13:05:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-08-30 Bokslutskommuniké 2024
2024-04-26 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-02-15 Kvartalsrapport 2024-Q2
2023-11-01 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2023-10-31 Årsstämma 2024
2023-10-27 Kvartalsrapport 2024-Q1
2023-08-30 Bokslutskommuniké 2023
2023-04-28 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-02-15 Kvartalsrapport 2023-Q2
2022-10-31 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2022-10-28 Årsstämma 2023
2022-10-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2022-08-30 Bokslutskommuniké 2022
2022-05-11 Extra Bolagsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-02-15 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-11-26 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2021-11-25 Årsstämma 2022
2021-08-29 Bokslutskommuniké 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-02-02 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-10-22 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-10-09 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2020-10-08 Årsstämma 2021
2020-08-28 Bokslutskommuniké 2020
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-01-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-10-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-10-17 Årsstämma 2020
2019-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2019-08-30 Bokslutskommuniké 2019
2019-05-28 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2018-10-18 Kvartalsrapport 2019-Q1
2018-10-11 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2018-10-10 Årsstämma 2019
2018-08-31 Bokslutskommuniké 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-01-29 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-11-10 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2017-11-09 Årsstämma 2018
2017-10-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-08-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-02-28 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-11-30 Årsstämma 2017
2016-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2016-09-13 Extra Bolagsstämma 2016
2016-08-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-05-26 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-02-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-11-26 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-11-04 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2015-11-03 Årsstämma 2016
2015-08-27 Bokslutskommuniké 2015
2015-05-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-02-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-11-28 Ordinarie utdelning DEX 0.00 SEK
2014-11-27 Årsstämma 2015
2014-08-29 Bokslutskommuniké 2014

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
DexTech Medical är verksamt inom bioteknik. Idag bedriver bolaget forskning och utveckling inom området för urologisk onkologi, där vanliga sjukdomar inkluderar prostatacancer. En stor del av forskningen utförs i samarbete med övriga internationella aktörer, forskningsinstitut och universitet. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget etablerades under 2004 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
2020-08-28 12:28:06

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2020-04-01 - 2020-06-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-2,2) MSEK
  • Resultat per aktie* -0,13 (-0,15) SEK

* Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 920 478. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Helår (2019-07-01 - 2020-06-30)
  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,7 (-8,4) MSEK
  • Resultat per aktie** -0,52 (-0,57) SEK
  • Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 6,1 (0,0) MSEK

** Före och efter utspädning. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier 14 912 278. För jämförelseperioden var genomsnittligt antal aktier 14 752 833. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:s kommentar

I juni avslutades DexTechs Fas IIb-studie avseende läkemedelskandidaten OsteoDex för behandling av avancerad prostatacancer, skelettmetastaserande kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), i och med att 2-års uppföljningsresultat erhållits från de sista patienterna.

Fas IIb studiens primära endpoints gällande markörer för benmetabolism hade väl uppnåtts. En klar majoritet av patienterna visade reduktion i sina skelettmarkörer i blod av den givna behandlingen med OsteoDex. Behandlingen tolererades mycket väl (få och lindriga biverkningar) och god sjukdomsbromsande effekt sågs även i de lägsta doserna. Uppbromsning och tillbakagång av sjukdomen sågs även hos patienter där sjukdomen fortskridit efter behandling med flera av de övriga tillgängliga medicinerna för kastrationsresistent prostatacancer.

I fas IIb studiens sekundära endpoints finns totalöverlevnad som studerats genom 24 månaders uppföljning efter avslutad behandling. 

Uppföljningsresultaten från studien var mycket positiva och visar att OsteoDex behandling kan bromsa sjukdomen. Resultaten visar signifikant längre överlevnad för patienter som svarat på behandlingen med en medianöverlevnad längre än 27 månader, jämfört med övriga patienter, med medianöverlevnad 14 månader (statistisk signifikans, p < 0.05). Överlevnaden 2 år efter studiestart är 65% för de patienter som svarat på behandlingen, med uppbromsning eller stabilisering av sjukdomen, jämfört med 28% för övriga patienter (signifikans, p < 0,05). Data avseende totalöverlevnad skall ses som en indikation, då dessa data, av naturliga skäl, behöver konfirmeras i en betydligt större, s.k. Fas-III-studie.

Den formella kliniska studierapporten (clinical study report, CSR) för fas IIb-studien förelåg i december 2018. Resultaten visar att OsteoDex fungerar som bromsmedicin vid mCRPC. Sjukdomsförloppet i skelettet bromsades hos en majoritet av de patienter som fullgjort hela behandlingen. Studien bekräftade också resultaten från fas I dvs. OsteoDex har en mycket hög tolererbarhet med frånvaro av allvarliga biverkningar. Behandlingen av mCRPC har som fundamental målsättning att vara livsförlängande och helst med fördragbara biverkningar.

Inget av de moderna läkemedlen är kurativt vid kastrationsresistent prostatacancer och det finns därför ett stort behov (unmet need) för nya potenta och väl fördragbara läkemedel. OsteoDex har en tydlig potential att fylla detta behov.

DexTech arbetar planenligt mot bolagets primära mål, att innan utgången av 2020 ingå avtal med en licenstagare för bolagets läkemedelskandidat OsteoDex för behandling av skelettmetastaser vid avancerad prostatacancer (mCRPC). En majoritet av våra intressenter hade uttryckt önskemål om ny kontakt när uppföljningsresultaten var färdiga, vilket i hög grad får anses förståeligt då resultatet skall ge en indikation på om OsteoDex behandlingen påverkar överlevnaden (dvs. den ultimata avsikten). Utöver nytillkomna intressenter så tar vi nu även upp kontakterna med dessa intressenter. Även om den pågående Corona-pandemin inte påverkat DexTechs ekonomi, då det kostsamma kliniska arbetet är avslutat, så har den påverkat utlicensieringsarbetet så till vida att kontakterna med intressenter går långsammare och möten begränsas till telekonferenser.

Den under sommaren 2019 genomförda företrädesemissionen (juli 2019), som tillförde bolaget 9,2 MSEK efter emissionskostnader ger bolaget uthållighet och en solid kapitalbas som finansierar licensförhandlingarna inklusive juridiska kostnader, samt tryggar bolagets fortsatta FoU.

Anders R Holmberg
Verkställande direktör

Kontaktpersoner

Anders Holmberg, verkställande direktör, +46 73 324 27 82

Gösta Lundgren, CFO, +46 70 710 47 88

Denna information är sådan information som DexTech Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020.