10:05:26 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2021-11-11 21:35:22

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, ("Gabather" eller "Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 november 2021 kl. 16.00 i Scandic Skogshöjd lokaler på Täppgatan 15 i Södertälje. Rösträttsregistrering börjar kl. 15.30.

Styrelsen har beslutat att extra bolagsstämman ska genomföras som hybridstämma. Detta innebär att man som aktieägare kan välja om man vill närvara fysiskt på plats eller vara involverad i bolagsstämman på distans genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Information om de av extra bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 29 november 2021, så snart utfallet av röstningen har slutligt sammanställts.

Anmälan fysiskt deltagande

Rätt att delta på extra bolagstämman fysiskt har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 november 2021, dels senast den 23 november 2021 till Bolaget anmäler sin avsikt att delta på extra bolagstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller via e-post till gabather@fredersen.se.Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, dvs. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i bolagsstämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 23 november 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Sker deltagande med stöd av fullmakt bör denna, tillsammans med förekommande registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar, insändas i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förhandsröstning

Tillfälliga lagregler innebär en möjlighet för Gabather att ordna med förhandsröstning vid extra bolagsstämman. Gabathers styrelse har beslutat att erbjuda denna möjlighet, dvs. den som väljer att inte delta fysiskt på extra bolagsstämman kan lämna sin röst i förväg.

Vid deltagande på extra bolagsstämman genom förhandsröstning gäller till viss del samma regler som vid fysiskt deltagande. Rätt att delta vid extra bolagsstämman genom förhandsröstning har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 november 2021, dels anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst till Bolaget senast den 26 november 2021.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste registrera aktierna i eget namn för att bli upptagen som aktieägare i framställningen av aktieboken. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd senast den 23 november 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste instruera förvaltaren härom

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.gabather.com. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till bolagsstämman för de aktieägare som vill delta på bolagsstämman genom förhandsröstning. Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 26 november 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till "Extra bolagsstämma", c/o Fredersen Advokatbyrå, Lästmakargatan 18, 111 44 Stockholm eller per e-post till gabather@fredersen.se.Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid extra bolagsstämman

(Nina Johnsson)

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringspersoner

(August Ysander)

6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna
8. Avslutning

Beslutsförslag

Val av ordförande vid extra bolagsstämman (punkt 2)

Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Nina Johnsson vid Fredersen Advokatbyrå, eller den som styrelsen utser vid hennes förhinder, utses till ordförande vid extra bolagsstämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av Fredersen Advokatbyrå på uppdrag av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken, fysiskt närvarande aktieägare samt inkomna förhandsröster och som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Val av en eller två justeringspersoner (punkt 5)

Till person att jämte ordföranden justera protokollet från bolagsstämman föreslås jur.kand. August Ysander vid Fredersen Advokatbyrå eller den som styrelsen anvisar vid hans förhinder. Justeringspersonens uppdrag att justera protokollet från bolagsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blivit rätt återgivna i protokollet från bolagsstämman.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut om nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägare enligt följande.

1. Aktiekapitalet ökas med högst 1 986 357 kronor genom emission av högst 4 469 302 aktier. Vidare emitteras högst 4 469 302 teckningsoptioner av serie TO 1. Bolagets aktiekapital kan komma att öka med ytterligare högst 993 178 kronor och antalet aktier kan komma att öka med ytterligare högst 2 234 651 aktier vid utnyttjande av serie TO 1. 
2. De nya aktierna och teckningsoptionerna ska ges ut i enheter, så kallade units. Varje unit består av en (1) aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO 1, där två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden från och med 18 oktober 2022 till och med 29 oktober 2022, till kursen sex (6,00) kronor.
3. Teckningskursen för varje unit ska uppgå till fyra (4,00) kronor. Teckningskursen per aktie uppgår till fyra (4,00) kronor. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.  Överkursen (dvs. den del av teckningskursen som överstiger aktiens kvotvärde) ska hänföras den fria överkursfonden.
4. Innehav av en befintlig aktie i Bolaget på avstämningsdagen den 1 december 2021 ska berättiga till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter ska berättiga till teckning av en (1) unit.
5. För det fall att inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen besluta om fördelning av units som inte tecknats med stöd av uniträtter inom ramen för emissionens högsta belopp. Tilldelning ska därvid ske enligt följande:

a. I första hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till dem som även tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske i förhållande till det antal uniträtter som utnyttjats för teckning av units.

b. I andra hand ska tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter ske till andra som endast anmält sig för teckning utan stöd av uniträtter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det antal units som var och en tecknat.

6. Teckningsperioden ska löpa från och med den 3 december 2021 till och med den 17 december 2021. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning. Detta ska ske senast sista dagen i teckningsperioden. 
7. Teckning med stöd av uniträtter ska ske genom betalning. Teckning utan stöd av uniträtter ska ske på teckningslista varvid betalning ska erläggas senast tre bankdagar från avsändandet av besked om tilldelning.
8. De nya aktierna ska berättiga till utdelning den första avstämningsdagen för utdelning avseende aktier som infaller närmast efter att de registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB. För teckningsoptionerna av serie TO 1 gäller, utöver vad som anges i detta beslut, de villkor som framgår av Bilaga A.
9. Verkställande direktören bemyndigas att göra de mindre justeringar i beslutet och villkoren enligt Bilaga A som kan visa sig erforderliga i samband med registrering.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 13 407 913. Bolaget innehar inga egna aktier.

Formulär för förhandsröstning, fullmaktsformulär, styrelsens fullständiga förslag samt relaterade handlingar kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida åtminstone två veckor före bolagsstämman. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och Bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Bolaget har sitt säte i Södertälje.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf  

Södertälje i november 2021

Gabather AB (publ)

Styrelsen