08:51:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-06-07 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 Ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-08-03 11:30:00

IRRAS AB (publ) ("Bolaget") har den 3 augusti 2022 hållit extra bolagsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade om ändring av §§ 4-5 i bolagsordningen varvid aktiekapitalet ska utgöra lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 500,000,000 och högst 2,000,000,000.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 4 juli 2022 om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna i enlighet med vilket Bolagets aktiekapital ska öka med högst 21 459 961,80 kronor genom en nyemission av högst 715 332 060 stamaktier.

De nya aktierna ska tecknas med företrädesrätt av Bolagets aktieägare i förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid en befintlig aktie berättigar till teckning av nio nya aktier. Avstämningsdag för bestämmande av vilka aktieägare som ska vara berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier ska vara den 5 augusti 2022.

Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske genom anmälan på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 9 augusti 2022 till och med den 23 augusti 2022.

Teckningskursen är 0,3 kronor per aktie vilket vid full teckning ger en total teckningslikvid om högst cirka 215 miljoner kronor.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram 2022 (LTIP 2022)

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om långsiktigt incitamentsprogram 2021 (LTIP 2021) enligt punkterna A, B och D.4 i förslaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s webbplats, www.irras.com.

Om IRRAS

IRRAS är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som fokuserar på att leverera innovativa medicinska lösningar för att förbättra livet för kritiskt sjuka patienter. IRRAS utformar, utvecklar och kommersialiserar produkter för neurointensivvård, som väsentligt förbättrar resultaten för patienterna och minskar den totala vårdkostnaden genom att avhjälpa komplikationer som är förknippade med nuvarande behandlingsmetoder. Företaget marknadsför och säljer sina breda och innovativa produktlinjer IRRAflow och Hummingbird ICP Monitoring till sjukhus över hela världen genom sin egen säljorganisation i USA och utvalda europeiska länder samt via ett internationellt nätverk av distributionspartners.

IRRAS har sitt huvudkontor i Stockholm, samt kontor i München, Tyskland och San Diego, Kalifornien, USA. Mer information finns på www.irras.com.

IRRAS AB är noterat på Nasdaq Stockholm (ticker: IRRAS).

För mer information, vänligen kontakta:

USA
Will Martin
VD
ir@irras.com

Europa
Sten Gustafsson
Director, Investor Relations
sten.gustafsson@irras.com
+46 102 11 5172

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 augusti 2022 kl. 11.30 (CET).