16:50:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
Intervacc är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar vaccin inom djurhälsovård. Särskild inriktning återfinns mot behandling utav infektioner orsakat av streptokocker och stafylokocker. Verksamheten drivs utifrån flertalet dotterbolag med vardera affärsinriktning. Försäljningen sker idag främst inom Norden och Baltikum. Bolagets huvudkontor ligger i Hägersten.

Kalender

2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-31 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-10 Ordinarie utdelning IVACC 0.00 SEK
2021-06-09 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Ordinarie utdelning IVACC 0.00 SEK
2020-06-11 Årsstämma 2020
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-28 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-12 Ordinarie utdelning IVACC 0.00 SEK
2019-06-11 Årsstämma 2019
2019-05-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-29 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-30 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-14 Årsstämma 2018
2018-05-30 Ordinarie utdelning IVACC 0.00 SEK
2018-05-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-09 Extra Bolagsstämma 2018
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-08 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2020-08-27 08:30:00

Perioden i sammandrag

Första halvåret 1 januari - 30 juni 2020
  • Den 26 februari lämnades ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac in till den europeiska läkemedels-myndigheten, EMA, som den 18 mars bekräftade att bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac var komplett och korrekt inlämnad.
  • Den 16 juni genomfördes en riktad nyemission om cirka 6,5 miljoner aktier och bolaget tillfördes därigenom cirka 147 miljoner kronor
  • Ed Torr och Niels Holck, båda med omfattande internationell erfarenhet från verksamheter inom djurhälsa, väljs in som nya ledamöter i styrelsen.
  • Dr. Andrew Waller har utsetts till ny forskningschef. Intervacc har därmed knutit till sig en internationell spjutspets inom bakteriell forskning och kvarka för att leda företagets spännande utvecklingsprogram för vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner.
  • Positiva resultat från Strangvac-studier publicerades i vetenskapliga tidskriften Vaccine.
  • Samarbetsavtalet med Karolinska Institutet förstärks och förlängs. Forskargruppen, som under ledning av professor Birgitta Henriques Normark arbetar med utveckling av våra nya vacciner, utökas.

Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående räkenskapsår. De finansiella uppgifter som presenteras avser koncernen och uttrycks i TSEK om annat ej anges.
 

Koncernens nyckeltal

2020 2019 2020 2019-01-01 Helår
-04 -04 -01
-01 -01 -01
-2020 -2019 -2020 -2019-06-30 2019
-06 -06 -06
-30 -30 -30
Nettoomsättning 1 571 2 510 2 666 8 980 12 139
Rörelseresultat -5 -8 -12 -13 789 -27 848
786 438 104
Resultat efter -5 -8 -12 -13 804 -27 892
finansiella poster 794 444 105
Balansomslutning 367 192 367 192 578 237 067
601 578 601
Soliditet 96% 91% 96% 91% 93%

Antal aktier på 50 37 50 37 665 180 43 292 690
balansdagen 124 665 124
463 180 463
Genomsnittligt antal 44 37 43 37 665 180 39 228 377
aktier före utspädning 423 665 858
964 180 327
Genomsnittligt antal 44 37 43 37 675 323 39 336 557
aktier efter 533 675 967
utspädning 508 323 871
Resultat per aktie -0,13 -0,22 -0,28 -0,37 -0,71
före utspädning
Resultat per aktie -0,13 -0,22 -0,28 -0,37 -0,71
efter utspädning
 

Försäljning

Nettoomsättningen under andra kvartalet 2020 uppgick till 1,6 MSEK vilket är en minskning med 0,9 MSEK jämfört med samma period 2019 och för första halvåret 2020 minskade försäljningen med 6,3 MSEK jämfört med samma period föregående år, från 9,0 till 2,7 MSEK. Minskningen beror huvudsakligen på att den nya produktportföljen i distributionsverksamheten befinner sig i en uppbyggnadsfas.

Resultat

Rörelseresultatet för första halvåret 2020 uppgick till -12,1 MSEK vilket är en förbättring om 1,7 MSEK jämfört med samma period 2019 (-13,8), och för andra kvartalet 2020 är förbättringen 2,6 MSEK jämfört med samma period 2019. Det negativa rörelseresultatet förklaras huvudsakligen av att koncernen inte genererar tillräckliga medel från egna affärer för att finansiera verksamheten med vaccinutveckling.

Kassaflöde

Den riktade nyemissionen till institutionella placerare under juni tillsammans med utnyttjandet av personal- och teckningsoptioner från incitamentprogrammen från 2017 under maj månad har förstärkt kassan med ca 143,9 MSEK netto. Under första halvåret har 5,9 MSEK investerats i utvecklingen av Strangvac vilket är en minskning med 16,5 MSEK jämfört med samma period 2019 (22,4 MSEK). Kassaflödet under andra kvartalet 2020 har inneburit att likvida medel ökat med 137,9 MSEK och uppgår på balansdagen till 179,7 MSEK.

Finansiell ställning

På balansdagen 2020 uppgick eget kapital till 351,6 MSEK, vilket jämfört med samma balansdag 2019 är en ökning om 176,2 MSEK. Knappt 40% av koncernens balansomslutning (64%) har investerats i balanserade utvecklingskostnader som på balansdagen 2020 uppgår till 144,9 MSEK. Likvida medel, som på balansdagen uppgår till 179,7 MSEK, påverkas i stor utsträckning av de satsningar som görs i forskning och utveckling. Processen med kommersialisering av Strangvac har fortsatt och bland de händelser som förväntas inträffa inkluderas avtal gällande distribution och försäljning som förväntas påverka likviditeten positivt. Bolaget står starkt rustat för fortsatt kommersialisering och vaccinutveckling.

VD har ordet

Den lyckade nyemissionen ger oss möjligheten att accelerera vår globala lansering av Strangvac

Veckan innan midsommar genomförde vi en riktad nyemission om 147 miljoner kronor, främst till befintliga och nya institutionella investerare. Intresset var mycket stort och ägandet breddades till att även inkludera internationella institutioner. Vår starka kassa ger oss möjligheten att agera långsiktig och offensivt i den globala lanseringen av Strangvac, vårt vaccin mot hästsjukdomen kvarka. Vi är inne i processen för ett marknadsgodkännande för den europeiska marknaden och vi förbereder nästa steg där vi ska inleda regulatoriska processer utanför Europa till exempel på den nordamerikanska marknaden. Bara i USA finns det ungefär tio miljoner hästar och ett säkert och skyddande vaccin mot kvarka som dessutom är enkelt att använda är efterfrågat.

I slutet av februari lämnade vi in ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, och den 18 mars bekräftade EMA att ansökan var komplett och korrekt inlämnad. Därmed inleddes granskningsprocessen som vi bedömer tar ungefär ett år. Den regulatoriska processen går enligt plan och under sommaren och hösten jobbar vi med de frågeställningar som EMA har förmedlat och förbereder oss för lansering.

Rekryteringen av Dr. Andrew Waller i rollen som forskningschef är en fantastisk förstärkning både inför lanseringen av Strangvac och av vårt forskningsteam. Andrew har ett brett internationellt kontaktnät och ett genuint gott renommé inom hästhälsa och vaccinutveckling. Vi är i en position där vi kan attrahera internationellt erkända och duktiga forskare, vilket också märks när vi förlängt och förstärkt våra samarbetsavtal med Karolinska Institutet, KI.

Under våren publicerades en artikel från Strangvac-studierna i den vetenskapliga tidskriften Vaccine. Resultat som genomgått granskning har ett stort värde och är ett erkännande av den forskning som ligger bakom vaccinet.

Vaccinutveckling är i fokus och vi ligger i frontlinjen i utvecklandet av nya moderna vacciner baserat på fusioner av rekombinanta proteiner. I mars fick vi medel från Vinnova för nästa steg in utvecklingen av ett nytt vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner som kan orsaka mastit hos mjölkkor. Det ska bli väldigt spännande att följa resultaten från det projektet och våra andra vaccinprojekt i vår utvecklingsportfölj. Det här är en fantastisk resa!

Tack alla medarbetare för hårt passionerat arbete! Tack alla aktieägare för förtroendet!

Andreas Andersson, VD

Väsentliga händelser under perioden 1 januari - 30 juni 2020

Intervacc ansöker om marknadsföringstillstånd för Strangvac hos europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Den 26e februari 2020 lämnade Intervacc in bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac till den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Ansökan om marknadsföringstillstånd baseras på resultaten från en serie framgångsrika kliniska studier där man studerat Strangvacs säkerhet, immunsvar, effekt och DIVA-möjlighet. DIVA (Differentiation of Infected from Vaccinated Animals) är en viktig egenskap under pågående epidemier för att kunna särskilja vaccinerade djur från symptomfria smittbärare.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten bekräftar att bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är komplett och korrekt inlämnad

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har bekräftat att bolagets ansökan om marknadsföringstillstånd för Strangvac är komplett och korrekt inlämnad. Den regulatoriska granskningsprocessen för vaccinet har därmed inletts.

Den 210-dagars tidsram som är avsatt för den vetenskapliga utvärderingen av den inlämnade dokumentationen initierades därmed den 19 mars 2020. Utöver detta tillkommer tid för besvarande av frågor under granskningsprocessen. Bolaget gör bedömningen att den totala handläggningstiden blir ungefär ett år.

En riktad nyemission om cirka 6,5 miljoner aktier genomfördes och bolaget tillfördes därigenom cirka 147 miljoner kronor

Styrelsen för Intervacc genomförde, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 juni 2020, en riktad nyemission av 6 537 973 aktier till en teckningskurs om 22,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillfördes cirka 147 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i den Riktade Emissionen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, och motsvarade en rabatt om cirka 4,5 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 16 juni 2020.

Intresset var betydande och investerare i den Riktade Emissionen utgjordes av befintliga och nya aktieägare, däribland Swedbank Robur, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Aktie-Ansvar och fonder förvaltade av Aktia Asset Management.

Uppdaterade ägar- och aktieförteckningar finns publicerade under rubriken Investerare på Intervaccs hemsida.

Vinnova beviljar medel för vidareutveckling av vaccin mot S. aureus infektioner

Utvecklingsprojektet för ett vaccin mot Staphylococcus aureus infektioner, som kan orsaka mastit hos mjölkkor, samfinansieras av Vinnova och Intervacc inom ramen för innovationsprojekt i små och medelstora företag. Den fas inom det prekliniska utvecklingsprogrammet som finansiering avser har en budget på 3,9 miljoner kronor.

Positiva resultat från Strangvac studie publicerade i vetenskapliga tidskriften Vaccine

Resultat och analyser från kliniska studier inom vaccinutvecklingsprojektet Strangvac har publicerats i den för branschen ledande vetenskapliga tidskriften Vaccine. I artikeln framhävs att Strangvac är säkert och ger hästar betydande skydd mot kvarka redan efter två vaccinationer med fyra veckors mellanrum. Studien visade också att denna initiala vaccination med två doser Strangvac inducerade ett "immunologiskt minne" som varade i minst 12 månader. Aktivering av det immunologiska minnet med en påfyllningsdos av Strangvac som gavs efter 3 månader skyddade 94% av hästarna i studien från att drabbas av kvarka, vilket också belyser den viktiga roll Strangvac kan få i att bekämpa denna förödande hästinfektion. Vaccination med Strangvac inverkade inte på resultaten av serologisk diagnostik på de vaccinerade hästarna.

Kvarka orsakas av bakterien, Streptococcus equi, som producerar stora, varfyllda abscesser i hästens huvud och nacke. Den mycket smittsamma Infektionen kan ge förträngningar i luftvägarna med en dödlighet om cirka 1% men även så högt som 10% vid vissa utbrott. Kvarka är endemiskt över hela världen med uppskattningsvis 600 utbrott i Storbritannien och upp till 100 i Sverige varje år.

"Denna nya vetenskapliga artikel belyser resultaten som uppnåtts med Strangvac under kliniska prövningar av vaccinet som genomfördes av experter på Animal Health Trust" säger prof. Jan-Ingmar Flock, forskningschef för Intervacc AB. "Studien illustrerar hur Strangvac kan användas för att förhindra att hästar utvecklar kvarka om de exponeras för Streptococcus equi. Resultaten visar att Strangvac kommer att spela en viktig roll för att minimera hälso- och ekonomiska effekter av kvarkautbrott."

Internationell bakteriologiexpert rekryterad som forskningschef

Intervacc har rekryterat Dr. Andrew Waller till ny forskningschef. Bolaget har därmed knutit till sig en internationell spjutspets inom både bakteriell forskning och kvarka för att leda företagets spännande utvecklingsprogram för vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner. Dr. Andrew Waller kommer i sin nya roll att arbeta tillsammans med bolagets medgrundare professor Jan-Ingmar Flock för att leda den fortsatta forskningen kring en ny generation vacciner inom djurhälsa.

Andrew Waller är världsledande inom forskning kopplad till bakteriella infektioner hos djur och citeras ofta i egenskap av internationell expert inom kvarka. Hans erfarenhet inom molekylärgenetik och epidemiologi hos dessa patogener ligger till grund för den rådgivning som idag ges till veterinärer och djurägare. Dessa erfarenheter har också lett till utvecklingen av en väletablerad diagnostisk test som idag används runt om i världen för att begränsa utbrott av kvarka på häst. Andrew kommer att starkt bidra till att etablera Intervaccs vaccin mot kvarka, Strangvac, på den internationella marknaden och förstärka Intervaccs forskningsteam i arbetet med att ta fram vacciner mot Streptococcus suis och Staphylococcus aureus. I sin nya roll som forskningschef kommer han att leda bolagets forskning, produktutveckling och kliniska verksamhet i nära samarbete med våra framstående forskarteam på Karolinska Institutet (KI) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Samarbetsavtal med Karolinska Institutet

Under kvartalet förlängde Intervacc sitt samarbetsavtal med Karolinska Institutet (KI) gällande vidareutveckling av en ny generation vacciner baserade på fusioner av rekombinanta proteiner. Forskargruppen vid Karolinska Institutet under ledning av professor Birgitta Henriques Normark förstärks och fortsätter det mycket framgångsrika samarbetet mellan KI, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Intervacc. Detta är ett samarbete som lett till utvecklingen av Strangvac, ett nytt innovativt vaccin mot den mycket smittsamma och allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar. Avtalet omfattar även fortsatt utveckling av två andra vacciner med stor potential inom djurhälsa.

Ed Torr och Niels Holck förstärker styrelsen

På årsstämman i Intervacc den 11 juni, valde stämman in de två av valberedningen föreslagna personerna Ed Torr och Niels Holck som nya ledamöter i styrelsen. Båda ledamöterna har omfattande erfarenhet från verksamheter inom både internationell och nordisk djurhälsa. Viktiga tillskott i styrelsen när bolaget nu står inför en tillväxtfas och marknadsintroduktion av Strangvac, det första egenutvecklade vaccinet mot den allvarliga infektionssjukdomen kvarka som drabbar hästar.

Covid-19

Under andra kvartalet fortsatte den globala Covid-19 pandemin och Intervacc har liksom andra företag utmanats av pandemin och dess effekter. Bolaget har vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder för att övervaka och minska effekterna av Covid-19 såsom säkerhets- och hälsoåtgärder för våra anställda. Under det andra kvartalet har påverkan på vår verksamhet varit begränsad.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Ändrat antal aktier och röster i Intervacc AB (publ)

Antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) har ändrats till följd av att 35 925 nya aktier har emitterats. Anledningen är utnyttjande av personaloptioner under personaloptionsprogram 2017/2020:1 respektive teckningsoptioner under incitamentsprogram 2017/2020:2 båda antagna vid bolagsstämma den 8 juni 2017, vilka har kunnat utnyttjas för teckning fram till och med den 8 juni 2020.

De nu avslutade incitamentsprogrammen resulterade i utnyttjande av totalt 249 292 personaloptioner som ger rätt till köp av 282 700 aktier och 42 500 teckningsoptioner som ger rätt till köp av 48 025 aktier. Efter slutförd registrering av emitterade aktier uppgår det totala antalet aktier och röster i Intervacc AB (publ) per den 7 juli 2020 till 50 160 388.

 

Certified adviser

Eminova Fondkommission är Intervaccs Certified Adviser och ansvarar för att Bolaget lever upp till Nasdaq First North Growth Markets regelverk.

Eminova Fondkommission AB
Biblioteksgatan 3, 3 tr.
114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

Kommande rapporttillfällen

12 november, 2020 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020
18 februari, 2021 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2020

För mer information vänligen kontakta

Andreas Andersson, VD
Tel:   +46 (0)8 120 10 601
Mob: +46 (0)73 335 99 70
andreas.andersson@intervacc.se

Fullständig delårsrapport för perioden januari - juni 2020 bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgänglig på www.intervacc.se

Denna information är sådan information som Intervacc AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 08:30 CET.

Om Intervacc

Intervacc AB (publ) är ett bolag inom Biotekniksektorn. Bolagets huvudområden är att utveckla moderna sub-enhetsvacciner mot ekonomiskt betydelsefulla bakteriella infektioner, i första hand inom djurhälsovård. Bolagets vaccinkandidater bygger på mångårig forskning vid Karolinska Institutet och Sveriges Lantbruks-universitet som lagt grunden till den teknikplattform som utgör basen i Bolagets forsknings- och utvecklingsarbete. Intervacc aktien är sedan i april 2017 noterad på Nasdaq First North Growth Market.