07:18:10 Europe / Stockholm
2024-05-20 13:08:32
Flaggningsmeddelande i Net Insight AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556533-4397 Net Insight AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-17
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier18 300 196
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter18 300 196
Andel
 - aktier5,09701 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,97237 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,97237 % 18 300 196
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,02806 % 103 275
 
TOTALT5,00043 % 18 403 471
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter18 403 471
 - andel av rösträtter5,00043 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella värdepapperna
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.