07:47:05 Europe / Stockholm
2024-05-21 10:15:54
Flaggningsmeddelande i Oncopeptides AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556596-6438 Oncopeptides AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-05-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 936 083
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter13 936 083
Andel
 - aktier6,47629 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter6,59098 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 16,59098 % 13 936 083
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade1,31689 % 2 784 462
 
TOTALT7,90787 % 16 720 545
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 720 545
 - andel av rösträtter7,90787 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har överskridits på grund av retur av utlånade aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.