08:39:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2022-06-13 15:54:24

Gabather AB (publ) ("Bolaget") avhöll den 13 juni 2022 årsstämma i Södertälje. Med stöd av tillfälliga lagregler hölls årsstämman som en hybridsstämma med möjlighet att både delta fysiskt och genom poströstning. Årsstämman beslutade bland annat att ajournera vissa beslut till en fortsatt bolagsstämma att hållas den 5 juli 2022. Vid årsstämman fattades vidare bland annat följande beslut.

Ajournering av beslut till fortsatt bolagsstämma

Årsstämman informerades om att på grund av administrativa svårigheter har den av Bolaget framtagna årsredovisningen för 2021 inte kunnat upprättas formellt i rätt tid. Ingen upprättad årsredovisning och revisionsberättelse lades därför fram på stämman. Årsstämman informerades om att årsredovisningen inom kort ska upprättas formellt och därefter publiceras på hemsidan.

Årsstämman beslutade därför att ajournera beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för deras förvaltning av bolagets angelägenheter samt beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust för räkenskapsåret 2021. Dessa frågor ska anstå till fortsatt bolagsstämma som årsstämman beslutade ska hållas den 5 juli 2022 kl. 15.00 i konferensrum Cerebrum, på Forskargatan 20 G, Bygg 212, plan 5, 151 36 Södertälje. Rösträttsregistrering startar kl. 14.30.

Den fortsatta bolagsstämman är självständig från dagens årsstämma och kommer endast hållas genom fysiskt deltagande innebärandes att deltagande genom poströstning ej är möjligt. Rätt att delta vid den fortsatta bolagstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 27 juni 2022 dels var anmäld till dagens årsstämma eller anmäler sin avsikt att delta vid den fortsatta bolagsstämman senast den 29 juni 2022. Anmälan ska ske skriftligen via e-post till gabather@fredersen.seeller per post till Gabather AB c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm. Vid anmälan ska namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två) anges.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå genom bank eller värdepappersinstitut, måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 29 juni 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom.

Om aktieägare avser låta sig företrädas på den fortsatta bolagsstämman av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, daterad och undertecknad av aktieägaren. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör i god tid före den fortsatta bolagsstämman insändas till Bolaget på den ovan angivna adressen. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på www.gabather.com och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Mer information om den fortsatta bolagsstämman kommer att publiceras på Bolagets webbsida, www.gabather.com, i god tid före stämman.

Styrelse

Inför årsstämman förelåg förslag från valberedningen att styrelsen fram till nästa årsstämma skulle bestå av fyra ledamöter genom att Anders Lönnberg, Bert Junno och Olov Sterner omvaldes, samt att Michael-Robin Witt nyvaldes, till styrelseledamöter. Vid årsstämman lades fram alternativt förslag från deltagande aktieägarna om att styrelsen istället skulle bestå av tre ledamöter genom att Anders Lönnberg och Bert Junno omvaldes, samt att Michael-Robin Witt nyvaldes, till styrelseledamöter. Årsstämman beslutade enligt deltagande aktieägarnas alternativa förslag. Årsstämman beslutade även att omvälja Anders Lönnberg till styrelseordförande.

Årsstämman beslutade vidare om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag.

Revisor

Till revisor omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Beslut fattades om att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning inför nästa årsstämma

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om principer för utseende av valberedningen. Jakob Nilsson valdes, på förslag från de på stämman deltagande aktieägarna, till representerat för övriga aktieägare i valberedningen.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

För mer information, kontakta:

Michael-Robin Witt, VD, Gabather AB
Tel: 073-687 28 39
E-post: mrw@gabather.se