05:28:34 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
European Institute of Science är verksamma inom hälsovård. Idag innehas störst fokus på utveckling av diagnostiska analyser som används för kliniska laboratorium, främst inom veterinär hälsa och för hund, katt och häst. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades under 1990 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-01-31 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-30 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-17 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2021-05-14 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-01-29 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-30 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-02 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-18 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Årsstämma 2020
2020-03-16 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Extra Bolagsstämma 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-17 Årsstämma 2019
2019-05-10 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2019-04-30 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-01-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-31 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-09 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2018-04-06 Årsstämma 2018
2018-04-05 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-10-06 Extra Bolagsstämma 2017
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-29 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2017-05-26 Årsstämma 2017
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-01-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-03 Extra Bolagsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-04 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2016-04-01 Årsstämma 2016
2016-01-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-18 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2015-05-15 Årsstämma 2015
2015-04-30 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-01-30 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-31 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-03 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2014-02-28 Årsstämma 2014
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-25 Extra Bolagsstämma 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-13 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2013-05-10 Årsstämma 2013
2013-04-30 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2012-05-11 Årsstämma 2012
2012-04-30 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-12-12 Extra Bolagsstämma 2011
2011-10-31 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-12 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-12 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2011-05-11 Årsstämma 2011
2011-04-29 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-01-31 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-05-14 Årsstämma 2010
2010-05-12 Ordinarie utdelning EURI B 0.00 SEK
2010-04-30 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-08 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2020-09-01 20:41:13

PRESSMEDDELANDE
IDEON, Lund: I syfte att förstärka bolagets rörelsekapital för att säkerställa pågående försäljningsexpansion och drift av verksamheten har styrelsen beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 2 oktober 2020 för beslut om företrädesemission på 6.90 MSEK. Likvidtillförseln föreslås att ske genom att öka bolagets aktiekapital genom en företrädesemission riktad endast till bolagets aktieägarna enligt nedan. I syfte att erbjuda en attraktiv teckningskurs kommer de nya aktierna att emitteras till en kurs om 0.20 SEK motsvarande en rabatt om cirka 20 procent räknat på den genomsnittliga kursen (0.25 SEK) för perioden 2020-01-01 till 2020-08-31. Vid fulltecknad nyemission kommer de nyemitterade aktierna att utgöra 50 % av kapital och 48 % av röster.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande:

att öka bolagets aktiekapital med högst 690 160 kronor genom nyemission av högst 34 508 000 stycken aktier av serie B (med ett kvotvärde på 0,02 kr per aktie);

att emissionslikviden ska uppgå till högst 6 901 600 SEK;

att för varje tecknad aktie av serie B skall erläggas kvotvärdet 0:02 kronor och en överkurs om 0:18 kronor tillhopa 0:20 kronor i pengar varvid överkursen ska tillföras överkursfonden;

att emissionen skall ske med företrädesrätt för aktieägarna, varvid en (1) befintlig aktie oavsett serie skall berättiga till teckning av en (1) ny aktier av serie B;

att avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna nya aktier skall vara 2020-10-09;

att den som på avstämningsdagen är registrerad aktieägare i bolaget kommer för varje befintlig aktie att erhålla en stycken teckningsrätt;

att aktieteckning skall äga rum under tiden från och med 2020-10-16 till 2020-10-30, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist;

att en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktier av serie B i bolaget;

att teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom kontant betalning; 

att handel med teckningsrätter skall ske under perioden 2020-10-16 till 2020-10-28;

att aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare i bolaget,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske på fastställt formulär under teckningstiden från och med 2020-10-16 till 2020-10-30;

att betalning för de aktier som tecknas utan företrädesrätt skall erläggas kontant varvid likviddag skall vara senast 2020-11-09 eller vid förlängd teckningstid senast nio dagar efter avslutad teckningstid;

att antalet aktier, tecknade utan stöd av företrädesrätt, som ska ingå i varje post ska vara 20 000 stycken,

att teckning utan stöd av företrädesrätt ska ske enligt separat teckningslista,

att vid bristande teckning liksom vid full teckning får alla de aktier man tecknat sig för,

att vid överteckning av de aktier som inte har tecknas med företrädesrätt skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske skall lottning tillämpas,

att utgivande samt handel med betalda tecknade aktier (BTA) även kallade interimsaktier ska ske;

att de nyemitterade aktierna ska medföra rätt till utdelning innevarande räkenskapsår 2020;

att sista dag för handel inklusive teckningsrätt är den 2020-10-07;

att handel med teckningsrätter och betalda tecknade aktier kommer att ske på handelsplatsen Spotlight Stock Market (f d AktieTorget) från och med 2020-10-16;

samt att Vd skall bemyndigas att vidta sådana smärre ändringar i beslutet som kan komma att erfordras samband med genomförande och registrering av emissionen.

Ytterligare information angående nyemissionen ges i det emissionsmemorandum som bolaget kommer att publicera i samband med nyemissionen. Emissionsmemorandumet kommer att omkring 9 oktober 2020 kunna laddas ner från bolagets hemsida www.euris.se eller beställas på ovanstående adress.

Dario Kriz/ Vd

Denna information är sådan information som European Institute of Science AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020.

För ytterligare information kontakta:

Dr. Dario Kriz, European Institute of Science AB (publ), Tel. 070 - 679 18 00

                                                                       

European Institute of Science AB (EURIS) utvecklar, marknadsför och säljer egna och externa produkter för bloddiagnostik med fokus på veterinärmarknaden. EURIS är grundare av flera listade högteknologiska utvecklingsbolag belägna i nära anslutning till Lunds Universitet och IDEON Science Park.