15:52:57 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: advisory, technology och operations. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-05 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15 Split LEVEL 100:1
2018-12-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-12 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-24 15-9 2014
2014-09-03 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2014-04-25 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Split LEVEL 2:1
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-19 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-11 Split LEVEL 300:1
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-12 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-11-08 08:00:00

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North Growth market, lämnar följande rapport för perioden juli - september 2021

TREDJE KVARTALET I SAMMANDRAG JULI - SEPTEMBER 2021
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 66,9 (26,0) MSEK, en tillväxt på 157,3 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 10,0 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -3,8 (-0,6) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -5,5 (-1,5) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -6,5 (-0,5) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,2 (-1,5) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 2,7 MSEK hänförliga till integrationen av de tidigare under året förvärvade enheterna.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -8,7 (-1,8) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,15 (-0,12) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -7,0 (-0,9) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6,3 (-6,6) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -3,2 (2,2) MSEK. Periodens kassaflöde blev -9,5 (-4,4) MSEK.
 • Periodens orderingång blev 24,5 (16,5) MSEK. Total offertstock uppgår vid periodens utgång till 148,0 MSEK.
 • Resultatförsämringen i perioden är hänförlig till två faktorer, dels oväntade stora volymtapp i divisionerna Technology och Advisory, dels att koncernens integrationsprocess av förvärvade enheter har accelererats med högre än planerat integrationskostnader som följd. Företagsledningen bedömer att båda faktorerna är av övergående karaktär.
 • Det tredje kvartalet är normalt ett svagt kvartal genom att semesterperioden gör att volymerna går ner i service- och installationsaffären i Technology och i rådgivningsaffären i Advisory, I år förstärktes det naturliga säsongsmönstret inom dessa verksamheter av oväntade externt drivna volymtapp.
 • Inom Technology har koncernen ett problem med försenade projektstarter och att projekt inte kan framdrivas och vinstavräknas som planerat p.g.a förseningar orsakade av problemen i de globala logistikkedjorna som skapar komponentbrist. Dessutom har låsverksamheten inom Technology ännu inte kommit tillbaka till normal nivå på hotellaffären, en kvarhängande covid-effekt.
 • Inom rådgivningsaffären i Advisory drivs volymen till stor del av incidenter, som varit på en oväntat låg nivå under perioden. Vidare har divisionen en fortsatt kvarhängande covid-effekt som påverkar såväl volymen incidenter som riskutbildningsaffären, vilken ännu inte kommit tillbaka på normal nivå. 
 • Efter periodens utgång genomfördes den 19 oktober förvärv av det Skellefteå-baserade säkerhetsföretaget AC Säkerhet Nord AB ("AC") som kommer att ingå i division Technology. AC omsätter ca 10 MSEK, har en stark lokal position med många kunder som ligger helt i linje med divisionens inriktning. AC uppvisar god lönsamhet och växer hittills i år med ca 30 procent. Detta förvärv utgör koncernens första insteg på den högintressanta och snabbväxande marknaden i Övre Norrland.
 • Efter periodens utgång den 13 oktober kallade koncernen till en extra bolagsstämma med förslag om en företrädesemission för att skapa handlingsfrihet att genomföra koncernens tillväxtplan, samt förslag om namnbyte till Nordic LEVEL Group AB. 

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER 2021
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 154,2 (71,4) MSEK, en tillväxt på 117,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 20,7 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -0,4 (-10,8) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -4,7 (-13,9) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till -4,6 (-10,8) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -8,9 (-13,9) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 4,3 MSEK hänförliga till integrationen av de tidigare under året förvärvade enheterna.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -10,2 (-15,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,18 (-0,97) SEK före och efter utspädning
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -6,1 (-12,0) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -60,2 (1,6) MSEK. Det höga negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av det förvärv som genomfördes under andra kvartalet, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten så att periodens sammantagna kassaflöde blir 12,3 (-6,6) MSEK.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF samt finns även att ladda ner på confidence hemsida https://confidence.se/cision-block-finans-1/

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 08.00 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD, Confidence International AB

Tel 08 620 82 00
E-post: thomas.lundin@confidence.se