12:20:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2021-07-01 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2021-06-30 Årsstämma 2021
2021-05-31 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-09 Extra Bolagsstämma 2021
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-29 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2020-06-26 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-29 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-14 Extra Bolagsstämma 2019
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-24 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-14 Split LIFE B 1000:1
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-18 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2018-02-09 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-28 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-20 Årsstämma 2016
2016-05-20 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-16 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2016-03-17 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-16 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-16 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2015-04-15 Årsstämma 2015
2015-04-10 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-13 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-10-02 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-11 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-11 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2014-04-10 Årsstämma 2014
2014-04-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-12 Analytiker möte 2013
2013-11-12 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-21 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-11 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-17 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2013-04-16 Årsstämma 2013
2012-10-26 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-06 15-7 2012
2012-08-08 Split LIFE B 1000:1
2012-07-25 Extra Bolagsstämma 2012
2012-07-10 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-19 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-12 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2012-03-09 Årsstämma 2012
2012-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2011-10-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Extra Bolagsstämma 2011
2011-07-07 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-15 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-03 Ordinarie utdelning LIFE B 0.00 SEK
2011-03-02 Årsstämma 2011
2011-01-31 Bokslutskommuniké 2010
2010-05-28 Årsstämma 2010
2010-05-08 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-26 Bokslutskommuniké 2009

Beskrivning

LandSverige
ListaNordic SME Sweden
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
LifeAssays tillhandahåller engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom primärvården, privatmottagningar, sjukhus samt hemdiagnostik. Bolagets produkter erbjuder en snabb metod för diagnos av sjukdomsmarkörer i blod eller urin. Bolagets fokus ligger på samhällsresurskrävande folksjukdomar såsom diabetes, infektionssjukdomar, njurfunktionsstörningar och hjärt- och kärlsjukdomar.
2020-08-31 07:54:33

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "LifeAssays" avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595-3725.

Andra kvartalet (2020-04-01 - 2020-06-30)

Koncernen
 • Nettoomsättningen för perioden april - juni 2020 uppgick till 1 500 (1 049) KSEK

 • Resultat efter skatt uppgick till -2 998 (-6 169) KSEK.

 • Resultat per aktie blev -0,05 (-0,66) kr.

Moderbolaget
 • Nettoomsättningen för perioden april - juni 2020 uppgick till 1 489 (1 059) KSEK

 • Resultat efter skatt uppgick till -1 769 (-4 687) KSEK.

 • Resultat per aktie blev -0,03 (-0,50) kr.

Första halvåret (2020-01-01 - 2020-06-30)

Koncernen
 • Nettoomsättningen för perioden januari - juni 2020 uppgick till 3 621 (2 580) KSEK

 • Resultat efter skatt uppgick till -4 517 (-10 946) KSEK.

 • Resultat per aktie blev -0,07 (-1,18) kr.

Moderbolaget
 • Nettoomsättningen för perioden januari - juni 2020 uppgick till 3 611 (2 244) KSEK

 • Resultat efter skatt uppgick till -3 917 (-8 322) KSEK.

 • Resultat per aktie blev -0,06 (-0,89) kr.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 65 167 473 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-06-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 9 309 639 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020
 • Den 30 april meddelade bolaget att med anledning av Covid-19 situationen är årsstämman 2020 framflyttad och beslutas att hållas den 26 juni

 • Den 26 maj meddelade bolaget om diskrepans mellan bokslutskommuniké och Årsredovisning 2019. I samband med revisionen har det framkommit att det förelåg osäkerhet kring delar av varulagret på grund av Covid-19 varför Styrelsen i samråd med bolagets revisorer och jurister, beslutat att göra ytterligare en nedsättning av varulagret per 31 december 2019.  Detta för att LifeAssays valde att vidta extra försiktighetsåtgärder

 • Den 26 maj publicerar Bolaget sin Q1 rapport

 • Den 31 maj kallar bolaget till årsstämma 2020 att hållas den 26 juni

 • Den 5 juni offentliggör bolaget sin årsredovisning för 2019

 • Den 15 juni meddelar LifeAssays att man har genomfört en riktad nyemission av aktier om ca 3,9 MSEK. Styrelsen beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 juni 2019, om en riktad nyemission om högst 6 500 000 aktier av serie B till ett begränsat antal på förhand utvalda investerare. Härigenom tillförs Bolaget högst 3,9 MSEK före emissionskostnader, vilket säkerställer finansiering av Bolaget

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Den 9 juli meddelar styrelsen för LifeAssays AB om beslut om byte av lista från NGM Main Regulated Equity till NGM Nordic SME

 • Den 15 juli meddelas att preliminär sista dag för handel på Main Regulated Equity blir fredagen den 14 augusti och preliminär första dag för handel på Nordic SME blir måndagen den 17 augusti

 • Den 14 augusti meddelar bolaget att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomför en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK

 • Den 17 augusti meddelar bolaget att rörelsekapitalet är säkerställt för minst 12 månader

VD har ordet

Bästa aktieägare,

LifeAssays har under de första sex månaderna uppnått delmålet att anpassa kostnader så att vi, när vi sammanfattar andra halvåret kommer att kunna visa er ett Bolag med positivt kassaflöde. Detta har vi gjort samtidigt som vi är med och bygger ett världsföretag i Aegirbio där vår POC teknologi är en av hörnstenarna.

Våren har inneburit mycket fokus på bildandet och noterandet av Aegirbio vilket, som ni som följt Aegirbios kursutveckling har sett, tillfört LifeAssays betydande värden. Av det skälet, men också för att samarbetet med Aegirbio genererar kassaflöde och är en del i vår teknologis utveckling gör Aegirbio till en strategiskt viktig investering från LifeAssays sida.

Vi har också genomfört förändringar i organisationen och under sommaren bytt till en bättre anpassad lokal i samband med att en av våra grannar flyttade ut. Vi ligger kvar på samma adress men nu med bättre anpassad storlek på lokalen och därmed även hyran. Intressant nog är dessa lokaler också bättre anpassade för det arbete vi ser i samband med utveckling av vår teknologi inom humanmedicinska applikationer, både för LifeAssays och som stöd till Aegirbio.

LifeAssays har ock så påverkats av den rådande pandemin. Vi har minimerat kundbesök och resande och avvakta med processen att sälja veterinärdelen. Förhoppningen är att denna nu skall komma i hamn efter sommaren och värt att nämnas är kanske att all produktion av veterinärreagens är flyttad och "up and running" i de nya lokalerna. Vi vårdar vår veterinärdel.

 

Som ni sett har vi även efter halvårsskiftet fortsatt arbetet med att säkra bolagets ekonomi. Detta bl.a. genom att kvitta lån mot aktier i bolaget, en signal att de som tidigare hjälpt oss när kassan varit tom fortsätter att tro på bolagets utveckling genom att byta lån mot aktier. Vi har genomfört den förändring av handelsplats som meddelades strax efter halvårsskiftet, något som inte påverkar era möjligheter att handla med LifeAssays aktier men förenklar och gör administrationen avsevärt mycket billigare för Bolaget.

Till er aktieägare, gamla, nya och blivande. Den här våren har i sanning ändrat bolaget. Genom det vi genomfört under årets första 6 månader, ja kanske till och med från emissionen förra sommaren, har säkerställt LifeAssays överlevnad och ser fram emot en ljus höst präglad av vårt nära samarbete med Aegirbio.

Lund den 31 augusti 2020

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

LIFEASSAYS AB

LifeAssays® är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

Idag är LifeAssays® ett växande diagnostikföretag med egen utveckling, tillverkning och marknad & försäljning.

LifeAssays kommer att utveckla kompletta lösningar som involverar ett brett spektrum av vårdtest som används på den unika plattformen för att erbjuda veterinär- och humana diagnostikmarknad toppmoderna produkter.

Utvecklingen i siffror

Intäkter

Koncernen redovisar en nettoomsättning på 3 621 (2 580) KSEK för årets första sex månader, varav 2 060 KSEK är intäkter från kundförsäljning, 1 215 KSEK avser fakturerade licensintäkt till AegirBio samt 346 KSEK avser permitteringsbidrag. För andra kvartalet redovisade koncernen en nettoomsättning om 1 500 (1 049) KSEK fördelat på 1 006 KSEK avseende kundförsäljning, 346 KSEK avser permitteringsbidrag samt 148 KSEK avser fakturering till AegirBio AB. Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 3 611 (2 244) KSEK för årets första sex månader. För andra kvartalet redovisade moderbolaget en nettoomsättning om 1 489 (1 059) KSEK. Moderbolagets intäktsfördelning överensstämmer med koncernen ovan.

Resultat

Rörelseresultatet för koncernen uppgick för årets första sex månader till -3 849 (-9 375) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -2 651 (-4 912) KSEK. Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för årets första sex månader till -3 043 (-7 770) KSEK. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -1 519 (-3 960) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till juni 2020 uppgick till -4 517 (-10 946) KSEK för koncernen. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -2 998 (-6 169) KSEK. Resultat före skatt för moderbolaget för perioden januari till juni 2020 uppgick till -3 473 (-8 322) KSEK för koncernen. Motsvarande siffror för andra kvartalet uppgick till -1 769 (-4 687) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för LifeAssays AB var 42 (9) procent den 30 juni 2020 och det egna kapitalet uppgick till 7 146 (-4 099) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 2 475 (2 282) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 17 057 (14 045) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

LifeAssays AB:s kassaflöde för perioden januari till juni 2020 var 2 097 (-674) KSEK. Investeringarna uppgick till 739 (2 634) KSEK, varav 0 (69) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar.

LIFEASSAYS[®] AB:s AKTIE

LifeAssays[®] AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, noterades den 28 juni 2002 på NGM Main Regulated Equity vid Nordic Growth Market (NGM), som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. Den 9 juli 2020 meddelar styrelsen för LifeAssays AB om beslut om byte av lista från NGM Main Regulated Equity till NGM Nordic SME och första handelsdag på Nordic SME är 17 augusti 2020.  En handelspost omfattar 1 aktie.

Per den 30 juni 2020 uppgick antalet aktier till 65 167 473. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Jan-juni 2020 Jan-juni 2019 Helår 2019
Antal aktier före full 65 167 473 9 309 639 65 167 473
utspädning
Antal aktier efter full 65 167 473 9 309 639 65 167 473
utspädning
Resultat per aktie före -0,05 -0,89 -0,26
full utspädning
Genomsnittligt antal 65 167 473 9 248 092 32 504 537
aktier före full
utspädning
Genomsnittligt antal 65 167 473 9 248 092 32 506 537
aktier efter full
utspädning

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen för LifeAssays-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen 2018.

Viktiga redovisningsprinciper finns beskrivna i noterna.

Granskning av revisor

Halvårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER                                                                  

25 nov 2020      Q3 rapport

26 feb 2021       Bokslutskommuniké