17:41:54 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-04-14 16:23:24

Korrigeringen hänför sig till punkt 9 och antalet ledamöter i styrelsen

 

Aktieägarna i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 maj 2020 kl 10.00, på Axkids kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 6 maj 2020, och
  • dels senast onsdagen den 6 maj 2020 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adress: Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller via e-post till admin@axkid.com.Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt ska, i förekommande fall, uppgift om antal biträden (högst två) lämnas. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 6 maj 2020 för att underlätta inregistrering. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida, www.axkid.com, och skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 6 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:

(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

(b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och

(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter
10. Beslut om fastställande av arvoden till

(a) styrelseledamöterna, och

(b) revisorerna

11. Val av

(a) styrelseledamöter,

(b) styrelsens ordförande, och

(c) revisor

12.Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag.

13.Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i
     incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare

14.Stämmans avslutande 

Beslutsförslag

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 2 OCH 9-12 ENLIGT OVAN

Under året samlades valberedningen bestående av Ordförande, Tomas Boman samt Tony Broberg.

Valberedningen, vars ledamöter representerar cirka 10,5 procent av totalt antal röster och kapital, har anmält att de kommer att föreslå årsstämman den 12 maj 2020 att, vid ärenden enligt ovan, besluta om:

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Thomas Bräutigam väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 - Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter.

Punkt 10 (a)-(b) - Beslut om fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

Valberedningen anser att tidpunkten för att utöka de externa arvoden bör sammanfalla med en stabilare marknad och föreslår därför att oförändrat styrelsearvode om 120 000 kronor utgår till styrelseordföranden och att 60 000 kronor utgår till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för arbete i dessa utskott utgår ej.

Styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Axkid AB, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom eget svenskt helägt bolag eller enskild näringsverksamhet. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet genom helägt bolag eller enskild näringsverksamhet ska arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag.  

Arvode till revisorn ska, liksom tidigare, utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 (a)-(c) - Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande och revisorer

Valberedningen har som ambition att uppnå en bättre könsfördelning i styrelsen vid framtida nyval. Valberedningen anser samtidigt att nuvarande styrelse har en god kompetens att företräda ägarnas intressen samt att vägleda ledningen och besluta om investeringar samt strategi. Därför föreslår valberedningen omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson och Daniel Johansson samt att Thomas Bräutigam omväljs som styrelsens ordförande.

Det föreslås vidare att KPMG AB omväljs som revisionsbolag. Det noteras att KPMG AB har meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik vid sådant omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 Beslut om principer för utseende av valberedning och valberedningens uppdrag

Valberedningen föreslår att valberedning skall upprättas och ska bestå av tre ledamöter. Styrelsens ordförande skall före det tredje kvartalets utgång kontakta de två största aktieägarna och i samråd med dessa utse ledamöter, som jämte styrelsens ordförande, ska utgöra valberedning. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets hemsida på Spotlight senast sex månader före årsstämman 2021. I händelse av att ledamot av valberedningen avgår, ska kvarvarande ledamöter, om valberedningen så beslutar, utse en lämplig ersättare till valberedningen för återstående mandatperiod. Valberedningens uppgift är att föreslå styrelseordförande och övriga styrelseledamöter till årsstämma 2021 eller annat bolagsstämmoval, mötesordförande till stämma samt att föreslå styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden. Valberedningen föreslår även revisorer samt i förekommande fall procedurfrågor för utseende av ny valberedning. Valberedningens förslag ska lämnas till styrelsen i sådan tid att förslaget kan offentliggöras i samband med kallelse till årsstämman.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT VID ÄRENDEN 8 OCH 12-14 ENLIGT OVAN

Punkt 8 (b) - Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2.123.338 balanseras i ny räkning.

Punkt 13 - Beslut om ändring av beslut om överlåtelse av teckningsoptioner i incitamentsprogram 2018/2022 II för vissa ledande befattningshavare

Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 3 december 2018 beslutades om att införa ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare genom emission och överlåtelse av teckningsoptioner 2018/2022 II till vissa ledande befattningshavare i Bolaget ("Incitamentsprogram 2018/2022 II").

I beslutet angavs bland annat att Bolaget ska ha rätt och skyldighet att vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen, överlåta högst 20 000 teckningsoptioner 2018/2022 II till ekonomichefen för den svenska verksamheten. Då ekonomichefens tjänst avslutas i juni 2020 föreslår nu styrelsen att den globala sälj- och affärsutvecklingschefen ska ha rätt att övertaga dessa 20 000 teckningsoptioner 2018/2022 II.

Villkoren för Incitamentsprogram 2018/2022 II ska i övrigt gälla oförändrat i enlighet med den extra bolagsstämmans beslut av den 3 december 2018.

Särskild beslutsmajoritet

För giltigt beslut enligt punkt 13 fordras att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Upplysningar på årsstämman

På årsstämman ska styrelsen och VD, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolaget.

Redovisningshandlingar och fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2019 samt fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com, senast från och med den 23 april 2020. Samtliga ovanstående handlingar skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas, se  https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.   

Göteborg 2020-04-14

Axkid AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta

VD Daniel Johanson, daniel.johanson@axkid.com,tel. 0704-566733

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 april 2020.

Kort om Axkid AB
 

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.