06:00:18 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-12-14 08:22:00

Inför årsstämman den 9 maj 2023 i Idogen AB (publ), har valberedningen framlagt sitt förslag avseende val och arvodering av styrelse och revisor. Valberedningen föreslår omval av hela styrelsen med Agneta Edberg,  Christina Herder, Sharon Longhurst och nyval av Jan Holgersson.  Agneta Edberg föreslås till omval som styrelseordföranden.

Valberedningen inför årsstämman har bestått av Tobias Ekman (ordförande), Niklas Wallett och Leif G. Salford. Styrelsens ordförande Agneta Edberg har adjungerats till valberedningen.

Inför årsstämman föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter, att omval ska ske av Agneta Edberg, Christina Herder och Sharon Longhurst. Jan Holgersson som varit adjungerad under hösten och med i vetenskapliga rådet under senare år föreslås till ordinarie ledamot.

Jan Holgersson är verksam som professor i Transplantationsimmunologi vid Göteborgs universitet, är chef för Vävnadstypningslaboratoriet och tidigare chef för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin samt Stamcellslaboratoriet vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hans forskning är inriktad på att förstå de immunologiska mekanismer som ligger bakom avstötning av transplanterade organ och vävnader. Ett annat viktigt arbete har varit att stötta utvecklingen av diagnostik för detektion och semikvantifiering av antikroppar mot blodgrupp ABH antigen och andra vävnadsantigen (non-HLA). Jan Holgersson är också styrelseordförande i det svenska biotech-bolaget VERIGRAFT AB.

Jan har deltagit i bolagets arbete med den fördjupade kartläggningen av verkningsmekanismerna för bolagets teknologiplattform.

Valberedningen föreslår att omval ska ske av Agneta Edberg som styrelseordförande samt att styrelsearvode (plus sociala avgifter) ska utgå med oförändrat 300000 kr per år till styrelseordförande och med vardera 150000 kr per år till övriga styrelseledamöter.

Information om personerna som föreslås för omval och nyval finns i årsredovisningen och på bolagets hemsida (www.idogen.com).

Vidare föreslår valberedningen att ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisor samt att Deloitte AB omväljs som revisor. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Maria Ekelund fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Årsstämman i Idogen AB kommer att hållas den 9 maj 2023 kl. 15.00 på Medicon Village i huvudbygganden Spark konferensrum Collaboration, Scheeletorget 1, Lund. Kallelsen till årsstämman beräknas offentliggöras senast under vecka 15.

Lund den 14 december 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf. VD, Idogen AB

Tel: +46 70374 71 56

E-post:christina.herder@idogen.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 08.22.

Certified Advisor:

Vator Securities

Idogens (Nasdaq First Growth Market: IDOGEN) unika teknologiplattform möjliggör utveckling av olika tolerogena cellterapier med potential att återupprätta immunförsvarets tolerans för att motverka dess angrepp mot t ex biologiska läkemedel, transplanterade organ eller kroppens egen vävnad. Bolagets längst framskridna program IDO 8 syftar till att behandla blödarsjuka patienter som utvecklat en oönskad immunrespons mot sin läkemedelsbehandling. Idogen har, som tidigare meddelats, fått godkännande från de svenska och norska läkemedelsmyndigheterna att genomföra den första kliniska fas I/IIa-studien med sin läkemedelskandidat inom IDO 8-programmet i patienter med svår blödarsjuka, s.k hemofili.

Bolagets andra utvecklingsprogram, IDO T, är målet att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett ytterligare program, IDO AID, inriktar sig Idogen på att utveckla behandling av olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com