23:41:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-01-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-14 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-28 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-03 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-28 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2020-05-27 Årsstämma 2020
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-26 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2017-05-24 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-09-15 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Årsstämma 2016
2016-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2015-05-11 Årsstämma 2015
2015-03-10 Extra Bolagsstämma 2015
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-19 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-08-29 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2013-05-23 Årsstämma 2013
2012-12-20 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-24 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2012-05-23 Årsstämma 2012
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2012-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2011-08-25 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK
2011-05-19 Årsstämma 2011
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-21 Ordinarie utdelning MPOS 0.00 SEK

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Micropos Medical är verksamma inom medicinteknik. Bolagets produkter används inom strålbehandling. Visionen är att utveckla en teknik som skall precisera sjukdomar vid nämnd behandling, där produktutvecklingen baseras på elektromagnetiskt positionssystem. Produkten skapar realtidsinformation och används främst för behandling av prostatacancer, men även vid andra tumörbehandlingar. Bolaget etablerades under 2003 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-07-28 10:30:00

Det idag tidigare publicerade pressmeddelande saknade hänvisning till MAR etikett.

APRIL - JUNI  2022
 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 222 Tkr (369 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -5 236 Tkr (-4 174 Tkr).
 • Resultatet per aktie blev -0,04 kr (-0,04 kr)
 • Raypilot får stor uppmärksamhet vid ESTRO-kongressen i maj
 • USA-lanseringen i mars följs av tät dialog med flera kliniker om installation av Raypilot
 • Deltagande i DEGRO-mötet i maj och ISRS mötet i juni, som båda tillför många nya intressenter
JANUARI - JUNI 2022
 • Bolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 602 Tkr (1 381 Tkr).
 • Resultat efter finansiella poster -9 559 Tkr (-7 394 Tkr).
 • Summa eget kapital uppgick till 15 770 (6 726) vid periodens slut.
 • Soliditeten uppgick till 69% (49%)
 • Antal utestående aktier var 124 401 026 vid periodisen slut
 • Resultatet per aktie blev -0,08 kr (-0,06 kr)

Händelser under perioden

Inom hela Life Science industrin kännetecknas andra kvartalet av ett aktivt kongressdeltagande. Våren innebär alltid ett flertal vetenskapliga nationella och internationella kongresser. Det är ett hektiskt program där flera möten avlöser varandra. För en aktör som önskar finnas på en internationell arena gäller det att vara på plats för att knyta viktiga kontakter.

Första veckan i maj deltog vi i den årliga europeiska kongressen för radioterapi, ESTRO (European Society Radiation Oncology), denna gång i Köpenhamn. Just ESTRO är det möte i Europa som lockar flest deltagare då det vetenskapliga programmet är mycket omfattande. I år var det första gången efter pandemin som mötet genomfördes i full skala. Det noterades ett högt deltagande då många åter tog chansen att träffa kollegor och lyssna till det senaste inom forskning och utveckling avseende cancerbehandling. Vi hade ett stort antal besökande till vår monter där vi kunde presentera att drygt 100 patienter nu strålbehandlats för prostatacancer med användning av Raypilot för att säkerställa att all strålning hamnar på avsett ställe. Behandlingarna summeras med "att under kortast möjliga tid leverera optimal stråldos på rätt plats till minsta biverkan och skada på frisk intilliggande vävnad, med största komfort för patient och vårdpersonal och som på ett enkelt sätt passar in i arbetsflödet och som samtidigt bibehåller behandlingskapaciteten".

Raypilot systemet är ett hjälpmedel som aktivt och i realtid övervakar all rörelse av prostatan, säkerställer repetitiv fyllnadsgrad av urinblåsan och tydligt visar var urinröret befinner sig under planeringsfasen. Utan Raypilot eller motsvarande är det sannolikt inte möjligt att strålbehandla prostatacancer med säker effekt med minimal biverkan och under kort tid.

Det generella budskapet i den vetenskapliga miljön är att hypofraktionering, det branschen också kallar SBRT (Stereotactic Body Radiation Therapy), är framtiden för strålbehandling av prostatacancer. Flera ledande forskare och läkare vi har dialog med menar att hypofraktionering från fem ned till två stråltillfällen kommer att vara "Standard of Care" inom 2-4 år.

Forskning pågår även för att behandla prostatacancer vid endast ett behandlingstillfälle. Bland annat bedriver teamet vid San Gerardo sjukhuset i Monza sådan forskning med användning av Raypilot. Oavsett om det är fem eller ett behandlingstillfälle som ges till patienten är alla vi träffar överens om att realtidsövervakning är ett måste vid hypofraktionering.

Vi har förutom det viktiga ESTRO-mötet också deltagit vid nationella möten i både Nederländerna, Tyskland och England. Vi deltog även i det internationella mötet för SBRT, ISRS (International Stereotactic Radiosurgery Society) som ägde rum i Milano. Våra samarbetspartners Prof. S. Arcangeli och Dr. D. Panizza från Monza presenterade sina vetenskapliga arbeten. Vi knöt även här viktiga kontakter för fortsatt försäljningsarbete.

Det viktiga arbetet med att följa upp och ge support till vår installerade bas av utrustningar pågår kontinuerligt. Här har vi bland annat startat användningen av Ray Pilot på två kliniker i Spanien då coronapandemin omöjliggjorde start under 2021. I Madrid har vi också installerat ett system för klinisk utvärdering på ytterligare ett privatsjukhus. Kunden köper våra förbrukningsartiklar, Hypocath och Viewcath för ett bestämt antal patienter och vi tillhandahåller hårdvaran under denna period. Avsikten är att denna typ av "try-and-buy" skall leda till köp av kompletta system. Vi får allt flera förfrågningar om detta koncept och det är ett sätt för oss att rimligt snabbt nå ut till intressenter då den tid som krävs för att få anslag för köp för de flesta kliniker och sjukhus ligger på ca 12-18 månader.

Under perioden har vi fortsatt bearbeta den amerikanska marknaden då den för oss utgör den största potentialen. Mer än 260 000 män I USA får diagnosen prostatacancer årligen och behandling med strålterapi är vanlig. Vid vår lansering i USA tidigare i år och vårt deltagande på det amerikanska mötet RSS (Radio Surgery Society meeting) träffade vi ett flertal kliniker och universitetssjukhus som är intresserade av Raypilot systemet. Vi för nu dialog med två stora och välrenommerade universitetssjukhus om att installera Raypilot för utprovning under kommande kvartal.

Ny teknik på en ny marknad tar tid och det är vi väl medvetna om och vi arbetar metodiskt tillsammans med erfarna partners som känner marknaden väl. Det är viktigt att vi fortsätter med vår höga utbildningsinsats och fysiska närvaro när vi startar upp nya användare av Raypilot systemet. Det är ett delvis nytt och avancerat system vi erbjuder och det är väsentligt att det används på ett korrekt sätt.

I Europa fortsätter vi att genomföra kliniska referensbesök med nya potentiella kunder. Vi har haft kunder från Spanien, Italien, Sverige och USA på plats på klinikerna i Monza och La Chaux-des-Fonds. Dessa besök är otroligt värdefulla och mycket uppskattade av kunder.

Händelser efter periodens slut

USA-lanseringen fortsätter och vi deltog under första veckan i juli i AAPM (American Assosciation of Physicists in Medicine) -kongressen i Washington.

I juli månad har vi kunnat slutföra rekrytering av två nya medarbetare. Den ena inom service och installation och den andre inom det allt viktigare och tidskrävande kvalitets- och regulatoriska arbetet. De kommer att påbörja sina tjänster under tredje kvartalet. En närmare presentation av våra nyanställda kommer efter sommaren på vår hemsida och LinkedIn.

VD-ord

Sällan har det känts mer rätt. Jag kan bara summera mina intryck; Vi är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Signalerna är tydliga från våra användare. Fler och fler kliniker är intresserade att lära mer om hypofraktionering och då speciellt med införande av ett realtidssystem för rörelseövervakning, d.v.s. strålning tre till fem dagar i rad i stället för 20 till som i Tyskland upp till 40 gånger varannan dag. Vårt Raypilotsystem är ett kostnadseffektivt och användarvänligt alternativ för att klara uppgiften.

Vi har aldrig varit bättre positionerade än nu. Intresset generellt för prostatacancer är stort globalt. Det är världens vanligaste cancerform för män. I Sverige och flera andra länder hörs röster om allmänt screeningprogram för att upptäcka cancern i tidigt stadium och därmed kunna erbjuda tidig behandling, allt för att undvika cancerspridning utanför prostatan. Intresset för strålbehandling ökar globalt då det är en mycket kostnadseffektiv behandlingsform. Det saknas dock strålbehandlingsutrustning för att idag kunna möta efterfrågan. Situationen ser mycket olika ut i olika delar av världen men generellt kommer det behövas nyinvesteringar och/eller effektivare behandlingsmetoder för att kunna möta efterfrågan.

Ett resultat av detta är att intresset för hypofraktionering (SBRT) ökar starkt. Widmark et.al beskrev i sin studie från 2019 att hypofraktionering även utan kontroll av prostatas rörelse i realtid ger samma resultat som standardfraktionering upp till 40 gånger. Redan här borde bevisen vara nog för att hypofraktionering skulle kunna införas som standard. Tyvärr fungerar inte sjukvårdssystemen så, varken i Sverige eller globalt. Det finns både goda och mindre goda skäl för att det finns en betydande tröghet att införa nya tekniker och nya metoder.

Finns det då inga nackdelar med hypofraktionering? Vid hypofraktionering ges högre stråldos vid färre tillfällen och ju färre tillfällen man strålar desto mer uppenbart blir det att man samtidigt behöver säkerställa att dosen levereras på rätt plats. Detta för att få optimal behandlingseffekt men också för att skydda omkringliggande frisk vävnad. Strålskador på urinrör och ändtarm kan ge obehagliga biverkningar. Nu kan man med hjälp av Raypilot uppnå god rörelsekontroll. Med millimeterprecision tillses att strålningen hamnar på avsedd plats. Urinröret skyddas därigenom på ett avgörande sätt från strålningen. I och med detta kan man gå över till strålning flera dagar i rad i stället för varannan, vilket i sin tur ger en effektivare strålning.  Då strålningen per dag ges i högre dos kan antalet strålningar dras ner till fem eller färre. Allt detta sammantaget visar sig ge försumbara biverkningar avseende urinrör och ändtarm. Allt tyder på att behandlingsresultatet blir likvärdigt eller bättre. Och man får en gigantisk produktivitetsökning. Ett stort steg framåt för sjukhusekonomin och inte minst patienten.

Bland annat har våra användare i Monza, Ospedale San Gerardo, i två artiklar visat på vinsten vid införandet av hypofraktionering och samtidig användning av Raypilot vid prostatabehandling. Resultaten är entydiga. Att använda Raypilot ger betydligt färre biverkningar till samma behandlingsresultat, till ökad patientkomfort och med likvärdiga resurser per strålningstillfälle. Det stora delar av strålbehandlingsvärlden väntar på är resultaten från PACE B i Storbritannien. (UK studie som pågått under fem år och tittar på både biverkangrad och behandlingseffekt av hypofraktionering vid prostatacancer.) De flesta jag kommer i kontakt med är övertygade om att resultaten för behandlingseffekten är goda och att hypofraktionering kommer att bli "Standard of Care". När detta inträffar kommer många sjukhus i Storbritannien att införa metoden och då behövs system som hjälper användaren att leverera rätt dos på rätt ställe. Raypilot-systemet hjälper effektivt till att lösa uppgiften. Det är en av anledningarna till att jag är övertygad om att vi är på rätt plats vid rätt tillfälle.

Orderläget? Jag får då och då mejl från finansmarknaden om frågor angående orderläget. "Går det verkligen inte att snabba upp försäljningen av vårt system"?  "Har ni rätt koncept och finns det inga svenska kunder som är intresserade?" Vi är tålmodiga. Jag har all respekt för investerare som trott på och stöttat företaget under lång tid. Stort tack till er alla. Efter att ha lanserat Raypilot med Hypocath har vi nu en produkt som verkligen fungerar i vårdens arbetsflöde när hypofraktionering syns vara på väg att ta över en del av marknaden. Tidigare version av Raypilot systemet visade på att tekniken fungerar och att den behövs. Dock innebar den första versionen av Raypilot vissa svårigheter att implementera.

Sedan mars 2020 har vi ett CE godkännande för Raypilot med Hypocath. Tyvärr bröt coronapandemin ut i samma månad med reserestriktioner och framför allt besöksförbud på sjukhus som följd. Det innebar nästan helt stopp för vår sälj-och marknadsaktivitet. Först i början av det här året har vi kunnat resa och träffa kunder.

Det tar tid att införa ny teknik. Vi följer samma mönster som andra produkter och företag i denna bransch. Återkopplingen från marknaden och framför allt de användare vi har är tydliga. Raypilot fungerar och metoden behövs för att klara av införandet av hypofraktionering. Vi är på rätt väg.

I dagsläget för vi dialog med flera kliniker både i Europa och i USA om att installera Raypilot. Vi har ett antal offerter ute, inklusive till svenska sjukhus som också är intresserade av vårt koncept.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Som vi tidigare informerat om räknade vi med ett normalläge under första halvåret 2022. Restriktionerna, som funnits under 2021 och även i början av 2022 har haft signifikant negativ påverkan på bolagets förutsättningar att marknadsföra och sälja sina produkter. Likviditeten är dock fortsatt god och bolaget har god kontroll på sina kostnader. Som vi berättat om tidigare har vi noterat att potentiella kunder är intresserade av att få testa Raypilotsystemet. Samtidigt kan det vara en betydande fördröjning vad gäller tilldelning av anslag för att få att köpa utrustningen. I ett sådant läge är en kortsiktig leasingmodell aktuell, vilket dock påverkar Bolagets likviditet.  Med hänsyn till detta och den osäkerhet som finns vad gäller återgång till normalläget efter pandemin kan detta innebära att frågan om ett eventuellt kapitaltillskott kan aktualiseras under första halvan av 2023.

SIFFROR I SAMMANDRAG

RESULTATRÄKNING Apr-Jun 2022 Apr-Jun 2021 Ack 2022 Ack 2021 Helår 2021
(TSEK)

Intäkter
Nettoomsättning 222 369 602 1 381 3 267
Förändring av 174 547 182 654 518
varulager
Aktiverat arbete  0 0  0 101 101
för egen räkning
Övriga intäkter 62 7 155 66 84
457 924 938 2 202 3 969
Kostnader
Direkta kostnader -109 -744 -201 -1 319 -1 822
Övriga externa -2 485 -1 478 -4 459 -2 733 -6 195
kostnader
Personalkostnader -2 600 -2 381 -4 793 -4 569 -8 419
Avskrivningar -493 -477 -986 -959 -1 945
-5 686 -5 080 -10 439 -9 580 -18 381

Rörelseresultat -5 229 -4 157 -9 502 -7 377 -14 411
Finansnetto -7 -18 -57 -17 -11
Periodens -5 236 -4 174 -9 559 -7 394 -14 422
resultat

Resultat per -0,04 -0,04 -0,08 -0,06 -0,12
aktie (SEK)

BALANSRÄKNING (TSEK) 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31

Tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 5 431 7 368 6 400
Materiella anläggningstillgångar 118 152 135
Varulager 2 760 2 295 2 562
Kortfristiga fordringar 1 102 895 2 391
Kassa och bank 13 470 2 966 18 981
22 880 13 677 30 468
Skulder
Eget kapital 15 770 6 726 24 221
Avsättningar 400 350 400
Långfristiga skulder 447 530 530
Kortfristiga skulder 6 263 6 071 5 317
22 880 13 677 30 468

KASSAFLÖDESANALYS Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Helår 2021

Kassaflöde från löpande
verksamhet
Rörelseresultat -9 502 -7 377 -14 411
Avskrivningar 986 959 1 945
Resultat från -57 -17 -11
finansiella poster
-8 573 -6 435 -12 478

Kassaflöde från
förändringar i
rörelsekapital
Förändring av varulager -198 -772 -1 039
Förändring av 1 289 1 292 -204
kortfristiga fordringar
Förändring av 946 779 25
kortfristiga skulder
2 037 1 299 -1 217

Kassaflöde från
investeringsverksamhet
Investeringar i  0 -101 -101
immateriella
anläggningstillgångar
Investeringar i  0 -47 -47
materiella
anläggningstillgångar
 0 -148 -148

Kassaflöde från
finansieringsverksamhet
Förändring långfristiga -83 0 50
skulder
Nyemission och 1 108 953 25 475
teckningsoptioner
1 025 953 25 525

Periodens kassaflöde -5 511 -4 332 11 682
Ingående kassa och bank 18 981 7 298 7 298
Utgående kassa och bank 13 470 2 967 18 981

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Aktiekapital Bundna fonder Fritt EK Totalt EK

Ingående balans 2021-01-01 5 676 13 461 -5 969 13 168
Periodens resultat -14 422 -14 422
Nyemission 518 23 940 24 458
Inlösta optionspremier 26 991 1 018
Fond för utveckling -1 784 1 784
Utgående balans 2021-12-31 6 220 11 677 6 323 24 221

Ingående balans 2022-01-01 6 220 11 677 6 323 24 221
Periodens resultat -9 559 -9 559
Inlösta optionspremier * 25 914 939
Teckningsoptioner 169 169
Fond för utveckling -968 968
Utgående balans 2022-06-30 6 245 10 709 -1 184 15 770
* Registreras 2022-07-07

NYCKELTAL Jan-Jun 2022 Jan-Jun 2021 Helår 2021

Avkastning på -60,6% -109,9% -59,5%
eget kapital
Avkastning på -41,8% -54,1% -47,3%
totalt kapital
Soliditet 68,9% 49,2% 79,5%
Kassalikviditet 232,6% 63,6% 401,9%
Aktiverade 34% 110% 26%
tillgångar i
förhållande
till eget
kapital
Resultat per -0,08 -0,06 -0,12
aktie

Avkastning på Resultat efter
eget kapital finansnetto /
Justerat eget kapital
Avkastning på Resultat efter
totalt kapital finansnetto /
Balansomslutning
Soliditet Eget kapital /
Balansomslutning
Kassalikviditet Omsättningstillgångar
/ kortfristiga
skulder

KOMMENTARER TILL RESULTAT OCH BALANSRÄKNING JANUARI - JUNI 2022

Resultat och ställning

Nettoomsättning för perioden uppgick till 602 Tkr (1 381 Tkr). Rörelseresultatet uppgick till -9 502 Tkr (-7 377 Tkr). Det negativa resultatet är till stor del hänförligt till kostnader för produktutveckling och inkluderar bland annat personal- och administrationskostnader samt kostnader för marknads- och affärsutvecklingsinsatser. Av personalkostnaderna har 0 Tkr (101 Tkr) aktiverats såsom arbete för egen räkning. Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (-0,06 kr). Medelantalet anställda uppgår till 6 (6) personer.

Kassaflöde och finansiell ställning

Periodens kassaflöde uppgick till -5 511 Tkr (-4 332 Tkr). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 13 470 Tkr (2 967 Tkr) och långfristiga skulder till 447 Tkr (530 Tkr). Soliditeten uppgick till 69% (49%). Inga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Förändringar i eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 15 770 Tkr (6 726 Tkr). Det egna kapitalet har under perioden, förutom periodens resultat om -9 559 Tkr, påverkats av inlösta optionspremier och teckningsoptioner, vilket har ökat kapitalet med 1 108 Tkr. De inlösta optionspremierna motsvarar 493 950 nya aktier, vilka registreras 2022-07-07 och ökar aktiekapitalet med 25 tkr.

AKTIEN

På balansdagen finns 124 401 026 (113 915 108) registrerade aktier med ett kvotvärde om 0,05 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Bolaget är sedan den 21 december 2009 listat på Spotlight Stock Market under kortnamnet MPOS.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och med tillämpning av värderingsprinciperna i Bokföringsnämndens allmänna råd BRNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). För immateriella tillgångar har aktiveringsmodellen i det allmänna rådet tillämpats. Bolagets tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde respektive nominella belopp om inget annat framgår.  Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Nästa rapporttillfälle Kvartalsredogörelse avges den 27 oktober 2022