05:58:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-07 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-08 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-23 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-31 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-10 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-13 Extra Bolagsstämma 2022
2022-11-25 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-05 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-04 Årsstämma 2022
2022-01-19 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-24 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-02-09 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-27 Split IDOGEN 10:1
2020-05-13 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2020-05-12 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-01-29 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-26 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2019-06-25 Årsstämma 2019
2019-04-29 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-06 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2018-04-24 Årsstämma 2018
2018-04-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-06 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-26 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-30 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2017-05-17 Årsstämma 2017
2017-04-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-26 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-18 Ordinarie utdelning IDOGEN 0.00 SEK
2016-02-17 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-29 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-27 Kvartalsrapport 2015-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Idogen är verksamma inom bioteknik. Bolagets affärsinriktning är att utveckla vaccinkandidater för behandling av sjukdomar som negativt påverkar immunförsvaret. Vaccinen avses att användas i de fall där det uppkommit autoimmuna sjukdomar och efter organavstötning, särskilt vid de fall där de bildats antikroppar mot intagningen av patientens ordinarie läkemedel. Bolaget grundades under 2008 och har sitt huvudkontor i Lund.
2022-11-25 08:03:00

Idogen AB:s delårsrapport för januari till september 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida https://idogen.com/investerare/finansiella-rapporter/

Tredje kvartalet (juli-september 2022)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (7 171) TSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -14 343 (-5 249) TSEK

 • Kvartalets resultat uppgick till -14 398 (-5 191) TSEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 879 (-9 029) TSEK

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,28) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,28) SEK

Perioden (januari-september 2022)
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 159 (10 580) TSEK

 • Rörelseresultatet uppgick till -36 212 (-25 413) TSEK

 • Kvartalets resultat uppgick till -36 286 (-25 326) TSEK

 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -38 111 (-25 116) TSEK

 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,58 (-1,39) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,58 (-1,39) SEK

Väsentliga händelser under tredje kvartalet
 • Idogen samlar vetenskapliga rådgivare vid den vetenskapliga konferensen ISTH 2022 i London.

 • Idogen har erhållit godkännande av regionala etikkommittéen för att genomföra klinisk fas I/IIa-studie inom

IDO 8-programmet för blödarsjuka vid Oslo Universitetssjukhus.
 • En extra bolagsstämma 6 sep väljer Joakim Söderström till ny styrelseordförande och Niklas Wallet till ny
ledamot.
 • Christina Herder utses till tf VD efter Anders Karlsson.
Väsentliga händelser under perioden
 • Idogen lämnar in ansökan om klinisk prövning med IDO 8 till norska läkemedelsverket, NoMA.

 • Idogen presenterar bolagets tolerogena cellterapiplattform på den vetenskapliga kongressen 5th Antigen-Specific ImmuneTolerance Summit.

 • Idogen ingår avtal med Vator Securities AB avseende tjänsten som Certified Adviser från 15 maj.

 • Idogen tillförs 41 MSEK efter emissionskostnader i företrädesemission.

 • Idogen får godkännande från Läkemedelsverket att starta sin kliniska fas 1/2a-studie inom IDO 8-programmet.

 • Idogen stärker organisationen med nyckelkompetenser inför klinisk utvecklingsfas.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
 • Första patient i IDO 8 studien inkluderas i Norge

 • Styrelsen beslutar att ytterligare intensifiera sitt fokus på IDO 8-programmet och att göra tillfälligt uppehåll i

IDO T och IDO AID programmen i kombination med andra effektiviseringar gör att bolaget kraftigt kan sänka de

löpande kostnaderna.
 • Utnyttjande av teckningsoptioner ger 280 TSEK före kostnader.

 • Agneta Edberg utses till ny styrelseordförande i Idogen med anledning av förändringar i styrelsen.

 • Styrelsen föreslår en företrädesemission om drygt 38 MSEK.

 • Styrelsen kallar till extra bolagsstämma 13 december

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christina Herder, tf vd, Idogen AB

Tel: +46 70 374 71 56

E-post: christina.herder@idogen.com

Certified Advisor:
Vator Securities AB,

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 08:03 CET.

Bolagets andra utvecklingsprogram, IDO T, är målet att förhindra avstötning av transplanterade njurar. I ett ytterligare program, IDO AID, inriktar sig Idogen på att utveckla behandling av olika autoimmuna sjukdomar. Behandlingen för samtliga indikationer baseras på patientens egna celler och förväntas ha en gynnsam säkerhetsprofil samt långvarig effekt. Att en kort behandlingsinsats har potential att ge en mycket långvarig effekt är en stor hälsoekonomisk fördel för såväl patienter som vårdande enheter. Mer information om Idogen finns att tillgå viahttps://www.idogen.com