15:33:39 Europe / Stockholm
2024-04-23 12:44:07
Flaggningsmeddelande i Immunovia AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556730-4299 Immunovia AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-04-22
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 387 113
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter4 387 113
Andel
 - aktier9,68725 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,68725 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,68725 % 4 387 113
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,18753 % 84 926
 
TOTALT9,87478 % 4 472 039
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 472 039
 - andel av rösträtter9,87478 %
 
Kommentar
Flaggning sker för passerat tröskelvärde beträffande det aggregerade innehavet. Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt avyttrat de aktuella värdepapperna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.