tätt ihop med några tongivande användare.

En annan stor och viktig händelse under kvartalet var att vi kunde påbörja vår USA lansering. Detta skedde vid 2022 års Radiosurgery Society (RSS) scientific meeting i San Diego i början av mars. Mötet är ett vetenskapligt möte med stort fokus på införandet av hypofraktionering, SBRT. SBRT är av stort intresse vid strålbehandling av många organ, alltså långt fler än prostata. Det som är en tydlig trend inom denna grupp är att SBRT nu skall anses som standard alternativ vid strålbehandling av prostatacancer. Därför var det extra stimulerande att kunna deltaga i detta möte och kunna demonstrera Raypilot-systemet för den amerikanska professionen. Mötet är relativt litet med fokus på just vetenskap, forskning och inno-vationer. Totalt deltog ca 350 besökare. Flera ledande center för strålterapi från universitetssjukhus eller större privata vårdkedjor fanns representerade. Mottagandet av Raypliot var mycket gott och vi hade många besökare i vår monter där vi visade ett uppkopplat system.

Våra användare från sjukhuset San Gerardo i Monza fanns också representerade med en posterpresentation. Dennaposter kom under slutet av mars att publiceras som en veten-skaplig artikel i Frontier Oncology (Front. Oncol., 07 april 2022).Författare är Dr Denis Panizza et al, San Gerardo, Monza och har titeln "Intrafraction Prostate Motion Management During Dose-Escalated Linac-Based SBRT". Resultatet i denna studie är tydligt. I 45% av fallen (56 patienter) behövdes korrigering av positionen göras under pågående behandling. Med andra ord, i 45% flyttade sig prostata ur sin startposition och hade inte Raypilot-systemet använts så hade stråldosen missat målet och i stället levererat strålningen till omkringliggande frisk vävnad. Nu kunde strålningen stoppas, positionen korrigeras och en korrekt behandling uppnås.

Att Intresset för att hypofraktionering, SBRT, som strålbehan-dlingsmetod för behandling av prostatacancer är stort bekräftades också då vi deltog i det årliga Brittiska mötet inom strålbehandling. Mötet, BRI 2022, (The British Institutet of Radiology) tog plats i London i mars månad. Vi deltog där tillsammans med vår brittiska distributör och träffade flera ledande onkologer. Samtliga talar i termer om att införa hypofraktionering som "standard of care". Det alla väntar på är att resultatet av den stora PACE B studien (en brittisk multi-centerstudie finansierad av National Health Service, NHS.) skall publiceras. Preliminära data visar på flera fördelar med hypofraktionering vs konventionell strålbehandling framför allt när det gäller reduktion av biverkningar. Att kunna få ner biverkningarna till ett minimum genom rörelseövervakning kommer sannolikt enligt flera ledande läkare vi talat med att bli ett framtida krav. Micropos har här en unik möjlighet att med Raypilot-systemet att ta platsen som den ledande leverantören inom rörelseövervakning av prostata under strålbehandling.

Att vi nu kunnat komma ut och göra aktiv marknadsbearbetning är tillfredsställande. Det man skall komma ihåg är att ledtiden för introduktion av denna typ av systemförsäljning oftast ligger inom ett spann om 12 månader upp till flera år. I Micropos Medicals fall också i hög grad beroende på tempot i introduktion en av hypofraktionering, SBRT. Parallellt med denna nyförsäljning pågår hela tiden support av installerade system. Det är vår prioritet att få upp samtliga redan installerade system till regelbunden användning. Tyvärr kom många av våra installerade system att få låg prioritet under coronapandemin, detta enbart på grund av ändrade vårdprioritering-ar på många sjukhus. Nyheter och innovationer har fått stå tillbaka för rutinvård och covid hantering. Tyskland och Spanien är tydliga exemplen på detta där vi nu har ett uppföljningsprogram. Samtliga kliniker i dessa länder visar tydligt att man vill fortsätta att utveckla hypofraktionering tillsammans med Raypilot-systemet.

Ytterligare fokus under kvartalet. Internt lägger vi mycket tid och resurser på att upprätthålla och underhålla våra regulatoriska processer. Arbetet med att förbereda oss för en övergång från MDD direktivet till nya MDR pågår för fullt och vi planerar att skicka in handlingar för ansökan om CE-märkning enligt MDR under Q3 2022.

Händelser efter periodens slut

Sedan början på den andra kvartalet följer vi upp intressenter i USA på plats med personliga besök på sjukhusen i USA. Vi har också fått förfrågningar från amerikanska intressenter om komma på referensbesök hos befintliga användare i Europa.

I övrigt är det fullt fokus på ESTRO kongressen som går av stapeln första helgen i maj i Köpenhamn. I samband med denna kongress, den viktigaste i Europa för oss, har vi planerat ett Raypilot användarmöte samt ett första möte med vår blivande Advisory Board.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Som vi tidigare berättat räknade vi med ett normalläge under första till andra kvartalet 2022. Restriktionerna, som funnits under 2021 och i starten av 2022 har haft signifikant på-verkan på bolagets förutsättningar att marknadsföra och sälja sina produkter. Likviditeten är dock fortsatt god och bolaget har god kontroll på sina kostnader. Som vi också berättat om tidigare har vi noterat att potentiella kunder är intresserade av att få testa Raypilot-systemet. Samtidigt kan det vara en betydande fördröjning vad gäller tilldelning av anslag för att få att köpa utrustningen. I ett sådant läge är en kortsiktig leasingmodell aktuell, vilket dock påverkar Bolagets likviditet. Med hänsyn till detta och den osäkerhet som finns vad gäller återgång till normalläget efter pandemin kan detta innebära att frågan om ett eventuellt kapitaltillskott kan aktualiseras under första halvan av 2023.

VD-ord

Äntligen. Inga restriktioner. Hoppas verkligen att hela året fortsätter på detta spår.

Nu kan vi planera kundbesök, delta obehindrat på mässor och kongresser. Det har varit intressant och ett sant nöje att ta med sig nya potentiella kunder till våra två pionjärer i Monza och den nystartade kliniken i Schweiz. Vi skall verkligen inte underskatta vikten av att våra nya kunder får träffa kollegor som så framgångsrikt infört hypofraktionering med användande av Raypilot systemet.

Det finns inte mycket positivt att säga om tiden under Covidpandemin och alla dess restriktioner. Men det finns faktiskt något gott som vi tar med oss. Vi har kunnat samarbeta med ett fåtal kliniker och i princip följt kunden vid användandet av Raypilot systemet, patient för patient. Tillsammans med våra användare har vi på ett aktivt sätt tillsammans kunnat skapa ett allt bättre arbetsflöde.

Vi har lärt oss än ytterligare om hur Raypilot systemet fungerar i klinikens dagliga rutin och noterat flera unika fördelar. Som till exempel att användaren kan kontrollera urinblåsans fyllnadsgrad före och under behandlingen. Fyllnadsgraden av urinblåsan har en stor påverkan på rörligheten av prostata. Vi har också i mångt och mycket blivit en kommunikationscentral för hypofraktionering av prostatacancer som helhet. Plus och minus mellan olika typer av behandlingar diskuteras, allt från olika ståltekniker till kirurgi. Våra kunder är intresserade av att lära sig mer, samtidigt som de vill delge oss vad de själva kan och har lärt sig. Jag är både glad och stolt över att vi kan förmedla så mycket mer än just Raypilot. Det ökar vår trovärdighet. Det inger förtroende och det gör oss till en allt väsentligare partner till våra kunder.

Vi fortsätter nu med full fart framåt. Vi ska under resten av året försöka få alla kliniker med installerade Raypilot-system till regelbunden användning. Med ökad grad av användning kan vi dels samla in mer data om kliniska effekten av systemet, dels få fler användare som kan kommunicera med potentiella kunder om sina erfarenheter av att jobba med systemet. Vad som sägs överläkare och sjukhusfysiker emellan spelar stor roll för bilden av systemet.

Vårt övergripande mål är att spela en avgörande roll i behandlingen av prostatacancer. Intresset för hypofraktionering ökar snabbt. Det är därmed uppenbart för allt fler att prostatas rörelse måste kontrolleras under hela behandlingen. Jag är helt övertygad om att den utvecklingen kommer att skapa en verkligt positiv framtida försäljning för Micropos Medical

Thomas Lindström

VD, Micropos Medical AB (publ)