22:50:09 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaLarge Cap Helsinki
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Fiskars är en tillverkare av produkter för hem och hushåll. Produktportföljen består exempelvis av saxar, trädgårds- och matverktyg. Verksamhet innehas på global nivå där produkterna säljs under olika varumärken där de mer kända inkluderar Gerberg, Iittala och Royal Copenhagen. Huvudkontoret ligger i Helsingfors.

Kalender

2020-10-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-09-09 Halvårsutdelning FSKRS 0.28 EUR
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-12 Halvårsutdelning FSKRS 0.28 EUR
2020-03-11 Årsstämma 2019
2020-02-05 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-09-06 Halvårsutdelning FSKRS 0.27 EUR
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-14 Halvårsutdelning FSKRS 0.27 EUR
2019-03-13 Årsstämma 2018
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-09-10 Halvårsutdelning FSKRS 0.36 EUR
2018-08-01 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-15 Halvårsutdelning FSKRS 0.36 EUR
2018-03-14 Årsstämma 2017
2018-02-07 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-08 Halvårsutdelning FSKRS 0.35 EUR
2017-08-01 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-10 Halvårsutdelning FSKRS 0.71 EUR
2017-03-09 Årsstämma 2016
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-02 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-04 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-10 Ordinarie utdelning FSKRS 0.70 EUR
2016-03-09 Årsstämma 2015
2016-02-09 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-29 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-13 Ordinarie utdelning FSKRS 0.68 EUR
2015-03-12 Årsstämma 2014
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2014
2014-12-09 Bonusutdelning FSKRS 2.60 EUR
2014-12-09 Extra Bolagsstämma 2014
2014-03-13 Ordinarie utdelning
2013-03-15 Ordinarie utdelning
2012-03-16 Ordinarie utdelning
2011-03-17 Bonusutdelning
2011-03-17 Ordinarie utdelning
2010-03-17 Ordinarie utdelning
2009-03-17 Ordinarie utdelning
2008-03-26 Ordinarie utdelning
2007-03-22 Ordinarie utdelning
2006-12-13 Bonusutdelning
2006-03-21 Ordinarie utdelning
2005-03-24 Ordinarie utdelning
2004-12-07 Bonusutdelning
2004-03-17 Ordinarie utdelning
2003-12-10 Bonusutdelning
2003-03-14 Ordinarie utdelning
2002-03-15 Ordinarie utdelning
2001-03-16 Ordinarie utdelning
2000-03-17 Ordinarie utdelning
1999-03-19 Ordinarie utdelning FSKRS 0.39 EUR
1998-03-20 Ordinarie utdelning
1997-03-21 Ordinarie utdelning
1996-03-22 Ordinarie utdelning
2020-03-11 18:00:00

Fiskars Oyj Abp
Börsmeddelande
11.3.2020 kl. 19.00 EET
Beslut vid Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma 2020

Fiskars Oyj Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls den 11.3.2020 i Helsingfors Mässcentrets Konferenscentrum. Bolagsstämman fastställde bokslutet för år 2019 och beviljade ansvarsfriheten till styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

DISPOSITION AV DEN VINST SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH DIVIDENDUTDELNING

Den ordinarie bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att i dividend för räkenskapsåret som utgick den 31.12.2019  utbetalas 0,56 euro per aktie. Dividenden utbetalas i två rater. Lossningsdagen för den första raten på 0,28 euro per aktie är den 12.3.2020. Den första raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen 13.3.2020  är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Dividenden utbetalas 20.3.2020.

Den andra raten på 0,28 euro per aktie skall utbetalas i september 2020. Raten betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för dividendutdelningen är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som upprätthålls av Euroclear Finland Ab. Avstämningsdagen samt dagen för dividendutdelningen skall fastställas av styrelsen på sitt möte som hålls 8.9.2020. Lossningsdagen för den andra raten skulle då vara den 9.9.2020, avstämningsdagen den 10.9.2020 och utbetalningsdagen senast den 17.9.2020.

ERSÄTTNINGSPOLICYN FÖR BOLAGETS ORGAN

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att fastställa ersättningspolicyn för bolagets organ.

VAL AV STYRELSELEDAMÖTER SAMT DERAS ARVODEN

Styrelseledamöternas antal fastställdes till nio (9). Till styrelseledamöter omvaldes Albert Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Louise Fromond, Jyri Luomakoski, Inka Mero, Fabian Månsson, Peter Sjölander och Ritva Sotamaa. Nathalie Ahlström valdes som en ny styrelseledamot. Styrelseledamöternas mandattid utgår vid den ordinarie bolagsstämman år 2021.

I sitt konstituerande möte 11.03.2020 har styrelsen valt Paul Ehrnrooth till ordförande och Jyri Luomakoski till vice ordförande. Styrelsen beslöt att tillsätta en nomineringskommitté och valde Paul Ehrnrooth som ordförande och Fabian Månsson som ledamot av kommittén, samt Alexander Ehrnrooth som en extern medlem av nomineringskommittén. Ytterligare beslöt styrelsen att tillsätta en granskningskommitté och valde Jyri Luomakoski som ordförande av kommittén samt Nathalie Ahlström, Albert Ehrnrooth, Louise Fromond och Ritva Sotamaa som medlemmar nomineringskommittén och en personal- och kompensationskommitté med Paul Ehrnrooth som ordförande, Inka Mero och Peter Sjölander som medlemmar av kommittén.

Bolagstämman beslöt att styrelseledamöternas årsarvode är 45 000 euro, styrelsens viceordförandes årsarvode är 60 000 euro och styrelseordförandes årsarvode är 90 000 euro. Därtill betalas för styrelse- och kommittémöten förutom granskningskommitténs möten ett mötesarvode om 750 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 1 500 euro per möte till styrelseordförande och ifrågavarande kommittéers ordförande. För granskningskommitténs möten betalas ett mötesarvode om 1 000 euro per möte till de styrelseledamöter som bor i Finland, ett mötesarvode om 2 250 euro per möte till de styrelseledamöter som bor utomlands och ett mötesarvode om 2 500 euro per möte till granskningskommitténs ordförande.

Ytterligare ersätts till styrelseledamöterna de rese- och andra kostnader som uppkommit i anslutning till skötandet av bolagets ärenden.

VAL AV REVISIOR SAMT REVISORNS ARVODE

Till revisor omvaldes revisionssamfundet Ernst & Young Oy för mandatperioden som utgår vid utgången av ordinarie bolagstämman 2021. Ernst & Young Oy har meddelat att CGR Kristina Sandin fungerar som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslöt att revisorns arvode skall utgå enligt rimlig räkning som är godkänd av styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier, i en eller flera omgångar, med bolagets fria eget kapital. Egna aktier kan förvärvas i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Oy till marknadspris.

Bolagets egna aktier kan förvärvas för att utveckla bolagets kapitalstruktur, för att användas som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar och som en del av bolagets incentivsystem och annars för att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller ogiltigförklaras.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för förvärv av egna aktier. Med stöd av detta bemyndigande kan förvärvet av bolagets egna aktier ske med avvikelse från förhållande av aktieägarnas aktieinnehav (riktat förvärv).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman 13.3.2019  givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.

BEMYNDIGANDE AV STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (AKTIEEMISSION)

Den ordinarie bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av sammanlagt högst 4 000 000 stycken egna aktier (aktieemission) i bolagets besittning, i en eller flera omgångar, mot vederlag eller vederlagsfritt.

Bolagets egna aktier får överlåtas till exempel som vederlag i företagsförvärv eller industriella omorganiseringar, för att utveckla bolagets kapitalstruktur eller som en del av bolagets incentivsystem.

Styrelsen besluter om samtliga övriga villkor för överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse av egna aktier kan också ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission).

Bemyndigandet är i kraft till den 30.6.2021 och upphäver det av ordinarie bolagsstämman den 13.3.2019 givna motsvarande bemyndigandet till styrelsen.
 

FISKARS OYJ ABP

Styrelsen

Mer information:         

Verkställande direktör Jaana Tuominen, tfn +358 204 39 5500
Chefsjurist Päivi Timonen, tfn +358 204 39 5050

Making the everyday extraordinary
Fiskars Groups vision är att ha en positiv och hållbar inverkan på vår livskvalitet. Våra varumärken Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford och Wedgwood är närvarande i människors vardagsliv - i hemmet, i trädgården och i utelivet. Det här ger oss ett tillfälle att göra vardagen extraordinär, idag och för framtida generationer. Fiskars Group sysselsätter cirka 7,000 människor i 30 länder och våra produkter finns tillgängliga i över 100 länder. Fiskars aktier noteras på Nasdaq Helsinki (FSKRS). Besök www.fiskarsgroup.com (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fiskarsgroup.com%2F&data=02%7C01%7Cleena.venho%40fiskars.com%7C302de1b690764000d16908d7aff575c8%7C54cc0dd41f08454f805566227c421fb6%7C1%7C0%7C637171341101057653&sdata=kR3YwpaaXnSddueuQM92AdrpCdEhzi5aEHmbjS8MUGg%3D&reserved=0) för mer information och följ oss på Twitter @fiskarsgroup.