16:13:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFinans
IndustriInvesteringar
Vo2 är ett förvärvsbolag. Bolaget är specialiserade inom investering, ägande och vidare förvaltning av bolag inom media och teknik. Visionen är att skapa långsiktigt god avkastning för aktieägarna genom att äga och utveckla tillväxtbolag med värdepotential. Störst investeringar återfinns inom marknaderna Norden, Europa och Nordamerika. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-26 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-10-26 Extra Bolagsstämma 2021
2021-09-20 Split VO2 50:1
2021-08-25 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-21 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-07 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-11-17 Extra Bolagsstämma 2020
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2020-05-29 Årsstämma 2020
2020-05-26 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019
2019-12-09 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-30 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-03 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2019-05-31 Årsstämma 2019
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-02 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning VO2 0.00 SEK
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-05-25 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2020-08-27 14:30:00

Curando Nordic AB offentliggör härmed delårsrapport för perioden januari till juni 2020. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten. Delårsrapporten finns tillgänglig på hemsidan www.curandonordic.se och som bifogad fil.

Värt att notera
Curando har erhållit en kreditram från Erik Penser Bank AB uppgående till 5 miljoner kronor.
Rörelsens kostnader under kvartal 2 är drygt 100 TKR lägre än under kvartal 1.

KONCERNEN
2020-01-01 till 2020-06-30
Koncernens nettoomsättning uppgick till 340 (2 527) TKR.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -1 962 (-7 934) TKR.
Resultatet per aktie* efter utspädning i koncernen uppgick till -0,04 (-0,34) kronor. 
Soliditeten uppgick per den 30 juni till -21 (-68) %. 

2020-04-01 till 2020-06-30
Koncernens nettoomsättning uppgick till 135 (524) TKR.
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -959 (-2 386) TKR.
Resultatet per aktie*efter utspädning i koncernen uppgick till -0,02 (-0,10) kronor. 

MODERBOLAGET
2020-01-01 till 2020-06-30
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (573) TKR.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -1 655 (-2 494) TKR.
Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,03 (-0,11) kronor.
Soliditeten uppgick per den 30 juni 2020 till 52,7 (24,1) %.

2020-04-01 till 2020-06-30
Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0 (81) TKR.
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till -864 (-1 593) TKR.
Resultatet per aktie* efter utspädning uppgick till -0,02 (-0,07) kronor.

*Resultat per aktie: resultatet divideras med genomsnittligt antal aktier för perioden (efter utspädning inkluderar genomsnittligt antal utestående teckningsoptioner). Totalt antal aktier i bolaget per 30 juni 2020 var 54 453 338 (23 021 490). Bolaget har utfärdat totalt 1 450 000 teckningsoptioner (2019/2022) som kan konverteras till samma antal aktier från 12 december till 16 december 2022.
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning för 6 månader 2020 uppgick till 54 903 338 (23 021 490) aktier. Genomsnittligt antal aktier efter utspädning avseende kvartal 2 uppgick till 55 903 338 (23 0212 490) aktier.

Väsentliga händelser andra kvartalet
  • Årsstämma hölls den 29 maj 2020. Information om vilka beslut som fattades finns att tillgå i kommuniké publicerad samma datum.
  • Curando erhöll kreditram om 5 miljoner kronor från Erik Penser Bank AB, varav 2,5 miljoner är utbetalda.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
  • Curando meddelar att tidigare beslutad minskning av aktiekapitalet är godkänd och registrerad på Bolagsverket. Minskningen av aktiekapitalet avsätts till fritt eget kapital. Således sker ingen indragning av aktier och det totala egna kapitalet förändras inte.

Ytterligare information
Kontakta Johan Tinnerholm, VD, +46 (0) 706 - 43 24 10, johan.tinnerholm@curando.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 2020.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett "Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt: mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB (559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se).Läs mer på www.curandonordic.se.