16:38:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-11-26 15:42:14

Aktieägarna i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 december 2021 kl. 10.00, Axkids kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 9.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman ska:
  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen 8 december 2021 och

  • dels senast tisdagen 8 december 2021 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adress: Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller via e-post till admin@axkid.com.Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i kap 7 28§ 3 stycket i aktiebolagslagen och som anmält sig hos bolaget senast den dag som anges i denna kallelse äger rätt att delta på stämman. Aktieägare måste i god tid före den 10 december 2021 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 10 december 2021.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, namn och personnummer avseende eventuellt ombud eller namn och personnummer avseende eventuell ställföreträdare.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra sker i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, undertecknad och date-rad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk ju-ridisk person) bifogas fullmakten. Dokumenten får inte vara äldre än ett år. Det kan dock i fullmakten anges en längre giltighetstid för fullmakten, dock maximalt fem år. Fullmakts-formulär finns att tillgå på Bolagets hemsida www.axkid.com. För beställning av full-maktsformulär gäller samma postadress och e-postadress som angetts för anmälan till bo-lagsstämma.

För att underlätta inregistrering bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 10 december 2021.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Framläggande och godkännande av dagordningen

5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Val av styrelseledamot

8. Fastställande av arvode för ny styrelseledamot

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Bolagets största ägare Caution AX Bidco AB representerande totalt 81,47 procent av såväl röster och kapital i Bolaget per dagen för denna kallelse, lämnar följande förslag till extra bolagsstämman (punkt 7, 8, och 9):

Punkt 7 - Val av styrelseledamöter

Det föreslås, för tiden intill nästa årsstämma, nyval av Caroline Hjelte som ordinarie styrelseledamot.

Caroline Hjelte har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbete, inom både ägarledda bolag och Private Equity bolag. Närmast kommer Caroline från Granit, ägt av Bergendahls koncernen, där hon sedan januari 2019 varit VD för Granit-koncernen(AB/AS/OY/GmbH). Dessförinnan var hon VD för Lagerhaus-gruppen(AB/AS), ägt av Axel Johnson-koncernen genom Novax. Utöver detta har Caroline mångårig erfarenhet av entreprenörsdrivna bolag och hon har även flera styrelseuppdrag, alla i tillväxtresor, inom bl.a. fastighetsbranschen, 7A Sevena AB, och med konceptkedjor, Eatery Sverige Group AB. Caroline är oberoende av bolaget och ägare.

Det noteras att styrelsen, om stämman beslutar i enlighet med förslaget, därefter kommer att bestå av Thomas Bräutigam, Peter Schön, Erik Emanuelsson, Magnus Rahmström, Maria Bilkenroth och Caroline Hjelte, där Thomas Bräutigam är styrelsens ordförande.

Punkt 8 - Fastställande av arvode för ny styrelseledamot

Föreslås att styrelsearvode om 150 000 kronor på årsbasis ska utgå till Caroline Hjelte dock proportionerligt i förhållande till den period som återstår fram till årsstämman 2022.

Stämmohandlingar

Fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com, senast den 26 november 2021

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Frågerätt

Aktieägarna informeras om sin rätt enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) att vid extra bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

____________________

Göteborg 2021-11-26

Axkid AB (publ)

Styrelsen