22:01:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-22 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-29 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-23 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-15 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-22 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-08 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2022-05-23 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-28 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-24 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-22 Extra Bolagsstämma 2021
2021-06-09 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-19 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-26 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-12 Extra Bolagsstämma 2020
2020-05-13 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-12-13 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-15 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISAB 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2018
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-17 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-28 Kvartalsrapport 2017-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Inhalation Sciences Sweden, ISAB, är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus mot framställning och utvecklande av laboratorieinstrument. Instrumenten används för att mäta partiklar i inandningsluften och hur luftens sammansättning påverkar lungorna. Bolaget säljer produkter under varierade varumärken, främst på den europeiska marknaden. Inhalation Sciences Sweden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Huddinge.
2022-02-28 08:00:00

(Stockholm, Sverige, 28 februari 2022) Inhalation Sciences AB meddelar att bolagets bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida.

För att läsa hela rapporten vänligen besök http://inhalation.se/investors/finansiella-rapporter/

Sammanfattning av delårsrapporten
 • Nettoomsättningen i Q4 ökade med 97% i jämförelse med samma period året innan. Orderingången hade en ökning med 12% medan orderstock ökade med hela 106% jämfört med Q4 2020.
 • Antal och det totala värdet av våra offertförfrågningar ökade med 50% jämfört med samma period året innan.
 • Den kliniska studien av PreciseInhale avslutades framgångsrikt vid planerad tid och budget. Vi förbereder oss nu att staka ut den mest optimala vägen framåt för bolaget i klinisk miljö.
 • Bolaget har inlett en uppgradering av vårt kvalitetsledningssystem med målet att bli helt kompatibla med ISO 13485, ett kvalitetssystem som kan användas av industrin inom både pre-klinik och klinik.

Fjärde kvartalet (okt-dec) 2021

Nettoomsättning 4 160 tkr (2 114)

Rörelseresultat -3 005 tkr (-4 257)

Resultat per aktie före utspädning -0,27 SEK (-0,50)

Resultat per aktie efter utspädning -0,27 SEK (-0,50)

Orderingång* under perioden 7 305 tkr (6 540)

Orderstock** vid periodens utgång 5 040 tkr (2 445)

Rapportperioden (jan-dec) 2021

Nettoomsättning 9 422 tkr (10 137)

Rörelseresultat -16 571 tkr (-8 741)

Resultat per aktie före utspädning -1,46 SEK (1,14)

Resultat per aktie efter utspädning -1,46 SEK (1,14)

Orderingång under perioden 9 930 tkr (9 890)

Orderstock vid periodens utgång 5 040 tkr (2 445)

* Orderingång är värdet på produkter och tjänster som sålts under aktuell period, dvs försäljning och inte att förväxlas med nettoomsättningen.

** Orderstock är signerade kund-kontrakt för både produkter och tjänster som ännu inte fakturerats kunderna, där arbete fortfarande pågår och leverans ännu inte skett till kund.

Utvalda finansiella data i sammandrag

2021okt 2020okt-dec 2021jan-dec 2020jan-dec
-dec
Nettoomsättning, tkr 4 160 2 114 9 422 10 137
Rörelseresultat, tkr -3 055 -4 257 -16 571 -8 741
Resultat efter skatt, tkr -3 084 -4 288 -16 609 9 875
Balansomslutning, tkr 26 112 18 488 26 112 18 488
Periodens kassaflöde, tkr -4 074 -3 417 6 348 3 249
Periodens kassaflöde per -0,36 -0,4 0,63 0,38
aktie (SEK)
Likvida medel, tkr 14 395 8 047 14 395 8 047
Resultat per aktie före -0,27 -0,5 -1,46 1,14
utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter -0,27 -0,5 -1,46 1,14
utspädning (SEK)
Eget kapital, tkr 19 678 10 475 19 678 10 475
Eget kapital per aktie 1,73 1,21 1,73 1,21
(SEK)
Soliditet, % 75,36% 56,66% 75,36% 56,66%
Forsknings-och 45,45% 41,89% 45,59% 43,91%
utvecklingskostnader/rörelse
kostnader, %
Antal aktier 11 375 8 635 180 11 375 734 8 635 180
734

Verksamhet

Inhalation Sciences Sweden AB (publ), Org. Nr. 556665-6038, är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Huddinge. Bolagets huvudkontor är beläget på Hälsovägen 7, 141 57 Huddinge.

Bolaget bedriver försäljning och utveckling av tekniskt avancerade laboratoriesystem inom inhalation, med huvudprodukten PreciseInhale och tillhörande moduler samt avancerade kontraktsuppdragstjänster genom IRS. Båda affärsområdena innefattar lungforskning, där noggranna mätningar av läkemedelssubstanser och partiklar i inandningsluft ger svar på hur dessa beter sig i lungorna och därmed påverkar individers hälsa.

Väsentliga händelser under det fjärde kvartalet (okt-dec) 2021
 • Den 19 oktober, signerade bolaget ny order med ett stort kinesiskt läkemedelsbolag till ett värde av 2 025 000 I ordern ingår ett PreciseInhale system samt DissolvIt.
 • Den 25 oktober meddelade bolaget att man fått det viktiga patentet för cellkulturmodulen XposeALI förlängt i USA till 2034.
 • Den 29 oktober, signerade bolaget ny order med ett stort globalt läkemedelsbolag till ett värde av 2 900 000 SEK. Denna order är en av dem största i bolagets historia och i det ingår bland annat ett PreciseInhale system. läkemedelsbolaget är sedan tidigare kund till ISAB.
 • Den 9 november, signerade ISAB en ny order för sin nya In Vivo modul för möss med det italienska läkemedelsbolaget Chiesi. Orderns värde är på 355 000 SEK och Chiesi är sedan tidigare en kund till ISAB.
 • Den 17 november, meddelade bolaget att man signerat nytt kontraktforskningsuppdrag (IRS) med Akari Therapeutics. Kontraktets värde är 900 000 SEK och omfattar bolagets IPL-metod (Isolated Perfused Lung) för Akaris senaste farmakokinetiska studie.
 • Den 19 november, meddelade bolaget att man har förlängt leasingavtalet med Karolinska Institutet (KI). Avtalet gäller företagets nya modul för marsvin och är värt 100 000 SEK Den 8 december meddelade bolaget att man signerat ett viktigt forskningsprojekt tillsammans med Chiesi och Karolinska Institutet ( KI ) för ett värde på 550 000 SEK.
 • Den 8 december meddelade bolaget att man signerat ett viktigt forskningsprojekt tillsammans med Chiesi och Karolinska Institutet ( KI ) för ett värde på 550 000 SEK.
 • Den 20 december meddelade bolaget att man slutfört den pågående kliniska studien av PreciseInhale system där man uppnått uppsatta mål med precis dosering och kontroll. Detta är nog en av företagets största milstolpar och öppnar möjligheten till den kliniska marknaden för ISAB värderat till minst 5 Miljarder SEK.
Väsentliga händelser under rapportperioden (jan-dec) 2021
 • Den 10 februari, meddelade ISAB att man fått ett utökat internationellt registrerat varumärke för PreciseInhale ® i strategiska marknader såsom USA, Indien, Kina och
 • Den 16 augusti meddelade bolaget att man fått det viktiga patentet för aerosol-generering via PreciseInhale förlängt i USA till augusti 2034.
 • Den 12 oktober, meddelade ISAB den förnyade samarbetet med Karolinska Institutet gällande valideringen av nya modulen XposeAli ® MP (Micro Perfusion) samt Marsdamm-studien.
 • Den 29 september annonserade ISAB sitt samarbete med Redeye för bolagsanalys och utökat samarbete gällande IR aktiviteter.
 • Den 25 November, meddelade ISAB att man fått registrerat varumärke för PreciseInhale ® , DissolvIt[®] och XposeALI[®] i USA.
Väsentliga händelser efter rapportperioden
 • Det 18 januari meddelade bolaget att man skickat en ansökan om en studie (whitepaper) till FDA. Det gäller DissolvIt och för att kunna få den godkänt som rekommenderat upplösningsmetod vid inhalationsstudier.

Bolagshändelser

Vid årsstämman den 8 juni 2021 omvaldes styrelseledamöterna Per Gerde, Sonja Gerde och Klaus Gottwald, Mårten Winge och Daniel Spasic. Till styrelseordförande valdes Daniel Spasic.

Flerårsöversikt

tkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 9 422 10 137 8 949 5 441 8 022 7 216 8 086
Resultat efter -16 609 9 875 -4 345 -11 883 -6 358 -5 365 -2 854
finansnetto
Balansomslutning 26 112 18 488 23 198 19 653 23 313 10 427 9 191
Soliditet, %, 75 57 22 55 68 40 26
Medeltal 9 8 7 6 5 5 5
anställda

VD kommenterar  

Verksamhetsåret 2021 fortsatte att vara ännu ett år med utmaningarna kring COVID-19 och dess effekter på vår verksamhet. Vi har trots utmaningarna och restriktionerna lyckats navigera året på ett bra sätt och känner oss stolta att kunna summera året som ett positivt och framgångsrikt år för Inhalation Sciences AB.

Kvartal 4, 2021 kan sammanfattas enligt följande:
 • Försäljningen nådde en toppnotering på strax över 7 300 000 SEK i intagna försäljningsorders. Vi har omsatt en del av dessa under samma period och arbetar vidare med att omsätta vår orderstock under de kommande månaderna.
 • Den kliniska studien av PreciseInhale avslutades framgångsrikt med påvisad effekt gällande 1) precis och noggrann dosering (regional targeting) och 2) större effektivitet jämfört med en standardinhalator i en klinisk miljö. Studien avslutades på tid och budget och vi förbereder oss nu att staka ut den mest optimala vägen framåt för bolaget i klinisk miljö.
 • En ansökan till amerikanska Food and Drug Administration (FDA) skickades in i januari 2022 med målsättningen av att erhålla en FDA rekommendation för vår upplösningsmodul DissolvIt inom inhalationsforskning och utveckling. Ansökan är ett resultat av flera månaders dialog med FDA, och marknadspotentialen för DissolvIt efter en möjlig FDA rekommendation är oerhört stor med tanke på att vi etablerar metoden som en "Golden Standard Dissolution metod". Detta kan komma att styra kunder och forskningsinstitut inom inhalationsforskning och utveckling till bolaget.

I tillägg till dessa viktiga strategiska uppnådda mål, så har vi även fortsatt att målmedvetet bearbeta befintliga- och nya kunder. Värdet av våra offertförfrågningar har ökat med 50% jämfört med samma period året innan. Vi planerar också att ytterligare stärka vår kommersiella organisation i början av 2022.

Slutligen, så har bolaget inlett en uppgradering av vårt kvalitetsledningssystem med målet att bli helt kompatibla med ISO 13485, ett kvalitetssystem som kan användas av industrin inom både pre- klinik och klinik. Kraven på bolaget och våra produkter och tjänster kommer att bli högre med tiden, drivet av både regulatoriska standards samt av de förväntningar som finns hos våra

kunder.

Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande 2022 där vi kan fortsätta att arbeta utifrån vår strategiska plan, utveckla Inhalation Sciences AB tillsammans med våra kunder samt öka mervärdet för våra samarbetspartners och ägare.

Huddinge den 28 februari 2022

Manoush Masarrat
VD