08:42:15 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-03 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-31 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-13 Årsstämma 2022
2022-05-09 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2022-04-28 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-28 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-04 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2021-06-03 Årsstämma 2021
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-28 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-05 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2020-06-04 Årsstämma 2020
2020-04-21 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-13 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-12 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2019-05-22 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-08 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-22 Split GABA 4:1
2018-03-07 Extra Bolagsstämma 2017
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-13 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2017-05-19 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-19 Årsstämma 2017
2017-02-14 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-24 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-22 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-17 Ordinarie utdelning GABA 0.00 SEK
2015-02-13 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Gabather är ett läkemedelsbolag. Idag innehas affärsinriktning mot att utveckla läkemedelskandidater för behandling av nervsjukdomar. Särskilt fokus ligger på stimulering av gamma-aminosmörsyra, som är den huvudsakliga hämmande signalsubstansen i hjärnan. Läkemedelskandidaterna är idag patenterade på global nivå. Gabather etablerades under 2014 och har sitt huvudkontor i Malmö.
2021-05-03 12:20:00

Aktieägarna i Gabather AB (publ), org.nr 556970-5790, kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2021 kl. 13.00 i Scandic Skogshöjd lokaler på Täppgatan 15 i Södertälje. Rösträttsregistrering börjar kl. 12.30 och avbryts när stämman öppnas.

Gabather värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa möjliga sätt bidra i arbetet med att begränsa spridningen av coronaviruset. Som en del i detta kommer Gabather att iaktta vid var tid gällande restriktioner och myndighetsrekommendationer. Av denna anledning uppmanas aktieägare att tillvarata möjligheten att rösta via ombud. Vidare har Gabather beslutat att lokalen ska städas en extra gång innan årsstämman samt att handsprit och munskydd ska tillhandahållas. Aktieägare kan ta del av verkställande direktörens presentation på bolagets hemsida efter årsstämman. Aktieägare har möjlighet att på förhand ställa frågor som besvaras av verkställande direktören i samband med presentationen. Frågorna ska senast den 31 maj 2021 skickas via e-post till ks@gabather.commed rubrikraden "Aktieägarfrågor 2021".

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 26 maj 2021, dels senast den 28 maj 2021 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Gabather AB, c/o Fredersen Advokatbyrå, Turning Torso, 211 15 Malmö eller via e-post till gabather@fredersen.se.Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att motta en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 maj 2021 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 28 maj 2021. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.gabather.com, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
11. Fastställande av antal styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
13. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
14. Val av styrelseordförande
15. Val av revisor och eventuella revisorssuppleanter
16. Beslut om principer för utseende av valberedningen
17. Val av representant för övriga aktieägare i valberedningen
18. Beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner
19. Beslut om ändring av bolagsordningen
20. Beslut om förslag från aktieägarna Kristian Falk, Marco Trajkovic, Magnus Esselmark, Jakob Nilsson, Robin Thagesson, Niclas Blomström och Patrik Blomström om att inrätta en IR-/kommunikationsfunktion
21. Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten
22. Avslutning

Beslutsförslag

Utdelning (punkt 9)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2020 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden, val av ledamot till valberedningen, beslut om principer för utseende av valberedningen samt upplysning om val av ordförande vid bolagsstämman (punkt 2 och punkterna 11-17)

Valberedningen, som har bestått av ordföranden Jakob Nilsson, som valdes vid årsstämman 2020, Kristian Falk, som representerat sitt eget innehav, Niclas Blomström, som representerat Patrik Blomström och sitt eget innehav samt Svein Mathisen, styrelsens ordförande, föreslår följande:

att styrelsen ska bestå av fem ledamöter och inga suppleanter,

att ett registrerat revisionsbolag ska utses,

att styrelsearvode ska utgå med 225 000 kronor till ordförande och med 125 000 kronor vardera till övriga ledamöter,

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Svein Mathisen, Olov Sterner, Gunilla Ekström, Lars Persson och Mogens Nielsen,

att Svein Mathisen omväljs till styrelseordförande,

att Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB väljs till revisionsbolag, varvid Öhrlings PricewaterhouseCoopers har upplyst att auktoriserade revisorn Magnus Lagerberg kommer att utses till huvudansvarig revisor om årsstämman beslutar enligt förslaget,

att Jakob Nilsson väljs till ledamot av valberedningen samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning:

Valberedningen ska bestå av dels representanter för de två röstmässigt största aktieägarna per den 30 september 2021, dels en - av årsstämman vald - representant för övriga aktieägare. Vidare ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september 2021 är kända, kontakta de två röstmässigt största ägarna och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse representant eller inte utser en representant inom en vecka från att ha blivit tillfrågad, ska därefter följande aktieägare i röststorleksordning beredas tillfälle att utse representant tills totalt två ägarrepresentanter utsetts. Om bara en av de femton röstmässigt största aktieägarna utsett en representant till valberedningen ska valberedningen bestå av endast tre ledamöter. Styrelsens ordförande sammankallar valberedningen till ett första möte varvid valberedningen inom sig väljer en ordförande. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2022. Om någon av aktieägare utsedd ledamot i valberedningen, innan dess arbete är slutfört, avgår eller upphör att representera den aktieägare som nominerat ledamoten, ska ledamoten ersättas av annan person nominerad av aktieägaren. Om någon aktieägare som inte är representerad i valberedningen är röstmässigt större än en annan aktieägare som är representerad i valberedningen, har den röstmässigt större aktieägaren rätt att utse ledamot till valberedningen, varvid den ledamot i valberedningen som representerar den röstmässigt minsta ägaren ska lämna valberedningen. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast marginella förändringar i aktieinnehav ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före bolagsstämma där förslag från valberedningen ska behandlas. Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Valberedningen ska ha rätt att - inom en budget fastställd av styrelsen - belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter och andra konsulter som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag och får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Arvode för valberedningens arbete föreslås uppgå till 40 000 kronor till ordföranden och 20 000 kr till varje ledamot.

Valberedningen ska inför årsstämman 2022 föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, revisor, eventuell revisorssuppleant, revisorsarvoden samt principer för valberedning.

Med anledning av covid-19-pandemin kommer valberedningen att presentera förslag till stämmoordförande först vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av konvertibler eller teckningsoptioner (punkt 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller teckningsoptioner. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, med apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som ska kunna ges ut, eller, vid emission av konvertibler eller teckningsoptioner, tillkomma efter konvertering eller utnyttjande, med stöd av bemyndigandet ska vara begränsat till 25 procent av vid tidpunkten för denna kallelse utestående antal aktier. Om styrelsen beslutar om emission utan företrädesrätt för aktieägarna så ska skälet vara att kunna bredda ägarkretsen eller möjliggöra inträde för nya aktieägare av strategiska skäl, anskaffa eller möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, öka likviditeten i aktien, genomföra förvärv av projekt eller anskaffa eller möjliggöra anskaffning av kapital för förvärv av projekt.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 19)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om en redaktionell ändring i bolagsordningens § 11, varvid hänvisningen till "lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument" ersätts med en hänvisning till "lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument", vilket föranleds av en namnändring av den aktuella lagen.

Beslut om förslag från aktieägarna Kristian Falk, Marco Trajkovic, Magnus Esselmark, Jakob Nilsson, Robin Thagesson, Niclas Blomström och Patrik Blomström om att inrätta en IR-/kommunikationsfunktion (punkt 20)

Aktieägarna Kristian Falk, Marco Trajkovic, Magnus Esselmark, Jakob Nilsson, Robin Thagesson, Niclas Blomström och Patrik Blomström föreslår att bolaget ska inrätta en IR-/kommunikationsfunktion där en ny tjänst ska tillsättas som ska ansvara för bolagets kommunikation.

Beslut om bemyndigande för verkställande direktören att besluta om justering av besluten

(punkt 21)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar den verkställande direktören, eller den som den verkställande direktören i övrigt förordnar, att vidta smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering och verkställande av besluten.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 18 och 19 förutsätter för sin giltighet att de biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrig information

Årsredovisning, revisionsberättelse och fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida minst så lång tid före stämman som följer av lag. Handlingarna sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § och 57 § aktiebolagslagen.

Södertälje i maj 2021

Gabather AB (publ)

Styrelsen