11:10:52 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-13 Extra Bolagsstämma 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-04 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-07-03 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2023-06-30 Årsstämma 2023
2023-05-17 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-04-27 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-16 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-09 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-07-15 Extra Bolagsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2021-04-28 Årsstämma 2021
2021-02-16 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-10 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-29 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2020-04-28 Årsstämma 2020
2020-03-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-08 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-29 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-27 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-04 X-dag ordinarie utdelning IRRAS 0.00 SEK
2018-05-29 Kvartalsrapport 2018-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
IRRAS är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är inriktade mot att utveckla lösningar för kirurgiska ingrepp vid hjärnsjukdomar. Bolaget har för närvarande utvecklat en teknologisk plattform som fokuserar på hantering av en rad delmoment vid hemorragisk stroke och kronisk subduralhematom, främst vid vätskehantering och intrakraniella blödningar. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2023-08-04 08:00:00

Andra kvartalets intäkter landade något högre än motsvarande period föregående år. Under kvartalet fortsatte bolaget sina ansträngningar att förstärka kassan samtidigt som insatser initierades för att minska löpande kostnader. Trots dessa åtgärder har bolagets kassuthållighet blivit extremt begränsad. Den långsiktiga finansieringsplanen måste snarast  slutföras för att fullt ut säkra pågående verksamhet.

Andra kvartalet, April - Juni 2023

Rapporterad nettoomsättning uppgick till 10.3 MSEK (9.7).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -40.5 MSEK (-35.8).

Resultatet efter skatt uppgick till -40.8 MSEK (-36.9).

Resultat per aktie uppgick till SEK -0.06 (-0.46).

VD har ordet

Bolagets totala intäkter på 10.3 MSEK under det andra kvartalet är en minskning från föregående kvartal, men en ökning med 6 procent jämfört med samma period 2022. Viktigare är dock att vi under kvartalet tog steg för att förbättra vår finansiella ställning och minska vår kvartalsvisa kassaförbrukning.

Under kvartalet tillkännagav IRRAS en förändring av den kommersiella strategin för att prioritera våra resurser till möjligheterna på USA-marknaden. Lanseringen av våra produkter i USA har kommit längre än på andra marknader och kommer även fortsättningsvis stå för merparten av våra intäkter, särskilt efter den förväntade utvidgningen av vårt partnerskap med Medtronic. Som ett led i detta skifte kommer vi att stänga våra europeiska dotterbolag och mer och mer stödja kunder över hela världen genom vårt befintliga nätverk av distributionspartners. IRRAS investerare känner väl till de utmaningar som det föränderliga regulatoriska landskapet i Europa och covid-19-pandemin har inneburit, och vi fattar nu beslut för att förbättra kostnadskontrollen och maximera vår aktivitet på de marknader som är viktigast för vår långsiktiga framgång.

Det andra viktiga fokusområdet under kvartalet har varit att lösa vår nuvarande finansiella situation. Den finansiella miljön är fortfarande svår för företag i tidiga skeden, och vi har sett dessa utmaningar under hela vår kapitalresningsprocess. Vårt företags nuvarande kassauthållighet har blivit extremt begränsad, och vi måste snarast slutföra vår långsiktiga finansieringsplan för att fullt ut säkra pågående verksamhet. Det aktuella offentliga uppköpserbjudandet till IRRAS aktieägare bekräftar att det fortfarande finns en optimism kring företagets långsiktiga utsikter. Vi ser fram emot att budperioden leder till ett beslut som tar IRRAS på en lämplig väg framåt för bolaget, våra kunder och de patienter som behandlas av våra produkter varje dag.

Will Martin, VD

Viktiga händelser under kvartalet
  • Den 30 juni lämnade Legacy Capital, Spetses Investments, Bacara Holdings, Lexington Holding Assets, Kleanthis G. Xanthopoulos, Panormos Holding, Philippe Audi och Nicolas Murat ("Budkonsortiet") genom IR Holding Bidco Inc. ett offentligt uppköpserbjudande om 0.18 kronor kontant per aktie till aktieägarna.
  • Årsstämman beslutade om sammanläggning av aktier 1:100, ändring av bolagsordningen varigenom aktiekapitalet ska uppgå till lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 7 000 000 och högst 28 000 000, samt godkände ett flerårigt incitamentsprogram (Program 9).
  • Bolaget kommunicerade en förändring av kommersiell strategi att prioritera lanseringen av IRRAflow-systemet i USA.Som ett led i detta planerar IRRAS att prioritera sin verksamhet i USA och påbörja processen att stänga sina helägda kommersiella dotterbolag i Europa. Bakgrunden är att både den utdragna effekten av pandemirestriktioner och det förändrade regulatoriska landskapet i Europa har lett till en långsammare kommersiell utveckling i Europa.
  • För att bedöma det inkomna uppköpserbjudandet utsågs en oberoende budkommitté somanlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare ochSetterwallsAdvokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med erbjudandet. Kommittén har även uppdragit åt Grant Thornton Sweden AB att avge en så kalladfairnessopinion om erbjudandet.
Viktiga händelser efter periodens utgång
  • Bolaget säkrade ytterligare bryggfinansiering om 20 MSEK som kommer att ge rörelsekapital för perioden till dess att den pågående finansieringsprocessen är slutförd.
  • Bolaget står fast vid sina tidigare kommunicerade finansiella mål, men har beslutat att ompröva tidshorisonten. Förskjutningen är en konsekvens av den kommunicerade förändringen av bolagets kommersiella strategi i Europa. Bolaget väljer att för närvarande avstå från att publicera en specifik tidslinje.
  • Baserat på Grant Thorntons fairness opinion och egna bedömningar av IRRAS nuvarande strategiska och finansiella position, möjligheter att anskaffa erforderlig finansiering för fortsatt drift, och flera andra faktorer, har den oberoende budkommittén beslutat att rekommendera aktieägarna i IRRAS att acceptera det offentliga uppköpserbjudandet från IR Holding Bidco Inc., som lämnades den 30 juni 2023. Grant Thornton har, baserat på en bedömning av marknadsvärdet som inkluderat avkastningsvärdering, analys av historisk aktiekursutveckling, publik information och information genom möten med bolagets ledning, kommit fram till att erbjudandet är skäligt för IRRAS aktieägare. Erbjudandet om 0.18 SEK per aktie motsvarar en premie om 30 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för IRRAS aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 29 juni 2023 om 0.1387 kronor. Acceptfristen för erbjudandet löper ut den 11 augusti 2023. IR Holding har förbehållit sig rätten att förlänga acceptfristen.

Rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://investors.irras.com/sv/rapporter-och-presentationer

Q2-rapport 2023 - telefonkonferens och audiocast

IRRAS kommer att hålla en telefonkonferens och en onlinepresentation av sin Q2-rapport för 2023 den 4 augusti kl 9.00 CET. Presentationen kommer att hållas på engelska.

För att delta via telefonkonferens, registrera dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=200794

Presentationen kommer att sändas online via denna webbadress:

https://ir.financialhearings.com/irras-q2-2023

Denna information är sådan som IRRAS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-04 08:00 CET.