08:59:16 Europe / Stockholm
2024-05-20 10:48:47
Flaggningsmeddelande i Tobii AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556613-9654 Tobii AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-05-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 767 735
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter9 767 735
Andel
 - aktier4,14276 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,17748 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,17748 % 9 767 735
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,16807 % 2 731 175
 
TOTALT5,34555 % 12 498 910
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter12 498 910
 - andel av rösträtter5,34555 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.