10:43:25 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-06-30 15:02:32

IRRAS AB (publ) har den 30 juni 2023 hållit årsstämma där i huvudsak följande beslut fattades.

Fastställande av årsredovisning och revisionsberättelse, beslut om resultatdisposition samt ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att fastställa balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2022. Det beslutades att ingen utdelning ska utgå för 2022 samt att disponibla vinstmedel per 31 december 2022 skulle balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Fastställande av arvoden till styrelsen och val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsearvodet skall uppgå till sammanlagt 1 786 000kronor, varav 540000kronor till styrelsens ordförande och 265 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. För styrelseledamot som inte är anställd i koncernen och som är bosatt i USA utgår ett extra arvode på 106 000 kronor. För arbete i revisionsutskottet utgår arvode med 130 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor den andra ledamoten. För arbete i ersättningsutskottet utgår arvode med 100 000 kronor till ordföranden och 50000 kronor till den andra ledamoten. Ingen ersättning kommer att utbetalas för arbete i övriga utskott. Det beslutades att arvode till revisor liksom tidigare ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Kleanthis G. Xanthopoulos, Marios Fotiadis, Anita Tollstadius och Catherine Gilmore-Lawless. Eva Nilsagård har avböjt omval. Marios Fotiadis valdes till styrelseordförande. Till revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB, med Stefan Lundberg som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2024.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och godkände styrelsens ersättningsrapport.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att införa ett flerårigt incitamentsprogram ("Program 9") som består av personaloptioner som ska överlåtas till anställda och konsulter inom IRRAS-koncernen ("Personaloptionerna"). Personaloptionerna tilldelas deltagarna vederlagsfritt senast 36 månader efter årsstämman. Personaloptionerna ska intjänas med en tredjedel årligen från tilldelningstillfället.

Personaloptionerna kan, efter intjänande enligt ovan, utnyttjas för förvärv av stamaktier från och med den tredje årsdagen av tilldelningstillfället till och med den sjunde årsdagen av tilldelningstillfället. Varje tilldelad personaloption ger innehavaren rätt att förvärva en stamaktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande 110 procent av genomsnittet av den volymvägda aktiekursen för Bolagets aktie mätt under tio handelsdagar före tilldelningsdatumet.

Principen för tilldelning är att varje deltagare tilldelas en årlig tilldelning i procent av grundlönen. Tilldelning är begränsad till högst 500 procent av den årliga grundlönen för VD, högst 200 procent av den årliga grundlönen för medlemmar av den globala ledningsgruppen och högst 100 procent av den årliga grundlönen för övriga anställda och konsulter.

Antalet Personaloptioner enligt Programmen, inklusive eventuella utestående optioner enligt tidigare incitamentsprogram, ska begränsas på så sätt att optionerna vid full utspädning vid varje tidpunkt inte ska överstiga en utspädning om 10 procent av det totala antalet aktier i Bolaget beräknat efter full utspädning.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission samt återköp av högst 88 312 600 aktier C-aktier för att säkra Bolagets åtaganden enligt samtliga av Bolagets utestående incitamentsprogram. Årsstämman beslutade vidare om överlåtelse av stamaktier till deltagarna inom ramen för Program 9.

Beslut om sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade om en sammanläggning av aktier till relationen 1:100, varigenom hundra (100) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie. Stämmans beslut om sammanläggning av aktier är villkorat av att ändringen av bolagsordningen nedan registrerats hos Bolagsverket. Beslutet om sammanläggningen av aktier ska vidare vara villkorat av att Bacara Holdings Limited, en av Bolagets större aktieägare, vederlagsfritt accepterar att tillskjuta aktier till de aktieägare vars aktieantal inte är jämnt delbart med 100. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslutade om att ändra bolagsordningen varigenom aktiekapitalet ska utgöra lägst 20000000 kronor och högst 80000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000. Beslutet är villkorat av stämmans beslut om sammanläggning av aktier ovan.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på IRRAS AB:s webbplats, www.irras.com.